Online Wiskundelessen volgen vanaf 99,- euro per jaar!
Watch us on YouTube
Follow us on Twitter
Find us on Facebook
Onderwerpen

Hier vindt u een overzicht van onderwerpen waar uw kind ondersteuning bij kan vinden bij het maken van het huiswerk:

a

1. Aanzichten
2. Allerlei formules en grafieken
3. Allerlei soorten getallen
4. Assenstelsel en grafieken
5. Afstanden
6. Afstanden bij punten en lijnen
7. Afstanden en hoeken
8. Algemene vaardigheden
9. Afstanden bij lijnen en cirkels


b

10. Berekeningen met tangens
11. Berekeningen met sinus, cosinus & tangens
12. Berekeningen in de ruimte
13. Beeld-, staaf- en lijndiagram
14. Berekeningen met de stelling van Pythagoras
15. Buiten haakjes halen
16. Berekenen van hoeken en afstanden
17. Boxplot en steel-bladdiagram
18. Berekeningen met de tangens
19. Breuken herleiden
20. Bijzondere ongelijkheden
21. Beeld-, staaf- en lijndiagrammen
22. Berekeningen in rechthoekige driehoeken
23. Beelddiagram
24. Bijzondere grafieken
25. Berekeningen in driehoeken
26. Bissectrice en ingeschreven cirkel
27. Binomiale kansen gebruiken
28. Breuken en wortels
29. Beslissen op grond van een steekproef
30. Binomiale toetsen
31. Breuksplitsen
32. Bewijzen in driehoeken en cirkels
33. Berekeningen met de sinus, cosinus en tangens
34. Buiten haakjes brengen
35. Breuken en verhoudingen
36. Betrouwbaarheidsintervallen


c

37. Cijfermateriaal
38. Centrummaten
39. Cirkel en middelloodlijn
40. Cirkeldiagrammen
41. Coordinaten in de ruimte
42. Centrummaten en verdelingen
43. Cirkel- en driehoekdiagram
44. Cirkeldiagram
45. Combinaties
46. Centrum- en spreidingsmaten
47. Cyclometrische functies
48. Cirkelvergelijkingen
49. Coördinaten in de ruimte
50. Centrummaten en variabelen
51. Combinaties toepassen
52. Cirkels, raaklijnen en afstanden
53. Cirkelbewegingen en trillingen


d

54. De top van een parabool
55. Diagrammen en procenten
56. De abc-formule
57. De ligging van een parabool ten opzichte van de x-as
58. De bissectrice
59. Dubbele haakjes wegwerken
60. De wetenschappelijke notatie
61. De richtingscoëfficient van een lijn
62. De formule van een lijn opstellen
63. De balansmethode
64. De product-som-methode
65. Doorsneden
66. Diagrammen lezen
67. Diagrammen tekenen
68. De tangens
69. De oppervlakte van een driehoek
70. De richtingscoëfficiënt van een lijn
71. Diagnostische toets
72. De stelling van Pythagoras
73. De balansmethode uitgebreid
74. De oppervlakte van een vierhoek
75. Driehoeken
76. Driehoeken tekenen
77. De parabool y = a(x - d)(x - e)
78. De parabool y = a(x - p)2 + q
79. De top van de parabool y = ax2 + bx + c
80. De vermenigvuldigingsfactor
81. Differentiequotienten en snelheden
82. Differentieren
83. De sinusregel
84. De cosinusregel
85. De stelling van Pythagoras toepassen
86. De eenheidscirkel
87. De productregel
88. De afgeleide van machtsfuncties
89. De kettingregel
90. De driehoek van Pascal
91. De somregel en de complementregel
92. De afgeleide functie
93. De binomiale verdeling
94. De verwachtingswaarde
95. De afgeleide van y = axn
96. De normale verdeling
97. De √n-wet
98. Discrete en continue verdelingen
99. De tekentoets
100. De standaard exponentiële functie
101. De eenheidscirkel en de radiaal
102. De afgeleide van gebroken functies
103. De natuurlijke logaritme


