Online Wiskundelessen volgen vanaf 99,- euro per jaar!
Watch us on YouTube
Follow us on Twitter
Find us on Facebook
Onderwerpen

Hier vindt u een overzicht van onderwerpen waar uw kind ondersteuning bij kan vinden bij het maken van het huiswerk:

a

1. Aanzichten
2. Allerlei formules en grafieken
3. Allerlei soorten getallen
4. Assenstelsel en grafieken
5. Afstanden
6. Afstanden bij punten en lijnen
7. Afstanden en hoeken
8. Algemene vaardigheden
9. Afstanden bij lijnen en cirkels
10. Asymptoten bij gebroken functies
11. Allerlei telproblemen
12. Afstanden en raaklijnen bij cirkels
13. Afstanden bij cirkels
14. Andere verbanden
15. Absoluut en relatief
16. Afronden
17. Andere tijdseenheden


b

18. Berekeningen met tangens
19. Berekeningen met sinus, cosinus & tangens
20. Berekeningen in de ruimte
21. Beeld-, staaf- en lijndiagram
22. Berekeningen met de stelling van Pythagoras
23. Buiten haakjes halen
24. Berekenen van hoeken en afstanden
25. Boxplot en steel-bladdiagram
26. Berekeningen met de tangens
27. Breuken herleiden
28. Bijzondere ongelijkheden
29. Beeld-, staaf- en lijndiagrammen
30. Berekeningen in rechthoekige driehoeken
31. Beelddiagram
32. Bijzondere grafieken
33. Berekeningen in driehoeken
34. Bissectrice en ingeschreven cirkel
35. Binomiale kansen gebruiken
36. Breuken en wortels
37. Beslissen op grond van een steekproef
38. Binomiale toetsen
39. Breuksplitsen
40. Bewijzen in driehoeken en cirkels
41. Berekeningen met de sinus, cosinus en tangens
42. Buiten haakjes brengen
43. Breuken en verhoudingen
44. Betrouwbaarheidsintervallen
45. Bewegingsvergelijkingen
46. Bewegingsvergelijkingen onderzoeken
47. Berekeningen met de afgeleide
48. Betrouwbaarheidsintervallen
49. Betrouwbaarheidsintervallen voor het populatiegemiddelde
50. Betrouwbaarheidsintervallen voor de populatieproportie
51. Betrouwbaarheidsintervallen toepassen
52. Bewegingsvergelijkingen met goniometrische formules
53. Berekeningen bij normaalkrommen
54. Bewijzen met gelijkvormigheid
55. Breuken en decimale getallen
56. Berekeningen met goniometrie
57. Breuken
58. Breuken optellen en aftrekken
59. Breuken vermenigvuldigen
60. Betrouwbaarheidsinterval voor een proportie
61. Betrouwbaarheidsinterval voor een gemiddelde


c

62. Cijfermateriaal
63. Centrummaten
64. Cirkel en middelloodlijn
65. Cirkeldiagrammen
66. Coordinaten in de ruimte
67. Centrummaten en verdelingen
68. Cirkel- en driehoekdiagram
69. Cirkeldiagram
70. Combinaties
71. Centrum- en spreidingsmaten
72. Cyclometrische functies
73. Cirkelvergelijkingen
74. Coördinaten in de ruimte
75. Centrummaten en variabelen
76. Combinaties toepassen
77. Cirkels, raaklijnen en afstanden
78. Cirkelbewegingen en trillingen
79. Conclusies trekken
80. Cirkels, raaklijnen en functies
81. Cirkels en raaklijnen
82. Cirkels en snijpunten
83. Combinatoriek en rijen
84. Cijfermateriaal en tabellen
85. Continue en discrete variabelen
86. Coördinaten
87. Cumulatieve verdelingen
88. Continu, discreet, nominaal en ordinaal


