Online Wiskundelessen volgen vanaf 99,- euro per jaar!
Watch us on YouTube
Follow us on Twitter
Find us on Facebook
Onderwerpen

Hier vindt u een overzicht van onderwerpen waar uw kind ondersteuning bij kan vinden bij het maken van het huiswerk:

a

1. Aanzichten
2. Allerlei formules en grafieken
3. Allerlei soorten getallen
4. Assenstelsel en grafieken
5. Afstanden
6. Afstanden bij punten en lijnen
7. Afstanden en hoeken
8. Algemene vaardigheden
9. Afstanden bij lijnen en cirkels


b

10. Berekeningen met tangens
11. Berekeningen met sinus, cosinus & tangens
12. Berekeningen in de ruimte
13. Beeld-, staaf- en lijndiagram
14. Berekeningen met de stelling van Pythagoras
15. Buiten haakjes halen
16. Berekenen van hoeken en afstanden
17. Boxplot en steel-bladdiagram
18. Berekeningen met de tangens
19. Breuken herleiden
20. Bijzondere ongelijkheden
21. Beeld-, staaf- en lijndiagrammen
22. Berekeningen in rechthoekige driehoeken
23. Beelddiagram
24. Bijzondere grafieken
25. Berekeningen in driehoeken
26. Bissectrice en ingeschreven cirkel
27. Binomiale kansen gebruiken
28. Breuken en wortels
29. Beslissen op grond van een steekproef
30. Binomiale toetsen
31. Breuksplitsen
32. Bewijzen in driehoeken en cirkels
33. Berekeningen met de sinus, cosinus en tangens
34. Buiten haakjes brengen
35. Breuken en verhoudingen
36. Betrouwbaarheidsintervallen


c

37. Cijfermateriaal
38. Centrummaten
39. Cirkel en middelloodlijn
40. Cirkeldiagrammen
41. Coordinaten in de ruimte
42. Centrummaten en verdelingen
43. Cirkel- en driehoekdiagram
44. Cirkeldiagram
45. Combinaties
46. Centrum- en spreidingsmaten
47. Cyclometrische functies
48. Cirkelvergelijkingen
49. Coördinaten in de ruimte
50. Centrummaten en variabelen
51. Combinaties toepassen
52. Cirkels, raaklijnen en afstanden
53. Cirkelbewegingen en trillingen


d

54. De top van een parabool
55. Diagrammen en procenten
56. De abc-formule
57. De ligging van een parabool ten opzichte van de x-as
58. De bissectrice
59. Dubbele haakjes wegwerken
60. De wetenschappelijke notatie
61. De richtingscoŽfficient van een lijn
62. De formule van een lijn opstellen
63. De balansmethode
64. De product-som-methode
65. Doorsneden
66. Diagrammen lezen
67. Diagrammen tekenen
68. De tangens
69. De oppervlakte van een driehoek
70. De richtingscoëfficiënt van een lijn
71. Diagnostische toets
72. De stelling van Pythagoras
73. De balansmethode uitgebreid
74. De oppervlakte van een vierhoek
75. Driehoeken
76. Driehoeken tekenen
77. De parabool y = a(x - d)(x - e)
78. De parabool y = a(x - p)2 + q
79. De top van de parabool y = ax2 + bx + c
80. De vermenigvuldigingsfactor
81. Differentiequotienten en snelheden
82. Differentieren
83. De sinusregel
84. De cosinusregel
85. De stelling van Pythagoras toepassen
86. De eenheidscirkel
87. De productregel
88. De afgeleide van machtsfuncties
89. De kettingregel
90. De driehoek van Pascal
91. De somregel en de complementregel
92. De afgeleide functie
93. De binomiale verdeling
94. De verwachtingswaarde
95. De afgeleide van y = axn
96. De normale verdeling
97. De √n-wet
98. Discrete en continue verdelingen
99. De tekentoets
100. De standaard exponentiële functie
101. De eenheidscirkel en de radiaal
102. De afgeleide van gebroken functies
103. De natuurlijke logaritme


