Online Wiskundelessen volgen vanaf 99,- euro per jaar!
Watch us on YouTube
Follow us on Twitter
Find us on Facebook
Onderwerpen

Hier vindt u een overzicht van onderwerpen waar uw kind ondersteuning bij kan vinden bij het maken van het huiswerk:

a

1. Aanzichten
2. Allerlei formules en grafieken
3. Allerlei soorten getallen
4. Assenstelsel en grafieken
5. Afstanden
6. Afstanden bij punten en lijnen
7. Afstanden en hoeken
8. Algemene vaardigheden
9. Afstanden bij lijnen en cirkels
10. Asymptoten bij gebroken functies
11. Allerlei telproblemen


b

12. Berekeningen met tangens
13. Berekeningen met sinus, cosinus & tangens
14. Berekeningen in de ruimte
15. Beeld-, staaf- en lijndiagram
16. Berekeningen met de stelling van Pythagoras
17. Buiten haakjes halen
18. Berekenen van hoeken en afstanden
19. Boxplot en steel-bladdiagram
20. Berekeningen met de tangens
21. Breuken herleiden
22. Bijzondere ongelijkheden
23. Beeld-, staaf- en lijndiagrammen
24. Berekeningen in rechthoekige driehoeken
25. Beelddiagram
26. Bijzondere grafieken
27. Berekeningen in driehoeken
28. Bissectrice en ingeschreven cirkel
29. Binomiale kansen gebruiken
30. Breuken en wortels
31. Beslissen op grond van een steekproef
32. Binomiale toetsen
33. Breuksplitsen
34. Bewijzen in driehoeken en cirkels
35. Berekeningen met de sinus, cosinus en tangens
36. Buiten haakjes brengen
37. Breuken en verhoudingen
38. Betrouwbaarheidsintervallen
39. Bewegingsvergelijkingen
40. Bewegingsvergelijkingen onderzoeken


c

41. Cijfermateriaal
42. Centrummaten
43. Cirkel en middelloodlijn
44. Cirkeldiagrammen
45. Coordinaten in de ruimte
46. Centrummaten en verdelingen
47. Cirkel- en driehoekdiagram
48. Cirkeldiagram
49. Combinaties
50. Centrum- en spreidingsmaten
51. Cyclometrische functies
52. Cirkelvergelijkingen
53. Coördinaten in de ruimte
54. Centrummaten en variabelen
55. Combinaties toepassen
56. Cirkels, raaklijnen en afstanden
57. Cirkelbewegingen en trillingen


d

58. De top van een parabool
59. Diagrammen en procenten
60. De abc-formule
61. De ligging van een parabool ten opzichte van de x-as
62. De bissectrice
63. Dubbele haakjes wegwerken
64. De wetenschappelijke notatie
65. De richtingscoŽfficient van een lijn
66. De formule van een lijn opstellen
67. De balansmethode
68. De product-som-methode
69. Doorsneden
70. Diagrammen lezen
71. Diagrammen tekenen
72. De tangens
73. De oppervlakte van een driehoek
74. De richtingscoëfficiënt van een lijn
75. Diagnostische toets
76. De stelling van Pythagoras
77. De balansmethode uitgebreid
78. De oppervlakte van een vierhoek
79. Driehoeken
80. Driehoeken tekenen
81. De parabool y = a(x - d)(x - e)
82. De parabool y = a(x - p)2 + q
83. De top van de parabool y = ax2 + bx + c
84. De vermenigvuldigingsfactor
85. Differentiequotienten en snelheden
86. Differentieren
87. De sinusregel
88. De cosinusregel
89. De stelling van Pythagoras toepassen
90. De eenheidscirkel
91. De productregel
92. De afgeleide van machtsfuncties
93. De kettingregel
94. De driehoek van Pascal
95. De somregel en de complementregel
96. De afgeleide functie
97. De binomiale verdeling
98. De verwachtingswaarde
99. De afgeleide van y = axn
100. De normale verdeling
101. De √n-wet
102. Discrete en continue verdelingen
103. De tekentoets
104. De standaard exponentiële functie
105. De eenheidscirkel en de radiaal
106. De afgeleide van gebroken functies
107. De natuurlijke logaritme


e

108. ExponentiŽle groei
109. Enkele haakjes wegwerken
110. Exponentiele toename en afname
111. Exponentiële verbanden
112. Exponentiele groei en procenten
113. Evenredig en omgekeerd evenredig
114. Eenheden van oppervlakte, lengte en inhoud
115. Eenheden van tijd
116. Eenheden van snelheid
117. Eigenschappen van vlakke figuren
118. Een lijn door twee gegeven punten
119. Exponentiële functies
120. Exponentiële groei
121. Exponentiële groeiformules
122. Empirische kansen
123. Eigenschappen van de normale verdeling
124. Exponentiële en logaritmische formules
125. Eenzijdig en tweezijdig toetsen
126. Eenparige cirkelbewegingen
127. Eigenschappen van getallen
128. Exponentiële groei en procenten
129. Exponentiele groeiformules
130. Exponenten en logaritmen
131. Examenopgaven
132. Extreme waarden en inverse functies
133. Eenheidscirkel en radiaal
134. Exponentiele en logaritmische formules
135. Evenredigheden en inverse functies


