Online Wiskundelessen volgen vanaf 99,- euro per jaar!
Watch us on YouTube
Follow us on Twitter
Find us on Facebook
Onderwerpen

Hier vindt u een overzicht van onderwerpen waar uw kind ondersteuning bij kan vinden bij het maken van het huiswerk:

a

1. Aanzichten
2. Allerlei formules en grafieken
3. Allerlei soorten getallen
4. Assenstelsel en grafieken
5. Afstanden
6. Afstanden bij punten en lijnen
7. Afstanden en hoeken
8. Algemene vaardigheden
9. Afstanden bij lijnen en cirkels
10. Asymptoten bij gebroken functies
11. Allerlei telproblemen
12. Afstanden en raaklijnen bij cirkels


b

13. Berekeningen met tangens
14. Berekeningen met sinus, cosinus & tangens
15. Berekeningen in de ruimte
16. Beeld-, staaf- en lijndiagram
17. Berekeningen met de stelling van Pythagoras
18. Buiten haakjes halen
19. Berekenen van hoeken en afstanden
20. Boxplot en steel-bladdiagram
21. Berekeningen met de tangens
22. Breuken herleiden
23. Bijzondere ongelijkheden
24. Beeld-, staaf- en lijndiagrammen
25. Berekeningen in rechthoekige driehoeken
26. Beelddiagram
27. Bijzondere grafieken
28. Berekeningen in driehoeken
29. Bissectrice en ingeschreven cirkel
30. Binomiale kansen gebruiken
31. Breuken en wortels
32. Beslissen op grond van een steekproef
33. Binomiale toetsen
34. Breuksplitsen
35. Bewijzen in driehoeken en cirkels
36. Berekeningen met de sinus, cosinus en tangens
37. Buiten haakjes brengen
38. Breuken en verhoudingen
39. Betrouwbaarheidsintervallen
40. Bewegingsvergelijkingen
41. Bewegingsvergelijkingen onderzoeken
42. Berekeningen met de afgeleide


c

43. Cijfermateriaal
44. Centrummaten
45. Cirkel en middelloodlijn
46. Cirkeldiagrammen
47. Coordinaten in de ruimte
48. Centrummaten en verdelingen
49. Cirkel- en driehoekdiagram
50. Cirkeldiagram
51. Combinaties
52. Centrum- en spreidingsmaten
53. Cyclometrische functies
54. Cirkelvergelijkingen
55. Coördinaten in de ruimte
56. Centrummaten en variabelen
57. Combinaties toepassen
58. Cirkels, raaklijnen en afstanden
59. Cirkelbewegingen en trillingen
60. Conclusies trekken


d

61. De top van een parabool
62. Diagrammen en procenten
63. De abc-formule
64. De ligging van een parabool ten opzichte van de x-as
65. De bissectrice
66. Dubbele haakjes wegwerken
67. De wetenschappelijke notatie
68. De richtingscoŽfficient van een lijn
69. De formule van een lijn opstellen
70. De balansmethode
71. De product-som-methode
72. Doorsneden
73. Diagrammen lezen
74. Diagrammen tekenen
75. De tangens
76. De oppervlakte van een driehoek
77. De richtingscoëfficiënt van een lijn
78. Diagnostische toets
79. De stelling van Pythagoras
80. De balansmethode uitgebreid
81. De oppervlakte van een vierhoek
82. Driehoeken
83. Driehoeken tekenen
84. De parabool y = a(x - d)(x - e)
85. De parabool y = a(x - p)2 + q
86. De top van de parabool y = ax2 + bx + c
87. De vermenigvuldigingsfactor
88. Differentiequotienten en snelheden
89. Differentieren
90. De sinusregel
91. De cosinusregel
92. De stelling van Pythagoras toepassen
93. De eenheidscirkel
94. De productregel
95. De afgeleide van machtsfuncties
96. De kettingregel
97. De driehoek van Pascal
98. De somregel en de complementregel
99. De afgeleide functie
100. De binomiale verdeling
101. De verwachtingswaarde
102. De afgeleide van y = axn
103. De normale verdeling
104. De √n-wet
105. Discrete en continue verdelingen
106. De tekentoets
107. De standaard exponentiële functie
108. De eenheidscirkel en de radiaal
109. De afgeleide van gebroken functies
110. De natuurlijke logaritme


