Online Wiskundelessen volgen vanaf 99,- euro per jaar!
Watch us on YouTube
Follow us on Twitter
Find us on Facebook
Onderwerpen

Hier vindt u een overzicht van onderwerpen waar uw kind ondersteuning bij kan vinden bij het maken van het huiswerk:

a

1. Aanzichten
2. Allerlei formules en grafieken
3. Allerlei soorten getallen
4. Assenstelsel en grafieken
5. Afstanden
6. Afstanden bij punten en lijnen
7. Afstanden en hoeken
8. Algemene vaardigheden
9. Afstanden bij lijnen en cirkels
10. Asymptoten bij gebroken functies
11. Allerlei telproblemen
12. Afstanden en raaklijnen bij cirkels


b

13. Berekeningen met tangens
14. Berekeningen met sinus, cosinus & tangens
15. Berekeningen in de ruimte
16. Beeld-, staaf- en lijndiagram
17. Berekeningen met de stelling van Pythagoras
18. Buiten haakjes halen
19. Berekenen van hoeken en afstanden
20. Boxplot en steel-bladdiagram
21. Berekeningen met de tangens
22. Breuken herleiden
23. Bijzondere ongelijkheden
24. Beeld-, staaf- en lijndiagrammen
25. Berekeningen in rechthoekige driehoeken
26. Beelddiagram
27. Bijzondere grafieken
28. Berekeningen in driehoeken
29. Bissectrice en ingeschreven cirkel
30. Binomiale kansen gebruiken
31. Breuken en wortels
32. Beslissen op grond van een steekproef
33. Binomiale toetsen
34. Breuksplitsen
35. Bewijzen in driehoeken en cirkels
36. Berekeningen met de sinus, cosinus en tangens
37. Buiten haakjes brengen
38. Breuken en verhoudingen
39. Betrouwbaarheidsintervallen
40. Bewegingsvergelijkingen
41. Bewegingsvergelijkingen onderzoeken
42. Berekeningen met de afgeleide
43. Betrouwbaarheidsintervallen


c

44. Cijfermateriaal
45. Centrummaten
46. Cirkel en middelloodlijn
47. Cirkeldiagrammen
48. Coordinaten in de ruimte
49. Centrummaten en verdelingen
50. Cirkel- en driehoekdiagram
51. Cirkeldiagram
52. Combinaties
53. Centrum- en spreidingsmaten
54. Cyclometrische functies
55. Cirkelvergelijkingen
56. Coördinaten in de ruimte
57. Centrummaten en variabelen
58. Combinaties toepassen
59. Cirkels, raaklijnen en afstanden
60. Cirkelbewegingen en trillingen
61. Conclusies trekken


d

62. De top van een parabool
63. Diagrammen en procenten
64. De abc-formule
65. De ligging van een parabool ten opzichte van de x-as
66. De bissectrice
67. Dubbele haakjes wegwerken
68. De wetenschappelijke notatie
69. De richtingscoŽfficient van een lijn
70. De formule van een lijn opstellen
71. De balansmethode
72. De product-som-methode
73. Doorsneden
74. Diagrammen lezen
75. Diagrammen tekenen
76. De tangens
77. De oppervlakte van een driehoek
78. De richtingscoëfficiënt van een lijn
79. Diagnostische toets
80. De stelling van Pythagoras
81. De balansmethode uitgebreid
82. De oppervlakte van een vierhoek
83. Driehoeken
84. Driehoeken tekenen
85. De parabool y = a(x - d)(x - e)
86. De parabool y = a(x - p)2 + q
87. De top van de parabool y = ax2 + bx + c
88. De vermenigvuldigingsfactor
89. Differentiequotienten en snelheden
90. Differentieren
91. De sinusregel
92. De cosinusregel
93. De stelling van Pythagoras toepassen
94. De eenheidscirkel
95. De productregel
96. De afgeleide van machtsfuncties
97. De kettingregel
98. De driehoek van Pascal
99. De somregel en de complementregel
100. De afgeleide functie
101. De binomiale verdeling
102. De verwachtingswaarde
103. De afgeleide van y = axn
104. De normale verdeling
105. De √n-wet
106. Discrete en continue verdelingen
107. De tekentoets
108. De standaard exponentiële functie
109. De eenheidscirkel en de radiaal
110. De afgeleide van gebroken functies
111. De natuurlijke logaritme


