Online Wiskundelessen volgen vanaf 99,- euro per jaar!
Watch us on YouTube
Follow us on Twitter
Find us on Facebook
Onderwerpen

Hier vindt u een overzicht van onderwerpen waar uw kind ondersteuning bij kan vinden bij het maken van het huiswerk:

a

1. Aanzichten
2. Allerlei formules en grafieken
3. Allerlei soorten getallen
4. Assenstelsel en grafieken
5. Afstanden
6. Afstanden bij punten en lijnen
7. Afstanden en hoeken
8. Algemene vaardigheden
9. Afstanden bij lijnen en cirkels
10. Asymptoten bij gebroken functies
11. Allerlei telproblemen
12. Afstanden en raaklijnen bij cirkels


b

13. Berekeningen met tangens
14. Berekeningen met sinus, cosinus & tangens
15. Berekeningen in de ruimte
16. Beeld-, staaf- en lijndiagram
17. Berekeningen met de stelling van Pythagoras
18. Buiten haakjes halen
19. Berekenen van hoeken en afstanden
20. Boxplot en steel-bladdiagram
21. Berekeningen met de tangens
22. Breuken herleiden
23. Bijzondere ongelijkheden
24. Beeld-, staaf- en lijndiagrammen
25. Berekeningen in rechthoekige driehoeken
26. Beelddiagram
27. Bijzondere grafieken
28. Berekeningen in driehoeken
29. Bissectrice en ingeschreven cirkel
30. Binomiale kansen gebruiken
31. Breuken en wortels
32. Beslissen op grond van een steekproef
33. Binomiale toetsen
34. Breuksplitsen
35. Bewijzen in driehoeken en cirkels
36. Berekeningen met de sinus, cosinus en tangens
37. Buiten haakjes brengen
38. Breuken en verhoudingen
39. Betrouwbaarheidsintervallen
40. Bewegingsvergelijkingen
41. Bewegingsvergelijkingen onderzoeken
42. Berekeningen met de afgeleide


c

43. Cijfermateriaal
44. Centrummaten
45. Cirkel en middelloodlijn
46. Cirkeldiagrammen
47. Coordinaten in de ruimte
48. Centrummaten en verdelingen
49. Cirkel- en driehoekdiagram
50. Cirkeldiagram
51. Combinaties
52. Centrum- en spreidingsmaten
53. Cyclometrische functies
54. Cirkelvergelijkingen
55. Coördinaten in de ruimte
56. Centrummaten en variabelen
57. Combinaties toepassen
58. Cirkels, raaklijnen en afstanden
59. Cirkelbewegingen en trillingen


d

60. De top van een parabool
61. Diagrammen en procenten
62. De abc-formule
63. De ligging van een parabool ten opzichte van de x-as
64. De bissectrice
65. Dubbele haakjes wegwerken
66. De wetenschappelijke notatie
67. De richtingscoŽfficient van een lijn
68. De formule van een lijn opstellen
69. De balansmethode
70. De product-som-methode
71. Doorsneden
72. Diagrammen lezen
73. Diagrammen tekenen
74. De tangens
75. De oppervlakte van een driehoek
76. De richtingscoëfficiënt van een lijn
77. Diagnostische toets
78. De stelling van Pythagoras
79. De balansmethode uitgebreid
80. De oppervlakte van een vierhoek
81. Driehoeken
82. Driehoeken tekenen
83. De parabool y = a(x - d)(x - e)
84. De parabool y = a(x - p)2 + q
85. De top van de parabool y = ax2 + bx + c
86. De vermenigvuldigingsfactor
87. Differentiequotienten en snelheden
88. Differentieren
89. De sinusregel
90. De cosinusregel
91. De stelling van Pythagoras toepassen
92. De eenheidscirkel
93. De productregel
94. De afgeleide van machtsfuncties
95. De kettingregel
96. De driehoek van Pascal
97. De somregel en de complementregel
98. De afgeleide functie
99. De binomiale verdeling
100. De verwachtingswaarde
101. De afgeleide van y = axn
102. De normale verdeling
103. De √n-wet
104. Discrete en continue verdelingen
105. De tekentoets
106. De standaard exponentiële functie
107. De eenheidscirkel en de radiaal
108. De afgeleide van gebroken functies
109. De natuurlijke logaritme