e

111. ExponentiŽle groei
112. Enkele haakjes wegwerken
113. Exponentiele toename en afname
114. Exponentiële verbanden
115. Exponentiele groei en procenten
116. Evenredig en omgekeerd evenredig
117. Eenheden van oppervlakte, lengte en inhoud
118. Eenheden van tijd
119. Eenheden van snelheid
120. Eigenschappen van vlakke figuren
121. Een lijn door twee gegeven punten
122. Exponentiële functies
123. Exponentiële groei
124. Exponentiële groeiformules
125. Empirische kansen
126. Eigenschappen van de normale verdeling
127. Exponentiële en logaritmische formules
128. Eenzijdig en tweezijdig toetsen
129. Eenparige cirkelbewegingen
130. Eigenschappen van getallen
131. Exponentiële groei en procenten
132. Exponentiele groeiformules
133. Exponenten en logaritmen
134. Examenopgaven
135. Extreme waarden en inverse functies
136. Eenheidscirkel en radiaal
137. Exponentiele en logaritmische formules
138. Evenredigheden en inverse functies


g

139. Gelijkvormigheid
140. Gelijkvormige driehoeken
141. Grafieken veranderen
142. Goniometrische verhoudingen
143. Grafieken en vergelijkingen
144. Gemiddelde, mediaan en modus
145. Gemengde opgaven
146. Gelijkwaardige formules
147. Gelijkmatige toename of afname
148. Grafen
149. Gemiddelde, modus en mediaan
150. Grafieken
151. Grote getallen
152. Gebroken formules
153. Gebroken functies
154. Goniometrische vergelijkingen
155. Goniometrische functies differentiëren
156. Grafische verwerking
157. Groeifactoren
158. Grafisch-numeriek oplossen
159. Gebroken vormen
160. Gelijkvormige en congruente driehoeken
161. Grafieken van exponentiele en logaritmische functies
162. Goniometrische functies
163. Goniometrische functies primitiveren
164. Groeipercentages en verdubbelingstijden
165. Groepen en kenmerken
166. Groeipercentages
167. Groepen vergelijken
168. Grafieken en gebieden
169. Goniometrie
170. Goniometrische verhoudingen en gelijkvormigheid
171. Grafieken van goniometrische functies
172. Goniometrische functies differentieren
173. Goniometrische formules bij vergelijkingen en herleidingen
174. Goniometrische formules bij symmetrie en primitiveren
175. Groeiformules
176. Groeisnelheid


h

177. Hellingsgetal
178. Hellingen
179. Herleiden
180. Herleiden van machten
181. Histogram en steel-bladdiagram
182. Het berekenen van schuine zijden
183. Hoogtelijnen
184. Hoeken berekenen in vlakke figuren
185. Hoeken berekenen met goniometrie
186. Het delen van wortels
187. Haakjes wegwerken
188. Herleiden van breuken
189. Hoeken berekenen met sinus, cosinus en tangens
190. Hoeken berekenen in een vierhoek
191. Hellinggrafieken
192. Hogeregraadsvergelijkingen
193. Het vaasmodel
194. Hogeremachtswortels
195. Het herhalen van kansexperimenten
196. Het differentiequotiënt
197. Hogeregraads- en modulusvergelijkingen
198. Het bewijzen van vermoedens
199. Het grondtal e
200. Herhaling kansrekening
201. Hoeken in vlakke figuren
202. Haakjes en substituties
203. Herleidingen
204. Hellingen, buigpunten en toppen
205. Herleiden van inverse functies
206. Herleiden en differentiëren


i

207. Interpoleren en extrapoleren
208. Inhoud prisma en cilinder
209. Inhoud piramide en kegel
210. Inhoud bij vergroten
211. Informatieverwerking met grafen
212. Informatie
213. Inhoud berekenen
214. Inhoudseenheden
215. Inhoud vergroten
216. Inhoud van ruimtefiguren
217. Informatie in grafieken
218. Inhouden
219. Integralen bij oppervlakte en inhoud


k

220. Kruisproducten
221. Kwadratische formules
222. Kwadratische functies
223. Kwadratische vergelijkingen toepassen
224. Kans
225. Kwadratische ongelijkheden
226. Kwadratische vergelijkingen
227. Kwadratische vergelijkingen oplossen
228. Koers en kaart
229. Kwadraatafsplitsen
230. Kwadraten
231. Kwadratische verbanden
232. Kwadraten en wortels
233. Kleine getallen
234. Kwadratische formules opstellen
235. Kansen
236. Kansberekeningen
237. Kansmodellen
238. Kwadratische problemen
239. Kansen berekenen
240. Kansbomen
241. Kansen vermenigvuldigen


