Online Wiskundelessen volgen vanaf 99,- euro per jaar!
Watch us on YouTube
Follow us on Twitter
Find us on Facebook
Onderwerpen

Hier vindt u een overzicht van onderwerpen waar uw kind ondersteuning bij kan vinden bij het maken van het huiswerk:

a

1. Aanzichten
2. Allerlei formules en grafieken
3. Allerlei soorten getallen
4. Assenstelsel en grafieken
5. Afstanden
6. Afstanden bij punten en lijnen
7. Afstanden en hoeken
8. Algemene vaardigheden
9. Afstanden bij lijnen en cirkels
10. Asymptoten bij gebroken functies
11. Allerlei telproblemen


b

12. Berekeningen met tangens
13. Berekeningen met sinus, cosinus & tangens
14. Berekeningen in de ruimte
15. Beeld-, staaf- en lijndiagram
16. Berekeningen met de stelling van Pythagoras
17. Buiten haakjes halen
18. Berekenen van hoeken en afstanden
19. Boxplot en steel-bladdiagram
20. Berekeningen met de tangens
21. Breuken herleiden
22. Bijzondere ongelijkheden
23. Beeld-, staaf- en lijndiagrammen
24. Berekeningen in rechthoekige driehoeken
25. Beelddiagram
26. Bijzondere grafieken
27. Berekeningen in driehoeken
28. Bissectrice en ingeschreven cirkel
29. Binomiale kansen gebruiken
30. Breuken en wortels
31. Beslissen op grond van een steekproef
32. Binomiale toetsen
33. Breuksplitsen
34. Bewijzen in driehoeken en cirkels
35. Berekeningen met de sinus, cosinus en tangens
36. Buiten haakjes brengen
37. Breuken en verhoudingen
38. Betrouwbaarheidsintervallen
39. Bewegingsvergelijkingen
40. Bewegingsvergelijkingen onderzoeken


c

41. Cijfermateriaal
42. Centrummaten
43. Cirkel en middelloodlijn
44. Cirkeldiagrammen
45. Coordinaten in de ruimte
46. Centrummaten en verdelingen
47. Cirkel- en driehoekdiagram
48. Cirkeldiagram
49. Combinaties
50. Centrum- en spreidingsmaten
51. Cyclometrische functies
52. Cirkelvergelijkingen
53. Coördinaten in de ruimte
54. Centrummaten en variabelen
55. Combinaties toepassen
56. Cirkels, raaklijnen en afstanden
57. Cirkelbewegingen en trillingen


d

58. De top van een parabool
59. Diagrammen en procenten
60. De abc-formule
61. De ligging van een parabool ten opzichte van de x-as
62. De bissectrice
63. Dubbele haakjes wegwerken
64. De wetenschappelijke notatie
65. De richtingscoŽfficient van een lijn
66. De formule van een lijn opstellen
67. De balansmethode
68. De product-som-methode
69. Doorsneden
70. Diagrammen lezen
71. Diagrammen tekenen
72. De tangens
73. De oppervlakte van een driehoek
74. De richtingscoëfficiënt van een lijn
75. Diagnostische toets
76. De stelling van Pythagoras
77. De balansmethode uitgebreid
78. De oppervlakte van een vierhoek
79. Driehoeken
80. Driehoeken tekenen
81. De parabool y = a(x - d)(x - e)
82. De parabool y = a(x - p)2 + q
83. De top van de parabool y = ax2 + bx + c
84. De vermenigvuldigingsfactor
85. Differentiequotienten en snelheden
86. Differentieren
87. De sinusregel
88. De cosinusregel
89. De stelling van Pythagoras toepassen
90. De eenheidscirkel
91. De productregel
92. De afgeleide van machtsfuncties
93. De kettingregel
94. De driehoek van Pascal
95. De somregel en de complementregel
96. De afgeleide functie
97. De binomiale verdeling
98. De verwachtingswaarde
99. De afgeleide van y = axn
100. De normale verdeling
101. De √n-wet
102. Discrete en continue verdelingen
103. De tekentoets
104. De standaard exponentiële functie
105. De eenheidscirkel en de radiaal
106. De afgeleide van gebroken functies
107. De natuurlijke logaritme


