Online Wiskundelessen volgen vanaf 99,- euro per jaar!
Watch us on YouTube
Follow us on Twitter
Find us on Facebook
Onderwerpen

Hier vindt u een overzicht van onderwerpen waar uw kind ondersteuning bij kan vinden bij het maken van het huiswerk:

a

1. Aanzichten
2. Allerlei formules en grafieken
3. Allerlei soorten getallen
4. Assenstelsel en grafieken
5. Afstanden
6. Afstanden bij punten en lijnen
7. Afstanden en hoeken
8. Algemene vaardigheden
9. Afstanden bij lijnen en cirkels
10. Asymptoten bij gebroken functies


b

11. Berekeningen met tangens
12. Berekeningen met sinus, cosinus & tangens
13. Berekeningen in de ruimte
14. Beeld-, staaf- en lijndiagram
15. Berekeningen met de stelling van Pythagoras
16. Buiten haakjes halen
17. Berekenen van hoeken en afstanden
18. Boxplot en steel-bladdiagram
19. Berekeningen met de tangens
20. Breuken herleiden
21. Bijzondere ongelijkheden
22. Beeld-, staaf- en lijndiagrammen
23. Berekeningen in rechthoekige driehoeken
24. Beelddiagram
25. Bijzondere grafieken
26. Berekeningen in driehoeken
27. Bissectrice en ingeschreven cirkel
28. Binomiale kansen gebruiken
29. Breuken en wortels
30. Beslissen op grond van een steekproef
31. Binomiale toetsen
32. Breuksplitsen
33. Bewijzen in driehoeken en cirkels
34. Berekeningen met de sinus, cosinus en tangens
35. Buiten haakjes brengen
36. Breuken en verhoudingen
37. Betrouwbaarheidsintervallen
38. Bewegingsvergelijkingen onderzoeken


c

39. Cijfermateriaal
40. Centrummaten
41. Cirkel en middelloodlijn
42. Cirkeldiagrammen
43. Coordinaten in de ruimte
44. Centrummaten en verdelingen
45. Cirkel- en driehoekdiagram
46. Cirkeldiagram
47. Combinaties
48. Centrum- en spreidingsmaten
49. Cyclometrische functies
50. Cirkelvergelijkingen
51. Coördinaten in de ruimte
52. Centrummaten en variabelen
53. Combinaties toepassen
54. Cirkels, raaklijnen en afstanden
55. Cirkelbewegingen en trillingen


d

56. De top van een parabool
57. Diagrammen en procenten
58. De abc-formule
59. De ligging van een parabool ten opzichte van de x-as
60. De bissectrice
61. Dubbele haakjes wegwerken
62. De wetenschappelijke notatie
63. De richtingscoŽfficient van een lijn
64. De formule van een lijn opstellen
65. De balansmethode
66. De product-som-methode
67. Doorsneden
68. Diagrammen lezen
69. Diagrammen tekenen
70. De tangens
71. De oppervlakte van een driehoek
72. De richtingscoëfficiënt van een lijn
73. Diagnostische toets
74. De stelling van Pythagoras
75. De balansmethode uitgebreid
76. De oppervlakte van een vierhoek
77. Driehoeken
78. Driehoeken tekenen
79. De parabool y = a(x - d)(x - e)
80. De parabool y = a(x - p)2 + q
81. De top van de parabool y = ax2 + bx + c
82. De vermenigvuldigingsfactor
83. Differentiequotienten en snelheden
84. Differentieren
85. De sinusregel
86. De cosinusregel
87. De stelling van Pythagoras toepassen
88. De eenheidscirkel
89. De productregel
90. De afgeleide van machtsfuncties
91. De kettingregel
92. De driehoek van Pascal
93. De somregel en de complementregel
94. De afgeleide functie
95. De binomiale verdeling
96. De verwachtingswaarde
97. De afgeleide van y = axn
98. De normale verdeling
99. De √n-wet
100. Discrete en continue verdelingen
101. De tekentoets
102. De standaard exponentiële functie
103. De eenheidscirkel en de radiaal
104. De afgeleide van gebroken functies
105. De natuurlijke logaritme