e

104. Exponentiële groei
105. Enkele haakjes wegwerken
106. Exponentiele toename en afname
107. Exponentiële verbanden
108. Exponentiele groei en procenten
109. Evenredig en omgekeerd evenredig
110. Eenheden van oppervlakte, lengte en inhoud
111. Eenheden van tijd
112. Eenheden van snelheid
113. Eigenschappen van vlakke figuren
114. Een lijn door twee gegeven punten
115. Exponentiële functies
116. Exponentiële groei
117. Exponentiële groeiformules
118. Empirische kansen
119. Eigenschappen van de normale verdeling
120. Exponentiële en logaritmische formules
121. Eenzijdig en tweezijdig toetsen
122. Eenparige cirkelbewegingen
123. Eigenschappen van getallen
124. Exponentiële groei en procenten
125. Exponentiele groeiformules
126. Exponenten en logaritmen
127. Extreme waarden en inverse functies
128. Eenheidscirkel en radiaal
129. Exponentiele en logaritmische formules


g

130. Gelijkvormigheid
131. Gelijkvormige driehoeken
132. Grafieken veranderen
133. Goniometrische verhoudingen
134. Grafieken en vergelijkingen
135. Gemiddelde, mediaan en modus
136. Gemengde opgaven
137. Gelijkwaardige formules
138. Gelijkmatige toename of afname
139. Grafen
140. Gemiddelde, modus en mediaan
141. Grafieken
142. Grote getallen
143. Gebroken formules
144. Gebroken functies
145. Goniometrische vergelijkingen
146. Goniometrische functies differentiëren
147. Grafische verwerking
148. Groeifactoren
149. Grafisch-numeriek oplossen
150. Gebroken vormen
151. Gelijkvormige en congruente driehoeken
152. Grafieken van exponentiele en logaritmische functies
153. Goniometrische functies
154. Goniometrische functies primitiveren
155. Groeipercentages en verdubbelingstijden
156. Groepen en kenmerken
157. Groeipercentages
158. Groepen vergelijken
159. Grafieken en gebieden
160. Goniometrie
161. Goniometrische verhoudingen en gelijkvormigheid
162. Grafieken van goniometrische functies
163. Goniometrische functies differentieren
164. Goniometrische formules bij vergelijkingen en herleidingen
165. Goniometrische formules bij symmetrie en primitiveren


h

166. Hellingsgetal
167. Hellingen
168. Herleiden
169. Herleiden van machten
170. Histogram en steel-bladdiagram
171. Het berekenen van schuine zijden
172. Hoogtelijnen
173. Hoeken berekenen in vlakke figuren
174. Hoeken berekenen met goniometrie
175. Het delen van wortels
176. Haakjes wegwerken
177. Herleiden van breuken
178. Hoeken berekenen met sinus, cosinus en tangens
179. Hoeken berekenen in een vierhoek
180. Hellinggrafieken
181. Hogeregraadsvergelijkingen
182. Het vaasmodel
183. Hogeremachtswortels
184. Het herhalen van kansexperimenten
185. Het differentiequotiënt
186. Hogeregraads- en modulusvergelijkingen
187. Het bewijzen van vermoedens
188. Het grondtal e
189. Herhaling kansrekening
190. Hoeken in vlakke figuren
191. Haakjes en substituties


i

192. Interpoleren en extrapoleren
193. Inhoud prisma en cilinder
194. Inhoud piramide en kegel
195. Inhoud bij vergroten
196. Informatieverwerking met grafen
197. Informatie
198. Inhoud berekenen
199. Inhoudseenheden
200. Inhoud vergroten
201. Inhoud van ruimtefiguren
202. Informatie in grafieken
203. Inhouden


k

204. Kruisproducten
205. Kwadratische formules
206. Kwadratische functies
207. Kwadratische vergelijkingen toepassen
208. Kans
209. Kwadratische ongelijkheden
210. Kwadratische vergelijkingen
211. Kwadratische vergelijkingen oplossen
212. Koers en kaart
213. Kwadraatafsplitsen
214. Kwadraten
215. Kwadratische verbanden
216. Kwadraten en wortels
217. Kleine getallen
218. Kwadratische formules opstellen
219. Kansen
220. Kansberekeningen
221. Kansmodellen
222. Kwadratische problemen
223. Kansen berekenen
224. Kansbomen
225. Kansen vermenigvuldigen