e

104. ExponentiŽle groei
105. Enkele haakjes wegwerken
106. Exponentiele toename en afname
107. Exponentiële verbanden
108. Exponentiele groei en procenten
109. Evenredig en omgekeerd evenredig
110. Eenheden van oppervlakte, lengte en inhoud
111. Eenheden van tijd
112. Eenheden van snelheid
113. Eigenschappen van vlakke figuren
114. Een lijn door twee gegeven punten
115. Exponentiële functies
116. Exponentiële groei
117. Exponentiële groeiformules
118. Empirische kansen
119. Eigenschappen van de normale verdeling
120. Exponentiële en logaritmische formules
121. Eenzijdig en tweezijdig toetsen
122. Eenparige cirkelbewegingen
123. Eigenschappen van getallen
124. Exponentiële groei en procenten
125. Exponentiele groeiformules
126. Exponenten en logaritmen
127. Extreme waarden en inverse functies
128. Eenheidscirkel en radiaal
129. Exponentiele en logaritmische formules
130. Evenredigheden en inverse functies


g

131. Gelijkvormigheid
132. Gelijkvormige driehoeken
133. Grafieken veranderen
134. Goniometrische verhoudingen
135. Grafieken en vergelijkingen
136. Gemiddelde, mediaan en modus
137. Gemengde opgaven
138. Gelijkwaardige formules
139. Gelijkmatige toename of afname
140. Grafen
141. Gemiddelde, modus en mediaan
142. Grafieken
143. Grote getallen
144. Gebroken formules
145. Gebroken functies
146. Goniometrische vergelijkingen
147. Goniometrische functies differentiëren
148. Grafische verwerking
149. Groeifactoren
150. Grafisch-numeriek oplossen
151. Gebroken vormen
152. Gelijkvormige en congruente driehoeken
153. Grafieken van exponentiele en logaritmische functies
154. Goniometrische functies
155. Goniometrische functies primitiveren
156. Groeipercentages en verdubbelingstijden
157. Groepen en kenmerken
158. Groeipercentages
159. Groepen vergelijken
160. Grafieken en gebieden
161. Goniometrie
162. Goniometrische verhoudingen en gelijkvormigheid
163. Grafieken van goniometrische functies
164. Goniometrische functies differentieren
165. Goniometrische formules bij vergelijkingen en herleidingen
166. Goniometrische formules bij symmetrie en primitiveren


h

167. Hellingsgetal
168. Hellingen
169. Herleiden
170. Herleiden van machten
171. Histogram en steel-bladdiagram
172. Het berekenen van schuine zijden
173. Hoogtelijnen
174. Hoeken berekenen in vlakke figuren
175. Hoeken berekenen met goniometrie
176. Het delen van wortels
177. Haakjes wegwerken
178. Herleiden van breuken
179. Hoeken berekenen met sinus, cosinus en tangens
180. Hoeken berekenen in een vierhoek
181. Hellinggrafieken
182. Hogeregraadsvergelijkingen
183. Het vaasmodel
184. Hogeremachtswortels
185. Het herhalen van kansexperimenten
186. Het differentiequotiënt
187. Hogeregraads- en modulusvergelijkingen
188. Het bewijzen van vermoedens
189. Het grondtal e
190. Herhaling kansrekening
191. Hoeken in vlakke figuren
192. Haakjes en substituties
193. Herleidingen


i

194. Interpoleren en extrapoleren
195. Inhoud prisma en cilinder
196. Inhoud piramide en kegel
197. Inhoud bij vergroten
198. Informatieverwerking met grafen
199. Informatie
200. Inhoud berekenen
201. Inhoudseenheden
202. Inhoud vergroten
203. Inhoud van ruimtefiguren
204. Informatie in grafieken
205. Inhouden


k

206. Kruisproducten
207. Kwadratische formules
208. Kwadratische functies
209. Kwadratische vergelijkingen toepassen
210. Kans
211. Kwadratische ongelijkheden
212. Kwadratische vergelijkingen
213. Kwadratische vergelijkingen oplossen
214. Koers en kaart
215. Kwadraatafsplitsen
216. Kwadraten
217. Kwadratische verbanden
218. Kwadraten en wortels
219. Kleine getallen
220. Kwadratische formules opstellen
221. Kansen
222. Kansberekeningen
223. Kansmodellen
224. Kwadratische problemen
225. Kansen berekenen
226. Kansbomen
227. Kansen vermenigvuldigen