e

112. ExponentiŽle groei
113. Enkele haakjes wegwerken
114. Exponentiele toename en afname
115. Exponentiële verbanden
116. Exponentiele groei en procenten
117. Evenredig en omgekeerd evenredig
118. Eenheden van oppervlakte, lengte en inhoud
119. Eenheden van tijd
120. Eenheden van snelheid
121. Eigenschappen van vlakke figuren
122. Een lijn door twee gegeven punten
123. Exponentiële functies
124. Exponentiële groei
125. Exponentiële groeiformules
126. Empirische kansen
127. Eigenschappen van de normale verdeling
128. Exponentiële en logaritmische formules
129. Eenzijdig en tweezijdig toetsen
130. Eenparige cirkelbewegingen
131. Eigenschappen van getallen
132. Exponentiële groei en procenten
133. Exponentiele groeiformules
134. Exponenten en logaritmen
135. Examenopgaven
136. Extreme waarden en inverse functies
137. Eenheidscirkel en radiaal
138. Exponentiele en logaritmische formules
139. Evenredigheden en inverse functies


g

140. Gelijkvormigheid
141. Gelijkvormige driehoeken
142. Grafieken veranderen
143. Goniometrische verhoudingen
144. Grafieken en vergelijkingen
145. Gemiddelde, mediaan en modus
146. Gemengde opgaven
147. Gelijkwaardige formules
148. Gelijkmatige toename of afname
149. Grafen
150. Gemiddelde, modus en mediaan
151. Grafieken
152. Grote getallen
153. Gebroken formules
154. Gebroken functies
155. Goniometrische vergelijkingen
156. Goniometrische functies differentiëren
157. Grafische verwerking
158. Groeifactoren
159. Grafisch-numeriek oplossen
160. Gebroken vormen
161. Gelijkvormige en congruente driehoeken
162. Grafieken van exponentiele en logaritmische functies
163. Goniometrische functies
164. Goniometrische functies primitiveren
165. Groeipercentages en verdubbelingstijden
166. Groepen en kenmerken
167. Groeipercentages
168. Groepen vergelijken
169. Grafieken en gebieden
170. Goniometrie
171. Goniometrische verhoudingen en gelijkvormigheid
172. Grafieken van goniometrische functies
173. Goniometrische functies differentieren
174. Goniometrische formules bij vergelijkingen en herleidingen
175. Goniometrische formules bij symmetrie en primitiveren
176. Groeiformules
177. Groeisnelheid
178. Goniometrie en hoeken


h

179. Hellingsgetal
180. Hellingen
181. Herleiden
182. Herleiden van machten
183. Histogram en steel-bladdiagram
184. Het berekenen van schuine zijden
185. Hoogtelijnen
186. Hoeken berekenen in vlakke figuren
187. Hoeken berekenen met goniometrie
188. Het delen van wortels
189. Haakjes wegwerken
190. Herleiden van breuken
191. Hoeken berekenen met sinus, cosinus en tangens
192. Hoeken berekenen in een vierhoek
193. Hellinggrafieken
194. Hogeregraadsvergelijkingen
195. Het vaasmodel
196. Hogeremachtswortels
197. Het herhalen van kansexperimenten
198. Het differentiequotiënt
199. Hogeregraads- en modulusvergelijkingen
200. Het bewijzen van vermoedens
201. Het grondtal e
202. Herhaling kansrekening
203. Hoeken in vlakke figuren
204. Haakjes en substituties
205. Herleidingen
206. Hellingen, buigpunten en toppen
207. Herleiden van inverse functies
208. Herleiden en differentiëren
209. Hellingspercentage
210. Herleiden van formules
211. Hogeregraadsvergelijkingen en ongelijkheden


i

212. Interpoleren en extrapoleren
213. Inhoud prisma en cilinder
214. Inhoud piramide en kegel
215. Inhoud bij vergroten
216. Informatieverwerking met grafen
217. Informatie
218. Inhoud berekenen
219. Inhoudseenheden
220. Inhoud vergroten
221. Inhoud van ruimtefiguren
222. Informatie in grafieken
223. Inhouden
224. Integralen bij oppervlakte en inhoud


k

225. Kruisproducten
226. Kwadratische formules
227. Kwadratische functies
228. Kwadratische vergelijkingen toepassen
229. Kans
230. Kwadratische ongelijkheden
231. Kwadratische vergelijkingen
232. Kwadratische vergelijkingen oplossen
233. Koers en kaart
234. Kwadraatafsplitsen
235. Kwadraten
236. Kwadratische verbanden
237. Kwadraten en wortels
238. Kleine getallen
239. Kwadratische formules opstellen
240. Kansen
241. Kansberekeningen
242. Kansmodellen
243. Kwadratische problemen
244. Kansen berekenen
245. Kansbomen
246. Kansen vermenigvuldigen
247. Klassenindeling en polygonen