e

106. ExponentiŽle groei
107. Enkele haakjes wegwerken
108. Exponentiele toename en afname
109. Exponentiële verbanden
110. Exponentiele groei en procenten
111. Evenredig en omgekeerd evenredig
112. Eenheden van oppervlakte, lengte en inhoud
113. Eenheden van tijd
114. Eenheden van snelheid
115. Eigenschappen van vlakke figuren
116. Een lijn door twee gegeven punten
117. Exponentiële functies
118. Exponentiële groei
119. Exponentiële groeiformules
120. Empirische kansen
121. Eigenschappen van de normale verdeling
122. Exponentiële en logaritmische formules
123. Eenzijdig en tweezijdig toetsen
124. Eenparige cirkelbewegingen
125. Eigenschappen van getallen
126. Exponentiële groei en procenten
127. Exponentiele groeiformules
128. Exponenten en logaritmen
129. Examenopgaven
130. Extreme waarden en inverse functies
131. Eenheidscirkel en radiaal
132. Exponentiele en logaritmische formules
133. Evenredigheden en inverse functies


g

134. Gelijkvormigheid
135. Gelijkvormige driehoeken
136. Grafieken veranderen
137. Goniometrische verhoudingen
138. Grafieken en vergelijkingen
139. Gemiddelde, mediaan en modus
140. Gemengde opgaven
141. Gelijkwaardige formules
142. Gelijkmatige toename of afname
143. Grafen
144. Gemiddelde, modus en mediaan
145. Grafieken
146. Grote getallen
147. Gebroken formules
148. Gebroken functies
149. Goniometrische vergelijkingen
150. Goniometrische functies differentiëren
151. Grafische verwerking
152. Groeifactoren
153. Grafisch-numeriek oplossen
154. Gebroken vormen
155. Gelijkvormige en congruente driehoeken
156. Grafieken van exponentiele en logaritmische functies
157. Goniometrische functies
158. Goniometrische functies primitiveren
159. Groeipercentages en verdubbelingstijden
160. Groepen en kenmerken
161. Groeipercentages
162. Groepen vergelijken
163. Grafieken en gebieden
164. Goniometrie
165. Goniometrische verhoudingen en gelijkvormigheid
166. Grafieken van goniometrische functies
167. Goniometrische functies differentieren
168. Goniometrische formules bij vergelijkingen en herleidingen
169. Goniometrische formules bij symmetrie en primitiveren


h

170. Hellingsgetal
171. Hellingen
172. Herleiden
173. Herleiden van machten
174. Histogram en steel-bladdiagram
175. Het berekenen van schuine zijden
176. Hoogtelijnen
177. Hoeken berekenen in vlakke figuren
178. Hoeken berekenen met goniometrie
179. Het delen van wortels
180. Haakjes wegwerken
181. Herleiden van breuken
182. Hoeken berekenen met sinus, cosinus en tangens
183. Hoeken berekenen in een vierhoek
184. Hellinggrafieken
185. Hogeregraadsvergelijkingen
186. Het vaasmodel
187. Hogeremachtswortels
188. Het herhalen van kansexperimenten
189. Het differentiequotiënt
190. Hogeregraads- en modulusvergelijkingen
191. Het bewijzen van vermoedens
192. Het grondtal e
193. Herhaling kansrekening
194. Hoeken in vlakke figuren
195. Haakjes en substituties
196. Herleidingen
197. Hellingen, buigpunten en toppen


i

198. Interpoleren en extrapoleren
199. Inhoud prisma en cilinder
200. Inhoud piramide en kegel
201. Inhoud bij vergroten
202. Informatieverwerking met grafen
203. Informatie
204. Inhoud berekenen
205. Inhoudseenheden
206. Inhoud vergroten
207. Inhoud van ruimtefiguren
208. Informatie in grafieken
209. Inhouden
210. Integralen bij oppervlakte en inhoud


k

211. Kruisproducten
212. Kwadratische formules
213. Kwadratische functies
214. Kwadratische vergelijkingen toepassen
215. Kans
216. Kwadratische ongelijkheden
217. Kwadratische vergelijkingen
218. Kwadratische vergelijkingen oplossen
219. Koers en kaart
220. Kwadraatafsplitsen
221. Kwadraten
222. Kwadratische verbanden
223. Kwadraten en wortels
224. Kleine getallen
225. Kwadratische formules opstellen
226. Kansen
227. Kansberekeningen
228. Kansmodellen
229. Kwadratische problemen
230. Kansen berekenen
231. Kansbomen
232. Kansen vermenigvuldigen