l

226. Lineaire formules
227. Lineaire formules opstellen
228. Lineaire vergelijkingen
229. Lineaire functies
230. Lijnstukken berekenen
231. Lineaire ongelijkheden
232. Letterrekenen met breuken
233. Lijndiagram
234. Lengtes van lijnstukken berekenen
235. Lineaire verbanden
236. Lineaire formule opstellen
237. Logaritmen
238. Logaritmische functies
239. Logaritmisch papier
240. Lineaire problemen
241. Limiet en afgeleide
242. Lengte en oppervlakte
243. Logaritmische en exponentiële vergelijkingen
244. Lissajous-figuren
245. Lineaire en exponentiële groei
246. Lijnstukken en hoeken berekenen
247. Lijnen en hoeken
248. Lineaire vormen
249. Lijnen in een assenstelsel
250. Lengten en oppervlakten


m

251. Machtsfuncties
252. Merkwaardige producten
253. Machten en letters
254. Machtsverbanden
255. Middelloodlijn en omgeschreven cirkel
256. Machten met gehele exponenten
257. Machten met gebroken exponenten
258. Machtsfuncties en wortelfuncties
259. Machten en logaritmen
260. Machten met gehele en gebroken exponenten
261. Meetkundige plaatsen
262. Machten en wortels
263. Maatsystemen
264. Meetkunde
265. Machten met negatieve en gebroken exponenten


n

266. Namen van vlakke figuren
267. Niet-lineaire modellen


o

268. Ontbinden in factoren
269. Omgekeerd evenredige verbanden
270. Ongelijkheden grafisch oplossen
271. Oppervlakte van een driehoek
272. Oppervlakte van een vierhoek
273. Oppervlakte bij vergroten
274. Opgaven
275. Ongelijkheden
276. Oppervlakte en omtrek met formules
277. Oppervlakte van ruimtefiguren
278. Oppervlakte en inhoud vergroten
279. Oplossen met grafieken
280. Oplossen met de computer
281. Oplossen met inklemmen
282. Omtrek en oppervlakte
283. Oppervlakte driehoek
284. Oppervlakte parallellogram
285. Omtrek en oppervlakte cirkel
286. Oppervlakte ruimtefiguren
287. Oplossen met de balansmethode
288. Omgaan met tabellen
289. Oppervlakte van vlakke figuren
290. Ongelijkheden oplossen
291. Optimaliseren
292. Oppervlakten onder normaalkrommen
293. Oppervlakten en inhouden
294. Omtrekshoeken en middelpuntshoeken
295. Oppervlakten en afstanden bij grafieken
296. Optimaliseringsproblemen
297. Ongelijkheden en grafieken
298. Oplosmethoden
299. Onderzoeken en presenteren
300. Oppervlakten


p

301. Procentuele toename en afname
302. Procenten berekenen
303. Parabolen
304. Procenten en groeifactoren
305. Periodieke verbanden
306. Procenten
307. Pythagoras in de ruimte
308. Percentage gegeven
309. Percentage gevraagd
310. Promille
311. Procentuele toe- en afname
312. Parabolen verschuiven
313. Projecties
314. Permutaties
315. Primitieve functies
316. Partieel integreren
317. Permutaties en combinaties
318. Parabolen en vergelijkingen
319. Populatie en steekproef
320. Primitieven en integralen


r

321. Rekenen met letters
322. Rekenen met breuken
323. Rekenen met procenten
324. Rechthoekige driehoeken
325. Rechthoekige driehoek
326. Raaklijnen
327. Raaklijnen en toppen
328. Radialen
329. Raaklijnen en snelheden
330. Rekenregels voor logaritmen
331. Regels van differentiëren
332. Rekenen met wortels
333. Riemannsommen en integralen
334. Raaklijnen aan grafieken
335. Raken en loodrecht snijden
336. Routes in een rooster
337. Raaklijnen en snijpunten bij cirkels
338. Rekenregels met Logaritmen
339. Rekenregels en vergelijkingen