l

248. Lineaire formules
249. Lineaire formules opstellen
250. Lineaire vergelijkingen
251. Lineaire functies
252. Lijnstukken berekenen
253. Lineaire ongelijkheden
254. Letterrekenen met breuken
255. Lijndiagram
256. Lengtes van lijnstukken berekenen
257. Lineaire verbanden
258. Lineaire formule opstellen
259. Logaritmen
260. Logaritmische functies
261. Logaritmisch papier
262. Lineaire problemen
263. Limiet en afgeleide
264. Lengte en oppervlakte
265. Logaritmische en exponentiële vergelijkingen
266. Lissajous-figuren
267. Lineaire en exponentiële groei
268. Lijnstukken en hoeken berekenen
269. Lijnen en hoeken
270. Lineaire vormen
271. Lijnen in een assenstelsel
272. Lengten en oppervlakten
273. Limieten en perforaties
274. Limieten bij exponentiele en logaritmische functies
275. Lijnen en cirkels
276. Lineaire programmeringsproblemen
277. Lengte, omtrek en oppervlakte
278. Lineaire formules vergelijken
279. Lineaire vergelijkingen met twee variabelen


m

280. Machtsfuncties
281. Merkwaardige producten
282. Machten en letters
283. Machtsverbanden
284. Middelloodlijn en omgeschreven cirkel
285. Machten met gehele exponenten
286. Machten met gebroken exponenten
287. Machtsfuncties en wortelfuncties
288. Machten en logaritmen
289. Machten met gehele en gebroken exponenten
290. Meetkundige plaatsen
291. Machten en wortels
292. Maatsystemen
293. Meetkunde
294. Machten met negatieve en gebroken exponenten


n

295. Namen van vlakke figuren
296. Niet-lineaire modellen


o

297. Ontbinden in factoren
298. Omgekeerd evenredige verbanden
299. Ongelijkheden grafisch oplossen
300. Oppervlakte van een driehoek
301. Oppervlakte van een vierhoek
302. Oppervlakte bij vergroten
303. Opgaven
304. Ongelijkheden
305. Oppervlakte en omtrek met formules
306. Oppervlakte van ruimtefiguren
307. Oppervlakte en inhoud vergroten
308. Oplossen met grafieken
309. Oplossen met de computer
310. Oplossen met inklemmen
311. Omtrek en oppervlakte
312. Oppervlakte driehoek
313. Oppervlakte parallellogram
314. Omtrek en oppervlakte cirkel
315. Oppervlakte ruimtefiguren
316. Oplossen met de balansmethode
317. Omgaan met tabellen
318. Oppervlakte van vlakke figuren
319. Ongelijkheden oplossen
320. Optimaliseren
321. Oppervlakten onder normaalkrommen
322. Oppervlakten en inhouden
323. Omtrekshoeken en middelpuntshoeken
324. Oppervlakten en afstanden bij grafieken
325. Optimaliseringsproblemen
326. Ongelijkheden en grafieken
327. Oplosmethoden
328. Onderzoeken en presenteren
329. Oppervlakten
330. Omvormen van formules met exponenten en logaritmen
331. Ongelijkheden met twee variabelen
332. Omgekeerd evenredig


p

333. Procentuele toename en afname
334. Procenten berekenen
335. Parabolen
336. Procenten en groeifactoren
337. Periodieke verbanden
338. Procenten
339. Pythagoras in de ruimte
340. Percentage gegeven
341. Percentage gevraagd
342. Promille
343. Procentuele toe- en afname
344. Parabolen verschuiven
345. Projecties
346. Permutaties
347. Primitieve functies
348. Partieel integreren
349. Permutaties en combinaties
350. Parabolen en vergelijkingen
351. Populatie en steekproef
352. Primitieven en integralen
353. Procentberekeningen en de wetenschappelijke notatie


r

354. Rekenen met letters
355. Rekenen met breuken
356. Rekenen met procenten
357. Rechthoekige driehoeken
358. Rechthoekige driehoek
359. Raaklijnen
360. Raaklijnen en toppen
361. Radialen
362. Raaklijnen en snelheden
363. Rekenregels voor logaritmen
364. Regels van differentiëren
365. Rekenen met wortels
366. Riemannsommen en integralen
367. Raaklijnen aan grafieken
368. Raken en loodrecht snijden
369. Routes in een rooster
370. Raaklijnen en snijpunten bij cirkels
371. Rekenregels met Logaritmen
372. Raaklijnen en hellinggrafieken
373. Regels voor het oplossen van vergelijkingen
374. Rekenregels en vergelijkingen
375. Raakproblemen
376. Rijtjes en roosters
377. Rekenen met machten en wortels
378. Recursieve en directe formules
379. Rekenkundige en meetkundige rijen
380. Rekenen met procenten en verhoudingen
381. Representatie van data
382. Regels bij telproblemen
383. Rekenen met eenheden
384. Regels voor telproblemen
385. Raaklijnen en hellingsgrafieken