e

108. ExponentiŽle groei
109. Enkele haakjes wegwerken
110. Exponentiele toename en afname
111. Exponentiële verbanden
112. Exponentiele groei en procenten
113. Evenredig en omgekeerd evenredig
114. Eenheden van oppervlakte, lengte en inhoud
115. Eenheden van tijd
116. Eenheden van snelheid
117. Eigenschappen van vlakke figuren
118. Een lijn door twee gegeven punten
119. Exponentiële functies
120. Exponentiële groei
121. Exponentiële groeiformules
122. Empirische kansen
123. Eigenschappen van de normale verdeling
124. Exponentiële en logaritmische formules
125. Eenzijdig en tweezijdig toetsen
126. Eenparige cirkelbewegingen
127. Eigenschappen van getallen
128. Exponentiële groei en procenten
129. Exponentiele groeiformules
130. Exponenten en logaritmen
131. Examenopgaven
132. Extreme waarden en inverse functies
133. Eenheidscirkel en radiaal
134. Exponentiele en logaritmische formules
135. Evenredigheden en inverse functies


g

136. Gelijkvormigheid
137. Gelijkvormige driehoeken
138. Grafieken veranderen
139. Goniometrische verhoudingen
140. Grafieken en vergelijkingen
141. Gemiddelde, mediaan en modus
142. Gemengde opgaven
143. Gelijkwaardige formules
144. Gelijkmatige toename of afname
145. Grafen
146. Gemiddelde, modus en mediaan
147. Grafieken
148. Grote getallen
149. Gebroken formules
150. Gebroken functies
151. Goniometrische vergelijkingen
152. Goniometrische functies differentiëren
153. Grafische verwerking
154. Groeifactoren
155. Grafisch-numeriek oplossen
156. Gebroken vormen
157. Gelijkvormige en congruente driehoeken
158. Grafieken van exponentiele en logaritmische functies
159. Goniometrische functies
160. Goniometrische functies primitiveren
161. Groeipercentages en verdubbelingstijden
162. Groepen en kenmerken
163. Groeipercentages
164. Groepen vergelijken
165. Grafieken en gebieden
166. Goniometrie
167. Goniometrische verhoudingen en gelijkvormigheid
168. Grafieken van goniometrische functies
169. Goniometrische functies differentieren
170. Goniometrische formules bij vergelijkingen en herleidingen
171. Goniometrische formules bij symmetrie en primitiveren


h

172. Hellingsgetal
173. Hellingen
174. Herleiden
175. Herleiden van machten
176. Histogram en steel-bladdiagram
177. Het berekenen van schuine zijden
178. Hoogtelijnen
179. Hoeken berekenen in vlakke figuren
180. Hoeken berekenen met goniometrie
181. Het delen van wortels
182. Haakjes wegwerken
183. Herleiden van breuken
184. Hoeken berekenen met sinus, cosinus en tangens
185. Hoeken berekenen in een vierhoek
186. Hellinggrafieken
187. Hogeregraadsvergelijkingen
188. Het vaasmodel
189. Hogeremachtswortels
190. Het herhalen van kansexperimenten
191. Het differentiequotiënt
192. Hogeregraads- en modulusvergelijkingen
193. Het bewijzen van vermoedens
194. Het grondtal e
195. Herhaling kansrekening
196. Hoeken in vlakke figuren
197. Haakjes en substituties
198. Herleidingen
199. Hellingen, buigpunten en toppen


i

200. Interpoleren en extrapoleren
201. Inhoud prisma en cilinder
202. Inhoud piramide en kegel
203. Inhoud bij vergroten
204. Informatieverwerking met grafen
205. Informatie
206. Inhoud berekenen
207. Inhoudseenheden
208. Inhoud vergroten
209. Inhoud van ruimtefiguren
210. Informatie in grafieken
211. Inhouden
212. Integralen bij oppervlakte en inhoud


k

213. Kruisproducten
214. Kwadratische formules
215. Kwadratische functies
216. Kwadratische vergelijkingen toepassen
217. Kans
218. Kwadratische ongelijkheden
219. Kwadratische vergelijkingen
220. Kwadratische vergelijkingen oplossen
221. Koers en kaart
222. Kwadraatafsplitsen
223. Kwadraten
224. Kwadratische verbanden
225. Kwadraten en wortels
226. Kleine getallen
227. Kwadratische formules opstellen
228. Kansen
229. Kansberekeningen
230. Kansmodellen
231. Kwadratische problemen
232. Kansen berekenen
233. Kansbomen
234. Kansen vermenigvuldigen