l

233. Lineaire formules
234. Lineaire formules opstellen
235. Lineaire vergelijkingen
236. Lineaire functies
237. Lijnstukken berekenen
238. Lineaire ongelijkheden
239. Letterrekenen met breuken
240. Lijndiagram
241. Lengtes van lijnstukken berekenen
242. Lineaire verbanden
243. Lineaire formule opstellen
244. Logaritmen
245. Logaritmische functies
246. Logaritmisch papier
247. Lineaire problemen
248. Limiet en afgeleide
249. Lengte en oppervlakte
250. Logaritmische en exponentiële vergelijkingen
251. Lissajous-figuren
252. Lineaire en exponentiële groei
253. Lijnstukken en hoeken berekenen
254. Lijnen en hoeken
255. Lineaire vormen
256. Lijnen in een assenstelsel
257. Lengten en oppervlakten
258. Limieten en perforaties
259. Limieten bij exponentiele en logaritmische functies
260. Lijnen en cirkels


m

261. Machtsfuncties
262. Merkwaardige producten
263. Machten en letters
264. Machtsverbanden
265. Middelloodlijn en omgeschreven cirkel
266. Machten met gehele exponenten
267. Machten met gebroken exponenten
268. Machtsfuncties en wortelfuncties
269. Machten en logaritmen
270. Machten met gehele en gebroken exponenten
271. Meetkundige plaatsen
272. Machten en wortels
273. Maatsystemen
274. Meetkunde
275. Machten met negatieve en gebroken exponenten


n

276. Namen van vlakke figuren
277. Niet-lineaire modellen


o

278. Ontbinden in factoren
279. Omgekeerd evenredige verbanden
280. Ongelijkheden grafisch oplossen
281. Oppervlakte van een driehoek
282. Oppervlakte van een vierhoek
283. Oppervlakte bij vergroten
284. Opgaven
285. Ongelijkheden
286. Oppervlakte en omtrek met formules
287. Oppervlakte van ruimtefiguren
288. Oppervlakte en inhoud vergroten
289. Oplossen met grafieken
290. Oplossen met de computer
291. Oplossen met inklemmen
292. Omtrek en oppervlakte
293. Oppervlakte driehoek
294. Oppervlakte parallellogram
295. Omtrek en oppervlakte cirkel
296. Oppervlakte ruimtefiguren
297. Oplossen met de balansmethode
298. Omgaan met tabellen
299. Oppervlakte van vlakke figuren
300. Ongelijkheden oplossen
301. Optimaliseren
302. Oppervlakten onder normaalkrommen
303. Oppervlakten en inhouden
304. Omtrekshoeken en middelpuntshoeken
305. Oppervlakten en afstanden bij grafieken
306. Optimaliseringsproblemen
307. Ongelijkheden en grafieken
308. Oplosmethoden
309. Onderzoeken en presenteren
310. Oppervlakten


p

311. Procentuele toename en afname
312. Procenten berekenen
313. Parabolen
314. Procenten en groeifactoren
315. Periodieke verbanden
316. Procenten
317. Pythagoras in de ruimte
318. Percentage gegeven
319. Percentage gevraagd
320. Promille
321. Procentuele toe- en afname
322. Parabolen verschuiven
323. Projecties
324. Permutaties
325. Primitieve functies
326. Partieel integreren
327. Permutaties en combinaties
328. Parabolen en vergelijkingen
329. Populatie en steekproef
330. Primitieven en integralen


r

331. Rekenen met letters
332. Rekenen met breuken
333. Rekenen met procenten
334. Rechthoekige driehoeken
335. Rechthoekige driehoek
336. Raaklijnen
337. Raaklijnen en toppen
338. Radialen
339. Raaklijnen en snelheden
340. Rekenregels voor logaritmen
341. Regels van differentiëren
342. Rekenen met wortels
343. Riemannsommen en integralen
344. Raaklijnen aan grafieken
345. Raken en loodrecht snijden
346. Routes in een rooster
347. Raaklijnen en snijpunten bij cirkels
348. Rekenregels met Logaritmen
349. Raaklijnen en hellinggrafieken
350. Regels voor het oplossen van vergelijkingen
351. Rekenregels en vergelijkingen
352. Raakproblemen