e

110. ExponentiŽle groei
111. Enkele haakjes wegwerken
112. Exponentiele toename en afname
113. Exponentiële verbanden
114. Exponentiele groei en procenten
115. Evenredig en omgekeerd evenredig
116. Eenheden van oppervlakte, lengte en inhoud
117. Eenheden van tijd
118. Eenheden van snelheid
119. Eigenschappen van vlakke figuren
120. Een lijn door twee gegeven punten
121. Exponentiële functies
122. Exponentiële groei
123. Exponentiële groeiformules
124. Empirische kansen
125. Eigenschappen van de normale verdeling
126. Exponentiële en logaritmische formules
127. Eenzijdig en tweezijdig toetsen
128. Eenparige cirkelbewegingen
129. Eigenschappen van getallen
130. Exponentiële groei en procenten
131. Exponentiele groeiformules
132. Exponenten en logaritmen
133. Examenopgaven
134. Extreme waarden en inverse functies
135. Eenheidscirkel en radiaal
136. Exponentiele en logaritmische formules
137. Evenredigheden en inverse functies


g

138. Gelijkvormigheid
139. Gelijkvormige driehoeken
140. Grafieken veranderen
141. Goniometrische verhoudingen
142. Grafieken en vergelijkingen
143. Gemiddelde, mediaan en modus
144. Gemengde opgaven
145. Gelijkwaardige formules
146. Gelijkmatige toename of afname
147. Grafen
148. Gemiddelde, modus en mediaan
149. Grafieken
150. Grote getallen
151. Gebroken formules
152. Gebroken functies
153. Goniometrische vergelijkingen
154. Goniometrische functies differentiëren
155. Grafische verwerking
156. Groeifactoren
157. Grafisch-numeriek oplossen
158. Gebroken vormen
159. Gelijkvormige en congruente driehoeken
160. Grafieken van exponentiele en logaritmische functies
161. Goniometrische functies
162. Goniometrische functies primitiveren
163. Groeipercentages en verdubbelingstijden
164. Groepen en kenmerken
165. Groeipercentages
166. Groepen vergelijken
167. Grafieken en gebieden
168. Goniometrie
169. Goniometrische verhoudingen en gelijkvormigheid
170. Grafieken van goniometrische functies
171. Goniometrische functies differentieren
172. Goniometrische formules bij vergelijkingen en herleidingen
173. Goniometrische formules bij symmetrie en primitiveren
174. Groeiformules
175. Groeisnelheid


h

176. Hellingsgetal
177. Hellingen
178. Herleiden
179. Herleiden van machten
180. Histogram en steel-bladdiagram
181. Het berekenen van schuine zijden
182. Hoogtelijnen
183. Hoeken berekenen in vlakke figuren
184. Hoeken berekenen met goniometrie
185. Het delen van wortels
186. Haakjes wegwerken
187. Herleiden van breuken
188. Hoeken berekenen met sinus, cosinus en tangens
189. Hoeken berekenen in een vierhoek
190. Hellinggrafieken
191. Hogeregraadsvergelijkingen
192. Het vaasmodel
193. Hogeremachtswortels
194. Het herhalen van kansexperimenten
195. Het differentiequotiënt
196. Hogeregraads- en modulusvergelijkingen
197. Het bewijzen van vermoedens
198. Het grondtal e
199. Herhaling kansrekening
200. Hoeken in vlakke figuren
201. Haakjes en substituties
202. Herleidingen
203. Hellingen, buigpunten en toppen
204. Herleiden van inverse functies
205. Herleiden en differentiëren


i

206. Interpoleren en extrapoleren
207. Inhoud prisma en cilinder
208. Inhoud piramide en kegel
209. Inhoud bij vergroten
210. Informatieverwerking met grafen
211. Informatie
212. Inhoud berekenen
213. Inhoudseenheden
214. Inhoud vergroten
215. Inhoud van ruimtefiguren
216. Informatie in grafieken
217. Inhouden
218. Integralen bij oppervlakte en inhoud


k

219. Kruisproducten
220. Kwadratische formules
221. Kwadratische functies
222. Kwadratische vergelijkingen toepassen
223. Kans
224. Kwadratische ongelijkheden
225. Kwadratische vergelijkingen
226. Kwadratische vergelijkingen oplossen
227. Koers en kaart
228. Kwadraatafsplitsen
229. Kwadraten
230. Kwadratische verbanden
231. Kwadraten en wortels
232. Kleine getallen
233. Kwadratische formules opstellen
234. Kansen
235. Kansberekeningen
236. Kansmodellen
237. Kwadratische problemen
238. Kansen berekenen
239. Kansbomen
240. Kansen vermenigvuldigen