l

228. Lineaire formules
229. Lineaire formules opstellen
230. Lineaire vergelijkingen
231. Lineaire functies
232. Lijnstukken berekenen
233. Lineaire ongelijkheden
234. Letterrekenen met breuken
235. Lijndiagram
236. Lengtes van lijnstukken berekenen
237. Lineaire verbanden
238. Lineaire formule opstellen
239. Logaritmen
240. Logaritmische functies
241. Logaritmisch papier
242. Lineaire problemen
243. Limiet en afgeleide
244. Lengte en oppervlakte
245. Logaritmische en exponentiële vergelijkingen
246. Lissajous-figuren
247. Lineaire en exponentiële groei
248. Lijnstukken en hoeken berekenen
249. Lijnen en hoeken
250. Lineaire vormen
251. Lijnen in een assenstelsel
252. Lengten en oppervlakten


m

253. Machtsfuncties
254. Merkwaardige producten
255. Machten en letters
256. Machtsverbanden
257. Middelloodlijn en omgeschreven cirkel
258. Machten met gehele exponenten
259. Machten met gebroken exponenten
260. Machtsfuncties en wortelfuncties
261. Machten en logaritmen
262. Machten met gehele en gebroken exponenten
263. Meetkundige plaatsen
264. Machten en wortels
265. Maatsystemen
266. Meetkunde
267. Machten met negatieve en gebroken exponenten


n

268. Namen van vlakke figuren
269. Niet-lineaire modellen


o

270. Ontbinden in factoren
271. Omgekeerd evenredige verbanden
272. Ongelijkheden grafisch oplossen
273. Oppervlakte van een driehoek
274. Oppervlakte van een vierhoek
275. Oppervlakte bij vergroten
276. Opgaven
277. Ongelijkheden
278. Oppervlakte en omtrek met formules
279. Oppervlakte van ruimtefiguren
280. Oppervlakte en inhoud vergroten
281. Oplossen met grafieken
282. Oplossen met de computer
283. Oplossen met inklemmen
284. Omtrek en oppervlakte
285. Oppervlakte driehoek
286. Oppervlakte parallellogram
287. Omtrek en oppervlakte cirkel
288. Oppervlakte ruimtefiguren
289. Oplossen met de balansmethode
290. Omgaan met tabellen
291. Oppervlakte van vlakke figuren
292. Ongelijkheden oplossen
293. Optimaliseren
294. Oppervlakten onder normaalkrommen
295. Oppervlakten en inhouden
296. Omtrekshoeken en middelpuntshoeken
297. Oppervlakten en afstanden bij grafieken
298. Optimaliseringsproblemen
299. Ongelijkheden en grafieken
300. Oplosmethoden
301. Onderzoeken en presenteren
302. Oppervlakten


p

303. Procentuele toename en afname
304. Procenten berekenen
305. Parabolen
306. Procenten en groeifactoren
307. Periodieke verbanden
308. Procenten
309. Pythagoras in de ruimte
310. Percentage gegeven
311. Percentage gevraagd
312. Promille
313. Procentuele toe- en afname
314. Parabolen verschuiven
315. Projecties
316. Permutaties
317. Primitieve functies
318. Partieel integreren
319. Permutaties en combinaties
320. Parabolen en vergelijkingen
321. Populatie en steekproef
322. Primitieven en integralen


r

323. Rekenen met letters
324. Rekenen met breuken
325. Rekenen met procenten
326. Rechthoekige driehoeken
327. Rechthoekige driehoek
328. Raaklijnen
329. Raaklijnen en toppen
330. Radialen
331. Raaklijnen en snelheden
332. Rekenregels voor logaritmen
333. Regels van differentiëren
334. Rekenen met wortels
335. Riemannsommen en integralen
336. Raaklijnen aan grafieken
337. Raken en loodrecht snijden
338. Routes in een rooster
339. Raaklijnen en snijpunten bij cirkels
340. Rekenregels met Logaritmen
341. Raaklijnen en hellinggrafieken
342. Regels voor het oplossen van vergelijkingen
343. Rekenregels en vergelijkingen