l

235. Lineaire formules
236. Lineaire formules opstellen
237. Lineaire vergelijkingen
238. Lineaire functies
239. Lijnstukken berekenen
240. Lineaire ongelijkheden
241. Letterrekenen met breuken
242. Lijndiagram
243. Lengtes van lijnstukken berekenen
244. Lineaire verbanden
245. Lineaire formule opstellen
246. Logaritmen
247. Logaritmische functies
248. Logaritmisch papier
249. Lineaire problemen
250. Limiet en afgeleide
251. Lengte en oppervlakte
252. Logaritmische en exponentiële vergelijkingen
253. Lissajous-figuren
254. Lineaire en exponentiële groei
255. Lijnstukken en hoeken berekenen
256. Lijnen en hoeken
257. Lineaire vormen
258. Lijnen in een assenstelsel
259. Lengten en oppervlakten
260. Limieten en perforaties
261. Limieten bij exponentiele en logaritmische functies
262. Lijnen en cirkels


m

263. Machtsfuncties
264. Merkwaardige producten
265. Machten en letters
266. Machtsverbanden
267. Middelloodlijn en omgeschreven cirkel
268. Machten met gehele exponenten
269. Machten met gebroken exponenten
270. Machtsfuncties en wortelfuncties
271. Machten en logaritmen
272. Machten met gehele en gebroken exponenten
273. Meetkundige plaatsen
274. Machten en wortels
275. Maatsystemen
276. Meetkunde
277. Machten met negatieve en gebroken exponenten


n

278. Namen van vlakke figuren
279. Niet-lineaire modellen


o

280. Ontbinden in factoren
281. Omgekeerd evenredige verbanden
282. Ongelijkheden grafisch oplossen
283. Oppervlakte van een driehoek
284. Oppervlakte van een vierhoek
285. Oppervlakte bij vergroten
286. Opgaven
287. Ongelijkheden
288. Oppervlakte en omtrek met formules
289. Oppervlakte van ruimtefiguren
290. Oppervlakte en inhoud vergroten
291. Oplossen met grafieken
292. Oplossen met de computer
293. Oplossen met inklemmen
294. Omtrek en oppervlakte
295. Oppervlakte driehoek
296. Oppervlakte parallellogram
297. Omtrek en oppervlakte cirkel
298. Oppervlakte ruimtefiguren
299. Oplossen met de balansmethode
300. Omgaan met tabellen
301. Oppervlakte van vlakke figuren
302. Ongelijkheden oplossen
303. Optimaliseren
304. Oppervlakten onder normaalkrommen
305. Oppervlakten en inhouden
306. Omtrekshoeken en middelpuntshoeken
307. Oppervlakten en afstanden bij grafieken
308. Optimaliseringsproblemen
309. Ongelijkheden en grafieken
310. Oplosmethoden
311. Onderzoeken en presenteren
312. Oppervlakten
313. Omvormen van formules met exponenten en logaritmen


p

314. Procentuele toename en afname
315. Procenten berekenen
316. Parabolen
317. Procenten en groeifactoren
318. Periodieke verbanden
319. Procenten
320. Pythagoras in de ruimte
321. Percentage gegeven
322. Percentage gevraagd
323. Promille
324. Procentuele toe- en afname
325. Parabolen verschuiven
326. Projecties
327. Permutaties
328. Primitieve functies
329. Partieel integreren
330. Permutaties en combinaties
331. Parabolen en vergelijkingen
332. Populatie en steekproef
333. Primitieven en integralen


r

334. Rekenen met letters
335. Rekenen met breuken
336. Rekenen met procenten
337. Rechthoekige driehoeken
338. Rechthoekige driehoek
339. Raaklijnen
340. Raaklijnen en toppen
341. Radialen
342. Raaklijnen en snelheden
343. Rekenregels voor logaritmen
344. Regels van differentiëren
345. Rekenen met wortels
346. Riemannsommen en integralen
347. Raaklijnen aan grafieken
348. Raken en loodrecht snijden
349. Routes in een rooster
350. Raaklijnen en snijpunten bij cirkels
351. Rekenregels met Logaritmen
352. Raaklijnen en hellinggrafieken
353. Regels voor het oplossen van vergelijkingen
354. Rekenregels en vergelijkingen
355. Raakproblemen
356. Rijtjes en roosters