d

89. De top van een parabool
90. Diagrammen en procenten
91. De abc-formule
92. De ligging van een parabool ten opzichte van de x-as
93. De bissectrice
94. Dubbele haakjes wegwerken
95. De wetenschappelijke notatie
96. De richtingscoŽfficient van een lijn
97. De formule van een lijn opstellen
98. De balansmethode
99. De product-som-methode
100. Doorsneden
101. Diagrammen lezen
102. Diagrammen tekenen
103. De tangens
104. De oppervlakte van een driehoek
105. De richtingscoëfficiënt van een lijn
106. Diagnostische toets
107. De stelling van Pythagoras
108. De balansmethode uitgebreid
109. De oppervlakte van een vierhoek
110. Driehoeken
111. Driehoeken tekenen
112. De parabool y = a(x - d)(x - e)
113. De parabool y = a(x - p)2 + q
114. De top van de parabool y = ax2 + bx + c
115. De vermenigvuldigingsfactor
116. Differentiequotienten en snelheden
117. Differentieren
118. De sinusregel
119. De cosinusregel
120. De stelling van Pythagoras toepassen
121. De eenheidscirkel
122. De productregel
123. De afgeleide van machtsfuncties
124. De kettingregel
125. De driehoek van Pascal
126. De somregel en de complementregel
127. De afgeleide functie
128. De binomiale verdeling
129. De verwachtingswaarde
130. De afgeleide van y = axn
131. De normale verdeling
132. De √n-wet
133. Discrete en continue verdelingen
134. De tekentoets
135. De standaard exponentiële functie
136. De eenheidscirkel en de radiaal
137. De afgeleide van gebroken functies
138. De natuurlijke logaritme


e

139. ExponentiŽle groei
140. Enkele haakjes wegwerken
141. Exponentiele toename en afname
142. Exponentiële verbanden
143. Exponentiele groei en procenten
144. Evenredig en omgekeerd evenredig
145. Eenheden van oppervlakte, lengte en inhoud
146. Eenheden van tijd
147. Eenheden van snelheid
148. Eigenschappen van vlakke figuren
149. Een lijn door twee gegeven punten
150. Exponentiële functies
151. Exponentiële groei
152. Exponentiële groeiformules
153. Empirische kansen
154. Eigenschappen van de normale verdeling
155. Exponentiële en logaritmische formules
156. Eenzijdig en tweezijdig toetsen
157. Eenparige cirkelbewegingen
158. Eigenschappen van getallen
159. Exponentiële groei en procenten
160. Exponentiele groeiformules
161. Exponenten en logaritmen
162. Examenopgaven
163. Extreme waarden en inverse functies
164. Eenheidscirkel en radiaal
165. Exponentiele en logaritmische formules
166. Evenredigheden en inverse functies
167. Extreme waarden en wiskundige modellen
168. Eenparige cirkelbewegingen en harmonische trillingen
169. Evenredigheden
170. Exponenten en algoritmen
171. Extreme waarden en de afgeleide
172. Extra oefening
173. Een lengte x stellen
174. Experimentele kansen
175. Extreme waarden
176. Een zijde berekenen
177. Exponentiële formules
178. Extrapoleren
179. Exponentiële formules opstellen


g

180. Gelijkvormigheid
181. Gelijkvormige driehoeken
182. Grafieken veranderen
183. Goniometrische verhoudingen
184. Grafieken en vergelijkingen
185. Gemiddelde, mediaan en modus
186. Gemengde opgaven
187. Gelijkwaardige formules
188. Gelijkmatige toename of afname
189. Grafen
190. Gemiddelde, modus en mediaan
191. Grafieken
192. Grote getallen
193. Gebroken formules
194. Gebroken functies
195. Goniometrische vergelijkingen
196. Goniometrische functies differentiëren
197. Grafische verwerking
198. Groeifactoren
199. Grafisch-numeriek oplossen
200. Gebroken vormen
201. Gelijkvormige en congruente driehoeken
202. Grafieken van exponentiele en logaritmische functies
203. Goniometrische functies
204. Goniometrische functies primitiveren
205. Groeipercentages en verdubbelingstijden
206. Groepen en kenmerken
207. Groeipercentages
208. Groepen vergelijken
209. Grafieken en gebieden
210. Goniometrie
211. Goniometrische verhoudingen en gelijkvormigheid
212. Grafieken van goniometrische functies
213. Goniometrische functies differentieren
214. Goniometrische formules bij vergelijkingen en herleidingen
215. Goniometrische formules bij symmetrie en primitiveren
216. Groeiformules
217. Groeisnelheid
218. Goniometrie en hoeken
219. Grafieken van machtsfuncties veranderen
220. Groeifactoren en groeipercentages
221. Groeipercentage en formules
222. Groter of kleiner
223. Gelijkvormigheid aantonen
224. Grafieken tekenen
225. Gebieden in een assenstelsel
226. Gebroken vergelijkingen
227. Gemengde opdrachten
228. Grensvlakken, ribben en hoekpunten
229. Grafieken aflezen