l

242. Lineaire formules
243. Lineaire formules opstellen
244. Lineaire vergelijkingen
245. Lineaire functies
246. Lijnstukken berekenen
247. Lineaire ongelijkheden
248. Letterrekenen met breuken
249. Lijndiagram
250. Lengtes van lijnstukken berekenen
251. Lineaire verbanden
252. Lineaire formule opstellen
253. Logaritmen
254. Logaritmische functies
255. Logaritmisch papier
256. Lineaire problemen
257. Limiet en afgeleide
258. Lengte en oppervlakte
259. Logaritmische en exponentiële vergelijkingen
260. Lissajous-figuren
261. Lineaire en exponentiële groei
262. Lijnstukken en hoeken berekenen
263. Lijnen en hoeken
264. Lineaire vormen
265. Lijnen in een assenstelsel
266. Lengten en oppervlakten
267. Limieten en perforaties
268. Limieten bij exponentiele en logaritmische functies
269. Lijnen en cirkels
270. Lineaire programmeringsproblemen
271. Lengte, omtrek en oppervlakte
272. Lineaire formules vergelijken
273. Lineaire vergelijkingen met twee variabelen


m

274. Machtsfuncties
275. Merkwaardige producten
276. Machten en letters
277. Machtsverbanden
278. Middelloodlijn en omgeschreven cirkel
279. Machten met gehele exponenten
280. Machten met gebroken exponenten
281. Machtsfuncties en wortelfuncties
282. Machten en logaritmen
283. Machten met gehele en gebroken exponenten
284. Meetkundige plaatsen
285. Machten en wortels
286. Maatsystemen
287. Meetkunde
288. Machten met negatieve en gebroken exponenten


n

289. Namen van vlakke figuren
290. Niet-lineaire modellen


o

291. Ontbinden in factoren
292. Omgekeerd evenredige verbanden
293. Ongelijkheden grafisch oplossen
294. Oppervlakte van een driehoek
295. Oppervlakte van een vierhoek
296. Oppervlakte bij vergroten
297. Opgaven
298. Ongelijkheden
299. Oppervlakte en omtrek met formules
300. Oppervlakte van ruimtefiguren
301. Oppervlakte en inhoud vergroten
302. Oplossen met grafieken
303. Oplossen met de computer
304. Oplossen met inklemmen
305. Omtrek en oppervlakte
306. Oppervlakte driehoek
307. Oppervlakte parallellogram
308. Omtrek en oppervlakte cirkel
309. Oppervlakte ruimtefiguren
310. Oplossen met de balansmethode
311. Omgaan met tabellen
312. Oppervlakte van vlakke figuren
313. Ongelijkheden oplossen
314. Optimaliseren
315. Oppervlakten onder normaalkrommen
316. Oppervlakten en inhouden
317. Omtrekshoeken en middelpuntshoeken
318. Oppervlakten en afstanden bij grafieken
319. Optimaliseringsproblemen
320. Ongelijkheden en grafieken
321. Oplosmethoden
322. Onderzoeken en presenteren
323. Oppervlakten
324. Omvormen van formules met exponenten en logaritmen
325. Ongelijkheden met twee variabelen


p

326. Procentuele toename en afname
327. Procenten berekenen
328. Parabolen
329. Procenten en groeifactoren
330. Periodieke verbanden
331. Procenten
332. Pythagoras in de ruimte
333. Percentage gegeven
334. Percentage gevraagd
335. Promille
336. Procentuele toe- en afname
337. Parabolen verschuiven
338. Projecties
339. Permutaties
340. Primitieve functies
341. Partieel integreren
342. Permutaties en combinaties
343. Parabolen en vergelijkingen
344. Populatie en steekproef
345. Primitieven en integralen


r

346. Rekenen met letters
347. Rekenen met breuken
348. Rekenen met procenten
349. Rechthoekige driehoeken
350. Rechthoekige driehoek
351. Raaklijnen
352. Raaklijnen en toppen
353. Radialen
354. Raaklijnen en snelheden
355. Rekenregels voor logaritmen
356. Regels van differentiëren
357. Rekenen met wortels
358. Riemannsommen en integralen
359. Raaklijnen aan grafieken
360. Raken en loodrecht snijden
361. Routes in een rooster
362. Raaklijnen en snijpunten bij cirkels
363. Rekenregels met Logaritmen
364. Raaklijnen en hellinggrafieken
365. Regels voor het oplossen van vergelijkingen
366. Rekenregels en vergelijkingen
367. Raakproblemen
368. Rijtjes en roosters
369. Rekenen met machten en wortels
370. Recursieve en directe formules
371. Rekenkundige en meetkundige rijen
372. Rekenen met procenten en verhoudingen
373. Representatie van data
374. Regels bij telproblemen