l

241. Lineaire formules
242. Lineaire formules opstellen
243. Lineaire vergelijkingen
244. Lineaire functies
245. Lijnstukken berekenen
246. Lineaire ongelijkheden
247. Letterrekenen met breuken
248. Lijndiagram
249. Lengtes van lijnstukken berekenen
250. Lineaire verbanden
251. Lineaire formule opstellen
252. Logaritmen
253. Logaritmische functies
254. Logaritmisch papier
255. Lineaire problemen
256. Limiet en afgeleide
257. Lengte en oppervlakte
258. Logaritmische en exponentiële vergelijkingen
259. Lissajous-figuren
260. Lineaire en exponentiële groei
261. Lijnstukken en hoeken berekenen
262. Lijnen en hoeken
263. Lineaire vormen
264. Lijnen in een assenstelsel
265. Lengten en oppervlakten
266. Limieten en perforaties
267. Limieten bij exponentiele en logaritmische functies
268. Lijnen en cirkels
269. Lineaire programmeringsproblemen
270. Lengte, omtrek en oppervlakte


m

271. Machtsfuncties
272. Merkwaardige producten
273. Machten en letters
274. Machtsverbanden
275. Middelloodlijn en omgeschreven cirkel
276. Machten met gehele exponenten
277. Machten met gebroken exponenten
278. Machtsfuncties en wortelfuncties
279. Machten en logaritmen
280. Machten met gehele en gebroken exponenten
281. Meetkundige plaatsen
282. Machten en wortels
283. Maatsystemen
284. Meetkunde
285. Machten met negatieve en gebroken exponenten


n

286. Namen van vlakke figuren
287. Niet-lineaire modellen


o

288. Ontbinden in factoren
289. Omgekeerd evenredige verbanden
290. Ongelijkheden grafisch oplossen
291. Oppervlakte van een driehoek
292. Oppervlakte van een vierhoek
293. Oppervlakte bij vergroten
294. Opgaven
295. Ongelijkheden
296. Oppervlakte en omtrek met formules
297. Oppervlakte van ruimtefiguren
298. Oppervlakte en inhoud vergroten
299. Oplossen met grafieken
300. Oplossen met de computer
301. Oplossen met inklemmen
302. Omtrek en oppervlakte
303. Oppervlakte driehoek
304. Oppervlakte parallellogram
305. Omtrek en oppervlakte cirkel
306. Oppervlakte ruimtefiguren
307. Oplossen met de balansmethode
308. Omgaan met tabellen
309. Oppervlakte van vlakke figuren
310. Ongelijkheden oplossen
311. Optimaliseren
312. Oppervlakten onder normaalkrommen
313. Oppervlakten en inhouden
314. Omtrekshoeken en middelpuntshoeken
315. Oppervlakten en afstanden bij grafieken
316. Optimaliseringsproblemen
317. Ongelijkheden en grafieken
318. Oplosmethoden
319. Onderzoeken en presenteren
320. Oppervlakten
321. Omvormen van formules met exponenten en logaritmen
322. Ongelijkheden met twee variabelen


p

323. Procentuele toename en afname
324. Procenten berekenen
325. Parabolen
326. Procenten en groeifactoren
327. Periodieke verbanden
328. Procenten
329. Pythagoras in de ruimte
330. Percentage gegeven
331. Percentage gevraagd
332. Promille
333. Procentuele toe- en afname
334. Parabolen verschuiven
335. Projecties
336. Permutaties
337. Primitieve functies
338. Partieel integreren
339. Permutaties en combinaties
340. Parabolen en vergelijkingen
341. Populatie en steekproef
342. Primitieven en integralen


r

343. Rekenen met letters
344. Rekenen met breuken
345. Rekenen met procenten
346. Rechthoekige driehoeken
347. Rechthoekige driehoek
348. Raaklijnen
349. Raaklijnen en toppen
350. Radialen
351. Raaklijnen en snelheden
352. Rekenregels voor logaritmen
353. Regels van differentiëren
354. Rekenen met wortels
355. Riemannsommen en integralen
356. Raaklijnen aan grafieken
357. Raken en loodrecht snijden
358. Routes in een rooster
359. Raaklijnen en snijpunten bij cirkels
360. Rekenregels met Logaritmen
361. Raaklijnen en hellinggrafieken
362. Regels voor het oplossen van vergelijkingen
363. Rekenregels en vergelijkingen
364. Raakproblemen
365. Rijtjes en roosters
366. Rekenen met machten en wortels
367. Recursieve en directe formules
368. Rekenkundige en meetkundige rijen