h

230. Hellingsgetal
231. Hellingen
232. Herleiden
233. Herleiden van machten
234. Histogram en steel-bladdiagram
235. Het berekenen van schuine zijden
236. Hoogtelijnen
237. Hoeken berekenen in vlakke figuren
238. Hoeken berekenen met goniometrie
239. Het delen van wortels
240. Haakjes wegwerken
241. Herleiden van breuken
242. Hoeken berekenen met sinus, cosinus en tangens
243. Hoeken berekenen in een vierhoek
244. Hellinggrafieken
245. Hogeregraadsvergelijkingen
246. Het vaasmodel
247. Hogeremachtswortels
248. Het herhalen van kansexperimenten
249. Het differentiequotiënt
250. Hogeregraads- en modulusvergelijkingen
251. Het bewijzen van vermoedens
252. Het grondtal e
253. Herhaling kansrekening
254. Hoeken in vlakke figuren
255. Haakjes en substituties
256. Herleidingen
257. Hellingen, buigpunten en toppen
258. Herleiden van inverse functies
259. Herleiden en differentiëren
260. Hellingspercentage
261. Herleiden van formules
262. Hogeregraadsvergelijkingen en ongelijkheden
263. Het vaasmodel en de productregel
264. Herleiden en combineren van formules
265. Hellingen en buigpunten
266. Hoeken en afstanden
267. Halfvlakken
268. Hellingsgetal en tangens
269. Hellingen berekenen
270. Hoeken meten
271. Hoeken tekenen
272. Het goede telmodel kiezen


i

273. Interpoleren en extrapoleren
274. Inhoud prisma en cilinder
275. Inhoud piramide en kegel
276. Inhoud bij vergroten
277. Informatieverwerking met grafen
278. Informatie
279. Inhoud berekenen
280. Inhoudseenheden
281. Inhoud vergroten
282. Inhoud van ruimtefiguren
283. Informatie in grafieken
284. Inhouden
285. Integralen bij oppervlakte en inhoud
286. Interpoleren, extrapoleren en evenredigheid
287. In een verhouding verdelen
288. Indeling in klassen
289. Interpoleren


k

290. Kruisproducten
291. Kwadratische formules
292. Kwadratische functies
293. Kwadratische vergelijkingen toepassen
294. Kans
295. Kwadratische ongelijkheden
296. Kwadratische vergelijkingen
297. Kwadratische vergelijkingen oplossen
298. Koers en kaart
299. Kwadraatafsplitsen
300. Kwadraten
301. Kwadratische verbanden
302. Kwadraten en wortels
303. Kleine getallen
304. Kwadratische formules opstellen
305. Kansen
306. Kansberekeningen
307. Kansmodellen
308. Kwadratische problemen
309. Kansen berekenen
310. Kansbomen
311. Kansen vermenigvuldigen
312. Klassenindeling en polygonen
313. Kruisproducten en parallelprojectie
314. Kansen en roosters
315. Kansverdeling en verwachtingswaarde
316. Kijklijnen
317. Klassenindeling