s

340. Snijpunten van grafieken
341. Snavel- en zandloperfiguren
342. Spreiding en boxplot
343. Spreidingsdiagrammen
344. Steel-bladdiagram en boxplot
345. Stapgrootte
346. Stelsels vergelijkingen
347. Schaal
348. Staafdiagram
349. Steel-bladdiagram
350. Stomphoekige driehoek
351. Somgrafiek en verschilgrafiek
352. Somformule en verschilformule
353. Som- en verschilgrafieken
354. Stijgen, dalen en intervallen
355. Steekproeven
356. Sinusoïden tekenen
357. Stellingen bewijzen
358. Stijgen en dalen
359. Soorten getallen
360. Steel-bladdiagram en boxplot maken
361. Spreidingsmaten
362. Soorten verdelingen
363. Snelheid en versnelling


t

364. Toepassingen van kwadratische vergelijkingen
365. Tangens
366. Tellen met en zonder herhaling
367. Telproblemen
368. Tangens van een hoek
369. Tangens op de rekenmachine
370. Tangens en rechthoekige driehoeken
371. Tangens in de ruimte
372. Toepassingen van Pythagoras
373. Turftabel
374. Toenamediagrammen
375. Toenamendiagrammen
376. Transformaties en sinusoïden
377. Trilling en trend
378. Transformaties en formules
379. Telproblemen visualiseren
380. Trekken met en zonder terugleggen
381. Toevalsvariabelen
382. Toepassingen van de afgeleide
383. Toepassingen van de normale verdeling
384. Tweedegraadsvergelijkingen
385. Tweede- en derdegraadsfuncties
386. Toepassingen van logaritmen
387. Transformaties bij sinusoïden
388. Toppen en snijpunten
389. Toepassingen van integralen
390. Toepassingen van de tweede afgeleide
391. Trillingen
392. Toepassingen van de productregel
393. Tabellen
394. Tellen en kansen
395. Toepassingen van sinusoïden
396. Trainen op examenniveau
397. Tekenen in perspectief
398. Twee soorten groei
399. Toppen en buigpunten
400. Transformaties en functies


v

401. Vergelijkingen met machten
402. Vergelijkingen
403. Vergelijkingen oplossen
404. Vergelijkingen van de vorm x2 = c
405. Vergroten en verkleinen
406. Van deel naar geheel
407. Van formule naar grafiek
408. Van tabel naar formule
409. Van grafiek naar formule
410. Verschillende oplossingsmethoden
411. Vergelijkingen toepassen
412. Vergelijkingen gebruiken
413. Vergrotingsfactor
414. Vergroten en oppervlakte
415. Verhoudingen
416. Vierhoeken
417. Vergelijkingen met twee variabelen
418. Vergelijkingen in de meetkunde
419. Vergelijkingen grafisch-numeriek oplossen
420. Vergelijkingen en ongelijkheden
421. Voorwaardelijke kansen
422. Vermoedens ontwikkelen met GeoGebra
423. Vuistregels bij de normale verdeling
424. Vermenigvuldigingsregel en somregel
425. Voorkennis
426. Verdubbelingstijden en halveringstijden
427. Vectoren en lijnen
428. Vectoren en hoeken
429. Vectoren en rotaties


w

430. Wortels
431. Wortels herleiden
432. Wortelverbanden
433. Wiskundige modellen opstellen
434. Werken met wiskundige modellen
435. Werken met formules
436. Wiskundige modellen
437. Wortelfuncties
438. Wortel- en gebroken vergelijkingen
439. Wortelformules
440. Wortelvormen en gebroken vormen


z

441. Zwaartelijn en hoogtelijn
442. Zijden berekenen
443. Zijden berekenen met tangens
444. Zijden berekenen met sinus, cosinus en tangens
445. Zijden en hoeken berekenen
446. Zijden berekenen in rechthoekige driehoeken