s

369. Snijpunten van grafieken
370. Snavel- en zandloperfiguren
371. Spreiding en boxplot
372. Spreidingsdiagrammen
373. Steel-bladdiagram en boxplot
374. Stapgrootte
375. Stelsels vergelijkingen
376. Schaal
377. Staafdiagram
378. Steel-bladdiagram
379. Stomphoekige driehoek
380. Somgrafiek en verschilgrafiek
381. Somformule en verschilformule
382. Som- en verschilgrafieken
383. Stijgen, dalen en intervallen
384. Steekproeven
385. Sinusoïden tekenen
386. Stellingen bewijzen
387. Stijgen en dalen
388. Soorten getallen
389. Steel-bladdiagram en boxplot maken
390. Spreidingsmaten
391. Soorten verdelingen
392. Snelheden
393. Snelheid en versnelling
394. Sinusoïden
395. Stelsels van lineaire vergelijkingen
396. Somrijen
397. Snelheden en raaklijnen


t

398. Toepassingen van kwadratische vergelijkingen
399. Tangens
400. Tellen met en zonder herhaling
401. Telproblemen
402. Tangens van een hoek
403. Tangens op de rekenmachine
404. Tangens en rechthoekige driehoeken
405. Tangens in de ruimte
406. Toepassingen van Pythagoras
407. Turftabel
408. Toenamediagrammen
409. Toenamendiagrammen
410. Transformaties en sinusoïden
411. Trilling en trend
412. Transformaties en formules
413. Telproblemen visualiseren
414. Trekken met en zonder terugleggen
415. Toevalsvariabelen
416. Toepassingen van de afgeleide
417. Toepassingen van de normale verdeling
418. Tweedegraadsvergelijkingen
419. Tweede- en derdegraadsfuncties
420. Toepassingen van logaritmen
421. Transformaties bij sinusoïden
422. Toppen en snijpunten
423. Toepassingen van integralen
424. Toepassingen van de tweede afgeleide
425. Trillingen
426. Toepassingen van de productregel
427. Tabellen
428. Tellen en kansen
429. Toepassingen van sinusoïden
430. Trainen op examenniveau
431. Tekenen in perspectief
432. Twee soorten groei
433. Tweedegraadsfuncties met een parameter
434. Toppen en buigpunten
435. Transformaties en functies
436. Tweedegraadsfuncties en tweedegraadsvergelijkingen


v

437. Vergelijkingen met machten
438. Vergelijkingen
439. Vergelijkingen oplossen
440. Vergelijkingen van de vorm x2 = c
441. Vergroten en verkleinen
442. Van deel naar geheel
443. Van formule naar grafiek
444. Van tabel naar formule
445. Van grafiek naar formule
446. Verschillende oplossingsmethoden
447. Vergelijkingen toepassen
448. Vergelijkingen gebruiken
449. Vergrotingsfactor
450. Vergroten en oppervlakte
451. Verhoudingen
452. Vierhoeken
453. Vergelijkingen met twee variabelen
454. Vergelijkingen in de meetkunde
455. Vergelijkingen grafisch-numeriek oplossen
456. Vergelijkingen en ongelijkheden
457. Voorwaardelijke kansen
458. Vermoedens ontwikkelen met GeoGebra
459. Vuistregels bij de normale verdeling
460. Vermenigvuldigingsregel en somregel
461. Voorkennis
462. Verdubbelingstijden en halveringstijden
463. Vectoren en lijnen
464. Vectoren en hoeken
465. Vectoren en rotaties
466. Vergelijkingen bij meetkundige figuren
467. Verbanden en berekeningen
468. Voorkennis Statistiek
469. Voorkennis Rekenen met breuken en machten
470. Voorkennis Kansen en de productregel
471. Voorkennis Lineaire vergelijkingen met twee variabelen
472. Voorkennis: lineaire vergelijkingen en ongelijkheden
473. Voorkennis Herleiden van machten
474. Voorkennis: Afgeleide en raaklijn
475. Voorkennis: Stelsels vergelijkingen
476. Voorkennis: Exacte waarden van goniometrische verhoudingen


w

477. Wortels
478. Wortels herleiden
479. Wortelverbanden
480. Wiskundige modellen opstellen
481. Werken met wiskundige modellen
482. Werken met formules
483. Wiskundige modellen
484. Wortelfuncties
485. Wortel- en gebroken vergelijkingen
486. Wortelformules
487. Wortelvormen en gebroken vormen
488. Werken met variabelen
489. Werken met logaritmen
490. Werken met parameters


z

491. Zwaartelijn en hoogtelijn
492. Zijden berekenen
493. Zijden berekenen met tangens
494. Zijden berekenen met sinus, cosinus en tangens
495. Zijden en hoeken berekenen
496. Zijden berekenen in rechthoekige driehoeken
497. Zwaartepunten