l

318. Lineaire formules
319. Lineaire formules opstellen
320. Lineaire vergelijkingen
321. Lineaire functies
322. Lijnstukken berekenen
323. Lineaire ongelijkheden
324. Letterrekenen met breuken
325. Lijndiagram
326. Lengtes van lijnstukken berekenen
327. Lineaire verbanden
328. Lineaire formule opstellen
329. Logaritmen
330. Logaritmische functies
331. Logaritmisch papier
332. Lineaire problemen
333. Limiet en afgeleide
334. Lengte en oppervlakte
335. Logaritmische en exponentiële vergelijkingen
336. Lissajous-figuren
337. Lineaire en exponentiële groei
338. Lijnstukken en hoeken berekenen
339. Lijnen en hoeken
340. Lineaire vormen
341. Lijnen in een assenstelsel
342. Lengten en oppervlakten
343. Limieten en perforaties
344. Limieten bij exponentiele en logaritmische functies
345. Lijnen en cirkels
346. Lineaire programmeringsproblemen
347. Lengte, omtrek en oppervlakte
348. Lineaire formules vergelijken
349. Lineaire vergelijkingen met twee variabelen
350. Logaritmisch papier en redeneren met groeiformules
351. Lijnen en cirkels in een assenstelsel
352. Limieten bij exponentiële en logaritmische functies
353. Lijnstukproblemen
354. Lineair en kwadratisch verband
355. Leerdoelen bereikt?
356. Langs de assen
357. Lijnen
358. Lijnen schetsen bij formules
359. Lijn door twee punten
360. Logaritmische schaalverdeling
361. Lineaire formules herleiden
362. Lineaire groei


m

363. Machtsfuncties
364. Merkwaardige producten
365. Machten en letters
366. Machtsverbanden
367. Middelloodlijn en omgeschreven cirkel
368. Machten met gehele exponenten
369. Machten met gebroken exponenten
370. Machtsfuncties en wortelfuncties
371. Machten en logaritmen
372. Machten met gehele en gebroken exponenten
373. Meetkundige plaatsen
374. Machten en wortels
375. Maatsystemen
376. Meetkunde
377. Machten met negatieve en gebroken exponenten
378. Meetkunde zonder coördinaten
379. Meetkunde met coördinaten
380. Middelparallel en zwaartelijn
381. Machten herleiden
382. Machtsformules
383. Machten
384. Machtsformules herleiden
385. Mogelijkheden tellen
386. Machtsbomen en faculteitsbomen


n

387. Namen van vlakke figuren
388. Niet-lineaire modellen
389. Notaties en regels voor de afgeleide
390. Notaties en rijen op de GR
391. Natuurlijke getallen
392. Normale verdeling
393. Negatieve exponenten


o

394. Ontbinden in factoren
395. Omgekeerd evenredige verbanden
396. Ongelijkheden grafisch oplossen
397. Oppervlakte van een driehoek
398. Oppervlakte van een vierhoek
399. Oppervlakte bij vergroten
400. Opgaven
401. Ongelijkheden
402. Oppervlakte en omtrek met formules
403. Oppervlakte van ruimtefiguren
404. Oppervlakte en inhoud vergroten
405. Oplossen met grafieken
406. Oplossen met de computer
407. Oplossen met inklemmen
408. Omtrek en oppervlakte
409. Oppervlakte driehoek
410. Oppervlakte parallellogram
411. Omtrek en oppervlakte cirkel
412. Oppervlakte ruimtefiguren
413. Oplossen met de balansmethode
414. Omgaan met tabellen
415. Oppervlakte van vlakke figuren
416. Ongelijkheden oplossen
417. Optimaliseren
418. Oppervlakten onder normaalkrommen
419. Oppervlakten en inhouden
420. Omtrekshoeken en middelpuntshoeken
421. Oppervlakten en afstanden bij grafieken
422. Optimaliseringsproblemen
423. Ongelijkheden en grafieken
424. Oplosmethoden
425. Onderzoeken en presenteren
426. Oppervlakten
427. Omvormen van formules met exponenten en logaritmen
428. Ongelijkheden met twee variabelen
429. Omgekeerd evenredig
430. Oplossingsmethoden
431. Omtrek van een cirkel
432. Oppervlakte van een cirkel


p

433. Procentuele toename en afname
434. Procenten berekenen
435. Parabolen
436. Procenten en groeifactoren
437. Periodieke verbanden
438. Procenten
439. Pythagoras in de ruimte
440. Percentage gegeven
441. Percentage gevraagd
442. Promille
443. Procentuele toe- en afname
444. Parabolen verschuiven
445. Projecties
446. Permutaties
447. Primitieve functies
448. Partieel integreren
449. Permutaties en combinaties
450. Parabolen en vergelijkingen
451. Populatie en steekproef
452. Primitieven en integralen
453. Procentberekeningen en de wetenschappelijke notatie
454. Pakken met en zonder terugleggen
455. Procentuele veranderingen
456. Percenteren
457. Parallellogrammen