s

353. Snijpunten van grafieken
354. Snavel- en zandloperfiguren
355. Spreiding en boxplot
356. Spreidingsdiagrammen
357. Steel-bladdiagram en boxplot
358. Stapgrootte
359. Stelsels vergelijkingen
360. Schaal
361. Staafdiagram
362. Steel-bladdiagram
363. Stomphoekige driehoek
364. Somgrafiek en verschilgrafiek
365. Somformule en verschilformule
366. Som- en verschilgrafieken
367. Stijgen, dalen en intervallen
368. Steekproeven
369. Sinusoïden tekenen
370. Stellingen bewijzen
371. Stijgen en dalen
372. Soorten getallen
373. Steel-bladdiagram en boxplot maken
374. Spreidingsmaten
375. Soorten verdelingen
376. Snelheden
377. Snelheid en versnelling


t

378. Toepassingen van kwadratische vergelijkingen
379. Tangens
380. Tellen met en zonder herhaling
381. Telproblemen
382. Tangens van een hoek
383. Tangens op de rekenmachine
384. Tangens en rechthoekige driehoeken
385. Tangens in de ruimte
386. Toepassingen van Pythagoras
387. Turftabel
388. Toenamediagrammen
389. Toenamendiagrammen
390. Transformaties en sinusoïden
391. Trilling en trend
392. Transformaties en formules
393. Telproblemen visualiseren
394. Trekken met en zonder terugleggen
395. Toevalsvariabelen
396. Toepassingen van de afgeleide
397. Toepassingen van de normale verdeling
398. Tweedegraadsvergelijkingen
399. Tweede- en derdegraadsfuncties
400. Toepassingen van logaritmen
401. Transformaties bij sinusoïden
402. Toppen en snijpunten
403. Toepassingen van integralen
404. Toepassingen van de tweede afgeleide
405. Trillingen
406. Toepassingen van de productregel
407. Tabellen
408. Tellen en kansen
409. Toepassingen van sinusoïden
410. Trainen op examenniveau
411. Tekenen in perspectief
412. Twee soorten groei
413. Tweedegraadsfuncties met een parameter
414. Toppen en buigpunten
415. Transformaties en functies


v

416. Vergelijkingen met machten
417. Vergelijkingen
418. Vergelijkingen oplossen
419. Vergelijkingen van de vorm x2 = c
420. Vergroten en verkleinen
421. Van deel naar geheel
422. Van formule naar grafiek
423. Van tabel naar formule
424. Van grafiek naar formule
425. Verschillende oplossingsmethoden
426. Vergelijkingen toepassen
427. Vergelijkingen gebruiken
428. Vergrotingsfactor
429. Vergroten en oppervlakte
430. Verhoudingen
431. Vierhoeken
432. Vergelijkingen met twee variabelen
433. Vergelijkingen in de meetkunde
434. Vergelijkingen grafisch-numeriek oplossen
435. Vergelijkingen en ongelijkheden
436. Voorwaardelijke kansen
437. Vermoedens ontwikkelen met GeoGebra
438. Vuistregels bij de normale verdeling
439. Vermenigvuldigingsregel en somregel
440. Voorkennis
441. Verdubbelingstijden en halveringstijden
442. Vectoren en lijnen
443. Vectoren en hoeken
444. Vectoren en rotaties
445. Vergelijkingen bij meetkundige figuren


w

446. Wortels
447. Wortels herleiden
448. Wortelverbanden
449. Wiskundige modellen opstellen
450. Werken met wiskundige modellen
451. Werken met formules
452. Wiskundige modellen
453. Wortelfuncties
454. Wortel- en gebroken vergelijkingen
455. Wortelformules
456. Wortelvormen en gebroken vormen


z

457. Zwaartelijn en hoogtelijn
458. Zijden berekenen
459. Zijden berekenen met tangens
460. Zijden berekenen met sinus, cosinus en tangens
461. Zijden en hoeken berekenen
462. Zijden berekenen in rechthoekige driehoeken
463. Zwaartepunten