s

375. Snijpunten van grafieken
376. Snavel- en zandloperfiguren
377. Spreiding en boxplot
378. Spreidingsdiagrammen
379. Steel-bladdiagram en boxplot
380. Stapgrootte
381. Stelsels vergelijkingen
382. Schaal
383. Staafdiagram
384. Steel-bladdiagram
385. Stomphoekige driehoek
386. Somgrafiek en verschilgrafiek
387. Somformule en verschilformule
388. Som- en verschilgrafieken
389. Stijgen, dalen en intervallen
390. Steekproeven
391. Sinusoïden tekenen
392. Stellingen bewijzen
393. Stijgen en dalen
394. Soorten getallen
395. Steel-bladdiagram en boxplot maken
396. Spreidingsmaten
397. Soorten verdelingen
398. Snelheden
399. Snelheid en versnelling
400. Sinusoïden
401. Stelsels van lineaire vergelijkingen
402. Somrijen
403. Snelheden en raaklijnen


t

404. Toepassingen van kwadratische vergelijkingen
405. Tangens
406. Tellen met en zonder herhaling
407. Telproblemen
408. Tangens van een hoek
409. Tangens op de rekenmachine
410. Tangens en rechthoekige driehoeken
411. Tangens in de ruimte
412. Toepassingen van Pythagoras
413. Turftabel
414. Toenamediagrammen
415. Toenamendiagrammen
416. Transformaties en sinusoïden
417. Trilling en trend
418. Transformaties en formules
419. Telproblemen visualiseren
420. Trekken met en zonder terugleggen
421. Toevalsvariabelen
422. Toepassingen van de afgeleide
423. Toepassingen van de normale verdeling
424. Tweedegraadsvergelijkingen
425. Tweede- en derdegraadsfuncties
426. Toepassingen van logaritmen
427. Transformaties bij sinusoïden
428. Toppen en snijpunten
429. Toepassingen van integralen
430. Toepassingen van de tweede afgeleide
431. Trillingen
432. Toepassingen van de productregel
433. Tabellen
434. Tellen en kansen
435. Toepassingen van sinusoïden
436. Trainen op examenniveau
437. Tekenen in perspectief
438. Twee soorten groei
439. Tweedegraadsfuncties met een parameter
440. Toppen en buigpunten
441. Transformaties en functies
442. Tweedegraadsfuncties en tweedegraadsvergelijkingen


v

443. Vergelijkingen met machten
444. Vergelijkingen
445. Vergelijkingen oplossen
446. Vergelijkingen van de vorm x2 = c
447. Vergroten en verkleinen
448. Van deel naar geheel
449. Van formule naar grafiek
450. Van tabel naar formule
451. Van grafiek naar formule
452. Verschillende oplossingsmethoden
453. Vergelijkingen toepassen
454. Vergelijkingen gebruiken
455. Vergrotingsfactor
456. Vergroten en oppervlakte
457. Verhoudingen
458. Vierhoeken
459. Vergelijkingen met twee variabelen
460. Vergelijkingen in de meetkunde
461. Vergelijkingen grafisch-numeriek oplossen
462. Vergelijkingen en ongelijkheden
463. Voorwaardelijke kansen
464. Vermoedens ontwikkelen met GeoGebra
465. Vuistregels bij de normale verdeling
466. Vermenigvuldigingsregel en somregel
467. Voorkennis
468. Verdubbelingstijden en halveringstijden
469. Vectoren en lijnen
470. Vectoren en hoeken
471. Vectoren en rotaties
472. Vergelijkingen bij meetkundige figuren
473. Verbanden en berekeningen
474. Voorkennis Statistiek
475. Voorkennis Rekenen met breuken en machten
476. Voorkennis Kansen en de productregel
477. Voorkennis Lineaire vergelijkingen met twee variabelen
478. Voorkennis: lineaire vergelijkingen en ongelijkheden
479. Voorkennis Herleiden van machten
480. Voorkennis: Afgeleide en raaklijn
481. Voorkennis: Stelsels vergelijkingen
482. Voorkennis: Exacte waarden van goniometrische verhoudingen


w

483. Wortels
484. Wortels herleiden
485. Wortelverbanden
486. Wiskundige modellen opstellen
487. Werken met wiskundige modellen
488. Werken met formules
489. Wiskundige modellen
490. Wortelfuncties
491. Wortel- en gebroken vergelijkingen
492. Wortelformules
493. Wortelvormen en gebroken vormen
494. Werken met variabelen
495. Werken met logaritmen
496. Werken met parameters


z

497. Zwaartelijn en hoogtelijn
498. Zijden berekenen
499. Zijden berekenen met tangens
500. Zijden berekenen met sinus, cosinus en tangens
501. Zijden en hoeken berekenen
502. Zijden berekenen in rechthoekige driehoeken
503. Zwaartepunten