r

458. Rekenen met letters
459. Rekenen met breuken
460. Rekenen met procenten
461. Rechthoekige driehoeken
462. Rechthoekige driehoek
463. Raaklijnen
464. Raaklijnen en toppen
465. Radialen
466. Raaklijnen en snelheden
467. Rekenregels voor logaritmen
468. Regels van differentiëren
469. Rekenen met wortels
470. Riemannsommen en integralen
471. Raaklijnen aan grafieken
472. Raken en loodrecht snijden
473. Routes in een rooster
474. Raaklijnen en snijpunten bij cirkels
475. Rekenregels met Logaritmen
476. Raaklijnen en hellinggrafieken
477. Regels voor het oplossen van vergelijkingen
478. Rekenregels en vergelijkingen
479. Raakproblemen
480. Rijtjes en roosters
481. Rekenen met machten en wortels
482. Recursieve en directe formules
483. Rekenkundige en meetkundige rijen
484. Rekenen met procenten en verhoudingen
485. Representatie van data
486. Regels bij telproblemen
487. Rekenen met eenheden
488. Regels voor telproblemen
489. Raaklijnen en hellingsgrafieken
490. Rekenen met machten
491. Redeneren met formules
492. Regels voor de afgeleide
493. Redeneren met de afgeleide
494. Rekenen met hoeken
495. Recht evenredig en omgekeerd evenredig
496. Regels voor differentiëren
497. Recht, scherp, stomp en gestrekt
498. Rekenen met een verhoudingstabel
499. Recht evenredig
500. Rekenen met de factor
501. Rekenen met gelijkvormigheid
502. Recht, scherp of stomp
503. Rekenen met getallen
504. Rekenen met vuistregels


s

505. Snijpunten van grafieken
506. Snavel- en zandloperfiguren
507. Spreiding en boxplot
508. Spreidingsdiagrammen
509. Steel-bladdiagram en boxplot
510. Stapgrootte
511. Stelsels vergelijkingen
512. Schaal
513. Staafdiagram
514. Steel-bladdiagram
515. Stomphoekige driehoek
516. Somgrafiek en verschilgrafiek
517. Somformule en verschilformule
518. Som- en verschilgrafieken
519. Stijgen, dalen en intervallen
520. Steekproeven
521. Sinusoïden tekenen
522. Stellingen bewijzen
523. Stijgen en dalen
524. Soorten getallen
525. Steel-bladdiagram en boxplot maken
526. Spreidingsmaten
527. Soorten verdelingen
528. Snelheden
529. Snelheid en versnelling
530. Sinusoïden
531. Stelsels van lineaire vergelijkingen
532. Somrijen
533. Snelheden en raaklijnen
534. Statistische verdelingen
535. Standaardgrafieken en transformaties
536. Sprongen en knikken in grafieken
537. Stelsel vergelijkingen
538. Snijpunten en toppen
539. Standaardvorm
540. Substitueren
541. Samenvatting leerdoelen | Extra oefening
542. Substituties
543. Steelbladdiagram
544. Steekproevenverdeling van een proportie
545. Steekproevenverdeling van een gemiddelde
546. Statistische variabelen


t

547. Toepassingen van kwadratische vergelijkingen
548. Tangens
549. Tellen met en zonder herhaling
550. Telproblemen
551. Tangens van een hoek
552. Tangens op de rekenmachine
553. Tangens en rechthoekige driehoeken
554. Tangens in de ruimte
555. Toepassingen van Pythagoras
556. Turftabel
557. Toenamediagrammen
558. Toenamendiagrammen
559. Transformaties en sinusoïden
560. Trilling en trend
561. Transformaties en formules
562. Telproblemen visualiseren
563. Trekken met en zonder terugleggen
564. Toevalsvariabelen
565. Toepassingen van de afgeleide
566. Toepassingen van de normale verdeling
567. Tweedegraadsvergelijkingen
568. Tweede- en derdegraadsfuncties
569. Toepassingen van logaritmen
570. Transformaties bij sinusoïden
571. Toppen en snijpunten
572. Toepassingen van integralen
573. Toepassingen van de tweede afgeleide
574. Trillingen
575. Toepassingen van de productregel
576. Tabellen
577. Tellen en kansen
578. Toepassingen van sinusoïden
579. Trainen op examenniveau
580. Tekenen in perspectief
581. Twee soorten groei
582. Tweedegraadsfuncties met een parameter
583. Toppen en buigpunten
584. Transformaties en functies
585. Tweedegraadsfuncties en tweedegraadsvergelijkingen
586. Toename diagrammen
587. Toenamediagrammen en differentiequotiënten
588. Toevalsvariabelen en verwachtingswaarde
589. Toepassingen van rijen
590. Test jezelf
591. Tekenen van drie- en vierhoeken
592. Tabellen en grafieken gebruiken
593. Tijden
594. Theoretische kansen
595. Toenamediagrammen tekenen
596. Trendlijn