s

344. Snijpunten van grafieken
345. Snavel- en zandloperfiguren
346. Spreiding en boxplot
347. Spreidingsdiagrammen
348. Steel-bladdiagram en boxplot
349. Stapgrootte
350. Stelsels vergelijkingen
351. Schaal
352. Staafdiagram
353. Steel-bladdiagram
354. Stomphoekige driehoek
355. Somgrafiek en verschilgrafiek
356. Somformule en verschilformule
357. Som- en verschilgrafieken
358. Stijgen, dalen en intervallen
359. Steekproeven
360. Sinusoïden tekenen
361. Stellingen bewijzen
362. Stijgen en dalen
363. Soorten getallen
364. Steel-bladdiagram en boxplot maken
365. Spreidingsmaten
366. Soorten verdelingen
367. Snelheden
368. Snelheid en versnelling


t

369. Toepassingen van kwadratische vergelijkingen
370. Tangens
371. Tellen met en zonder herhaling
372. Telproblemen
373. Tangens van een hoek
374. Tangens op de rekenmachine
375. Tangens en rechthoekige driehoeken
376. Tangens in de ruimte
377. Toepassingen van Pythagoras
378. Turftabel
379. Toenamediagrammen
380. Toenamendiagrammen
381. Transformaties en sinusoïden
382. Trilling en trend
383. Transformaties en formules
384. Telproblemen visualiseren
385. Trekken met en zonder terugleggen
386. Toevalsvariabelen
387. Toepassingen van de afgeleide
388. Toepassingen van de normale verdeling
389. Tweedegraadsvergelijkingen
390. Tweede- en derdegraadsfuncties
391. Toepassingen van logaritmen
392. Transformaties bij sinusoïden
393. Toppen en snijpunten
394. Toepassingen van integralen
395. Toepassingen van de tweede afgeleide
396. Trillingen
397. Toepassingen van de productregel
398. Tabellen
399. Tellen en kansen
400. Toepassingen van sinusoïden
401. Trainen op examenniveau
402. Tekenen in perspectief
403. Twee soorten groei
404. Tweedegraadsfuncties met een parameter
405. Toppen en buigpunten
406. Transformaties en functies


v

407. Vergelijkingen met machten
408. Vergelijkingen
409. Vergelijkingen oplossen
410. Vergelijkingen van de vorm x2 = c
411. Vergroten en verkleinen
412. Van deel naar geheel
413. Van formule naar grafiek
414. Van tabel naar formule
415. Van grafiek naar formule
416. Verschillende oplossingsmethoden
417. Vergelijkingen toepassen
418. Vergelijkingen gebruiken
419. Vergrotingsfactor
420. Vergroten en oppervlakte
421. Verhoudingen
422. Vierhoeken
423. Vergelijkingen met twee variabelen
424. Vergelijkingen in de meetkunde
425. Vergelijkingen grafisch-numeriek oplossen
426. Vergelijkingen en ongelijkheden
427. Voorwaardelijke kansen
428. Vermoedens ontwikkelen met GeoGebra
429. Vuistregels bij de normale verdeling
430. Vermenigvuldigingsregel en somregel
431. Voorkennis
432. Verdubbelingstijden en halveringstijden
433. Vectoren en lijnen
434. Vectoren en hoeken
435. Vectoren en rotaties


w

436. Wortels
437. Wortels herleiden
438. Wortelverbanden
439. Wiskundige modellen opstellen
440. Werken met wiskundige modellen
441. Werken met formules
442. Wiskundige modellen
443. Wortelfuncties
444. Wortel- en gebroken vergelijkingen
445. Wortelformules
446. Wortelvormen en gebroken vormen


z

447. Zwaartelijn en hoogtelijn
448. Zijden berekenen
449. Zijden berekenen met tangens
450. Zijden berekenen met sinus, cosinus en tangens
451. Zijden en hoeken berekenen
452. Zijden berekenen in rechthoekige driehoeken