s

386. Snijpunten van grafieken
387. Snavel- en zandloperfiguren
388. Spreiding en boxplot
389. Spreidingsdiagrammen
390. Steel-bladdiagram en boxplot
391. Stapgrootte
392. Stelsels vergelijkingen
393. Schaal
394. Staafdiagram
395. Steel-bladdiagram
396. Stomphoekige driehoek
397. Somgrafiek en verschilgrafiek
398. Somformule en verschilformule
399. Som- en verschilgrafieken
400. Stijgen, dalen en intervallen
401. Steekproeven
402. Sinusoïden tekenen
403. Stellingen bewijzen
404. Stijgen en dalen
405. Soorten getallen
406. Steel-bladdiagram en boxplot maken
407. Spreidingsmaten
408. Soorten verdelingen
409. Snelheden
410. Snelheid en versnelling
411. Sinusoïden
412. Stelsels van lineaire vergelijkingen
413. Somrijen
414. Snelheden en raaklijnen


t

415. Toepassingen van kwadratische vergelijkingen
416. Tangens
417. Tellen met en zonder herhaling
418. Telproblemen
419. Tangens van een hoek
420. Tangens op de rekenmachine
421. Tangens en rechthoekige driehoeken
422. Tangens in de ruimte
423. Toepassingen van Pythagoras
424. Turftabel
425. Toenamediagrammen
426. Toenamendiagrammen
427. Transformaties en sinusoïden
428. Trilling en trend
429. Transformaties en formules
430. Telproblemen visualiseren
431. Trekken met en zonder terugleggen
432. Toevalsvariabelen
433. Toepassingen van de afgeleide
434. Toepassingen van de normale verdeling
435. Tweedegraadsvergelijkingen
436. Tweede- en derdegraadsfuncties
437. Toepassingen van logaritmen
438. Transformaties bij sinusoïden
439. Toppen en snijpunten
440. Toepassingen van integralen
441. Toepassingen van de tweede afgeleide
442. Trillingen
443. Toepassingen van de productregel
444. Tabellen
445. Tellen en kansen
446. Toepassingen van sinusoïden
447. Trainen op examenniveau
448. Tekenen in perspectief
449. Twee soorten groei
450. Tweedegraadsfuncties met een parameter
451. Toppen en buigpunten
452. Transformaties en functies
453. Tweedegraadsfuncties en tweedegraadsvergelijkingen
454. Toename diagrammen


v

455. Vergelijkingen met machten
456. Vergelijkingen
457. Vergelijkingen oplossen
458. Vergelijkingen van de vorm x2 = c
459. Vergroten en verkleinen
460. Van deel naar geheel
461. Van formule naar grafiek
462. Van tabel naar formule
463. Van grafiek naar formule
464. Verschillende oplossingsmethoden
465. Vergelijkingen toepassen
466. Vergelijkingen gebruiken
467. Vergrotingsfactor
468. Vergroten en oppervlakte
469. Verhoudingen
470. Vierhoeken
471. Vergelijkingen met twee variabelen
472. Vergelijkingen in de meetkunde
473. Vergelijkingen grafisch-numeriek oplossen
474. Vergelijkingen en ongelijkheden
475. Voorwaardelijke kansen
476. Vermoedens ontwikkelen met GeoGebra
477. Vuistregels bij de normale verdeling
478. Vermenigvuldigingsregel en somregel
479. Voorkennis
480. Verdubbelingstijden en halveringstijden
481. Vectoren en lijnen
482. Vectoren en hoeken
483. Vectoren en rotaties
484. Vergelijkingen bij meetkundige figuren
485. Verbanden en berekeningen
486. Voorkennis Statistiek
487. Voorkennis Rekenen met breuken en machten
488. Voorkennis Kansen en de productregel
489. Voorkennis Lineaire vergelijkingen met twee variabelen
490. Voorkennis: lineaire vergelijkingen en ongelijkheden
491. Voorkennis Herleiden van machten
492. Voorkennis: Afgeleide en raaklijn
493. Voorkennis: Stelsels vergelijkingen
494. Voorkennis: Exacte waarden van goniometrische verhoudingen


w

495. Wortels
496. Wortels herleiden
497. Wortelverbanden
498. Wiskundige modellen opstellen
499. Werken met wiskundige modellen
500. Werken met formules
501. Wiskundige modellen
502. Wortelfuncties
503. Wortel- en gebroken vergelijkingen
504. Wortelformules
505. Wortelvormen en gebroken vormen
506. Werken met variabelen
507. Werken met logaritmen
508. Werken met parameters


z

509. Zwaartelijn en hoogtelijn
510. Zijden berekenen
511. Zijden berekenen met tangens
512. Zijden berekenen met sinus, cosinus en tangens
513. Zijden en hoeken berekenen
514. Zijden berekenen in rechthoekige driehoeken
515. Zwaartepunten
516. Zijden berekenen in een driehoek