v

597. Vergelijkingen met machten
598. Vergelijkingen
599. Vergelijkingen oplossen
600. Vergelijkingen van de vorm x2 = c
601. Vergroten en verkleinen
602. Van deel naar geheel
603. Van formule naar grafiek
604. Van tabel naar formule
605. Van grafiek naar formule
606. Verschillende oplossingsmethoden
607. Vergelijkingen toepassen
608. Vergelijkingen gebruiken
609. Vergrotingsfactor
610. Vergroten en oppervlakte
611. Verhoudingen
612. Vierhoeken
613. Vergelijkingen met twee variabelen
614. Vergelijkingen in de meetkunde
615. Vergelijkingen grafisch-numeriek oplossen
616. Vergelijkingen en ongelijkheden
617. Voorwaardelijke kansen
618. Vermoedens ontwikkelen met GeoGebra
619. Vuistregels bij de normale verdeling
620. Vermenigvuldigingsregel en somregel
621. Voorkennis
622. Verdubbelingstijden en halveringstijden
623. Vectoren en lijnen
624. Vectoren en hoeken
625. Vectoren en rotaties
626. Vergelijkingen bij meetkundige figuren
627. Verbanden en berekeningen
628. Voorkennis Statistiek
629. Voorkennis Rekenen met breuken en machten
630. Voorkennis Kansen en de productregel
631. Voorkennis Lineaire vergelijkingen met twee variabelen
632. Voorkennis: lineaire vergelijkingen en ongelijkheden
633. Voorkennis Herleiden van machten
634. Voorkennis: Afgeleide en raaklijn
635. Voorkennis: Stelsels vergelijkingen
636. Voorkennis: Exacte waarden van goniometrische verhoudingen
637. Vectoren
638. Vectoren bij snelheid en versnelling
639. Vergelijkingen bij meetkunde
640. Vectoren en bewegingsvergelijkingen
641. Verwerken en toepassen
642. Vermenigvuldigingsfactor
643. Vergelijkingen van lijnen
644. Vaasmodel
645. Van beschrijving naar formule
646. Vergelijken met grafieken


w

647. Wortels
648. Wortels herleiden
649. Wortelverbanden
650. Wiskundige modellen opstellen
651. Werken met wiskundige modellen
652. Werken met formules
653. Wiskundige modellen
654. Wortelfuncties
655. Wortel- en gebroken vergelijkingen
656. Wortelformules
657. Wortelvormen en gebroken vormen
658. Werken met variabelen
659. Werken met logaritmen
660. Werken met parameters
661. Werken met parametervoorstellingen en bewegingsvergelijkingen
662. Wortelvergelijkingen
663. Werken met de normale verdeling
664. Waar sta je?
665. Werken met coördinaten
666. Wortels van getallen
667. Wortels optellen en aftrekken
668. Wortels vermenigvuldigen
669. Wortels vereenvoudigen
670. Werken met toenamediagrammen
671. Wortelformules herleiden
672. Wat is statistiek?


z

673. Zwaartelijn en hoogtelijn
674. Zijden berekenen
675. Zijden berekenen met tangens
676. Zijden berekenen met sinus, cosinus en tangens
677. Zijden en hoeken berekenen
678. Zijden berekenen in rechthoekige driehoeken
679. Zwaartepunten
680. Zijden berekenen in een driehoek
681. Zwaartepunten, middelloodlijnen en bissectrices