s

357. Snijpunten van grafieken
358. Snavel- en zandloperfiguren
359. Spreiding en boxplot
360. Spreidingsdiagrammen
361. Steel-bladdiagram en boxplot
362. Stapgrootte
363. Stelsels vergelijkingen
364. Schaal
365. Staafdiagram
366. Steel-bladdiagram
367. Stomphoekige driehoek
368. Somgrafiek en verschilgrafiek
369. Somformule en verschilformule
370. Som- en verschilgrafieken
371. Stijgen, dalen en intervallen
372. Steekproeven
373. Sinusoïden tekenen
374. Stellingen bewijzen
375. Stijgen en dalen
376. Soorten getallen
377. Steel-bladdiagram en boxplot maken
378. Spreidingsmaten
379. Soorten verdelingen
380. Snelheden
381. Snelheid en versnelling
382. Sinusoïden


t

383. Toepassingen van kwadratische vergelijkingen
384. Tangens
385. Tellen met en zonder herhaling
386. Telproblemen
387. Tangens van een hoek
388. Tangens op de rekenmachine
389. Tangens en rechthoekige driehoeken
390. Tangens in de ruimte
391. Toepassingen van Pythagoras
392. Turftabel
393. Toenamediagrammen
394. Toenamendiagrammen
395. Transformaties en sinusoïden
396. Trilling en trend
397. Transformaties en formules
398. Telproblemen visualiseren
399. Trekken met en zonder terugleggen
400. Toevalsvariabelen
401. Toepassingen van de afgeleide
402. Toepassingen van de normale verdeling
403. Tweedegraadsvergelijkingen
404. Tweede- en derdegraadsfuncties
405. Toepassingen van logaritmen
406. Transformaties bij sinusoïden
407. Toppen en snijpunten
408. Toepassingen van integralen
409. Toepassingen van de tweede afgeleide
410. Trillingen
411. Toepassingen van de productregel
412. Tabellen
413. Tellen en kansen
414. Toepassingen van sinusoïden
415. Trainen op examenniveau
416. Tekenen in perspectief
417. Twee soorten groei
418. Tweedegraadsfuncties met een parameter
419. Toppen en buigpunten
420. Transformaties en functies


v

421. Vergelijkingen met machten
422. Vergelijkingen
423. Vergelijkingen oplossen
424. Vergelijkingen van de vorm x2 = c
425. Vergroten en verkleinen
426. Van deel naar geheel
427. Van formule naar grafiek
428. Van tabel naar formule
429. Van grafiek naar formule
430. Verschillende oplossingsmethoden
431. Vergelijkingen toepassen
432. Vergelijkingen gebruiken
433. Vergrotingsfactor
434. Vergroten en oppervlakte
435. Verhoudingen
436. Vierhoeken
437. Vergelijkingen met twee variabelen
438. Vergelijkingen in de meetkunde
439. Vergelijkingen grafisch-numeriek oplossen
440. Vergelijkingen en ongelijkheden
441. Voorwaardelijke kansen
442. Vermoedens ontwikkelen met GeoGebra
443. Vuistregels bij de normale verdeling
444. Vermenigvuldigingsregel en somregel
445. Voorkennis
446. Verdubbelingstijden en halveringstijden
447. Vectoren en lijnen
448. Vectoren en hoeken
449. Vectoren en rotaties
450. Vergelijkingen bij meetkundige figuren
451. Verbanden en berekeningen
452. Voorkennis Rekenen met breuken en machten


w

453. Wortels
454. Wortels herleiden
455. Wortelverbanden
456. Wiskundige modellen opstellen
457. Werken met wiskundige modellen
458. Werken met formules
459. Wiskundige modellen
460. Wortelfuncties
461. Wortel- en gebroken vergelijkingen
462. Wortelformules
463. Wortelvormen en gebroken vormen
464. Werken met variabelen


z

465. Zwaartelijn en hoogtelijn
466. Zijden berekenen
467. Zijden berekenen met tangens
468. Zijden berekenen met sinus, cosinus en tangens
469. Zijden en hoeken berekenen
470. Zijden berekenen in rechthoekige driehoeken
471. Zwaartepunten