g

136. Gelijkvormigheid
137. Gelijkvormige driehoeken
138. Grafieken veranderen
139. Goniometrische verhoudingen
140. Grafieken en vergelijkingen
141. Gemiddelde, mediaan en modus
142. Gemengde opgaven
143. Gelijkwaardige formules
144. Gelijkmatige toename of afname
145. Grafen
146. Gemiddelde, modus en mediaan
147. Grafieken
148. Grote getallen
149. Gebroken formules
150. Gebroken functies
151. Goniometrische vergelijkingen
152. Goniometrische functies differentiëren
153. Grafische verwerking
154. Groeifactoren
155. Grafisch-numeriek oplossen
156. Gebroken vormen
157. Gelijkvormige en congruente driehoeken
158. Grafieken van exponentiele en logaritmische functies
159. Goniometrische functies
160. Goniometrische functies primitiveren
161. Groeipercentages en verdubbelingstijden
162. Groepen en kenmerken
163. Groeipercentages
164. Groepen vergelijken
165. Grafieken en gebieden
166. Goniometrie
167. Goniometrische verhoudingen en gelijkvormigheid
168. Grafieken van goniometrische functies
169. Goniometrische functies differentieren
170. Goniometrische formules bij vergelijkingen en herleidingen
171. Goniometrische formules bij symmetrie en primitiveren
172. Groeiformules
173. Groeisnelheid


h

174. Hellingsgetal
175. Hellingen
176. Herleiden
177. Herleiden van machten
178. Histogram en steel-bladdiagram
179. Het berekenen van schuine zijden
180. Hoogtelijnen
181. Hoeken berekenen in vlakke figuren
182. Hoeken berekenen met goniometrie
183. Het delen van wortels
184. Haakjes wegwerken
185. Herleiden van breuken
186. Hoeken berekenen met sinus, cosinus en tangens
187. Hoeken berekenen in een vierhoek
188. Hellinggrafieken
189. Hogeregraadsvergelijkingen
190. Het vaasmodel
191. Hogeremachtswortels
192. Het herhalen van kansexperimenten
193. Het differentiequotiënt
194. Hogeregraads- en modulusvergelijkingen
195. Het bewijzen van vermoedens
196. Het grondtal e
197. Herhaling kansrekening
198. Hoeken in vlakke figuren
199. Haakjes en substituties
200. Herleidingen
201. Hellingen, buigpunten en toppen


i

202. Interpoleren en extrapoleren
203. Inhoud prisma en cilinder
204. Inhoud piramide en kegel
205. Inhoud bij vergroten
206. Informatieverwerking met grafen
207. Informatie
208. Inhoud berekenen
209. Inhoudseenheden
210. Inhoud vergroten
211. Inhoud van ruimtefiguren
212. Informatie in grafieken
213. Inhouden
214. Integralen bij oppervlakte en inhoud


k

215. Kruisproducten
216. Kwadratische formules
217. Kwadratische functies
218. Kwadratische vergelijkingen toepassen
219. Kans
220. Kwadratische ongelijkheden
221. Kwadratische vergelijkingen
222. Kwadratische vergelijkingen oplossen
223. Koers en kaart
224. Kwadraatafsplitsen
225. Kwadraten
226. Kwadratische verbanden
227. Kwadraten en wortels
228. Kleine getallen
229. Kwadratische formules opstellen
230. Kansen
231. Kansberekeningen
232. Kansmodellen
233. Kwadratische problemen
234. Kansen berekenen
235. Kansbomen
236. Kansen vermenigvuldigen


l

237. Lineaire formules
238. Lineaire formules opstellen
239. Lineaire vergelijkingen
240. Lineaire functies
241. Lijnstukken berekenen
242. Lineaire ongelijkheden
243. Letterrekenen met breuken
244. Lijndiagram
245. Lengtes van lijnstukken berekenen
246. Lineaire verbanden
247. Lineaire formule opstellen
248. Logaritmen
249. Logaritmische functies
250. Logaritmisch papier
251. Lineaire problemen
252. Limiet en afgeleide
253. Lengte en oppervlakte
254. Logaritmische en exponentiële vergelijkingen
255. Lissajous-figuren
256. Lineaire en exponentiële groei
257. Lijnstukken en hoeken berekenen
258. Lijnen en hoeken
259. Lineaire vormen
260. Lijnen in een assenstelsel
261. Lengten en oppervlakten
262. Limieten en perforaties
263. Limieten bij exponentiele en logaritmische functies
264. Lijnen en cirkels
265. Lengte, omtrek en oppervlakte


m

266. Machtsfuncties
267. Merkwaardige producten
268. Machten en letters
269. Machtsverbanden
270. Middelloodlijn en omgeschreven cirkel
271. Machten met gehele exponenten
272. Machten met gebroken exponenten
273. Machtsfuncties en wortelfuncties
274. Machten en logaritmen
275. Machten met gehele en gebroken exponenten
276. Meetkundige plaatsen
277. Machten en wortels
278. Maatsystemen
279. Meetkunde
280. Machten met negatieve en gebroken exponenten


n

281. Namen van vlakke figuren
282. Niet-lineaire modellen


o

283. Ontbinden in factoren
284. Omgekeerd evenredige verbanden
285. Ongelijkheden grafisch oplossen
286. Oppervlakte van een driehoek
287. Oppervlakte van een vierhoek
288. Oppervlakte bij vergroten
289. Opgaven
290. Ongelijkheden
291. Oppervlakte en omtrek met formules
292. Oppervlakte van ruimtefiguren
293. Oppervlakte en inhoud vergroten
294. Oplossen met grafieken
295. Oplossen met de computer
296. Oplossen met inklemmen
297. Omtrek en oppervlakte
298. Oppervlakte driehoek
299. Oppervlakte parallellogram
300. Omtrek en oppervlakte cirkel
301. Oppervlakte ruimtefiguren
302. Oplossen met de balansmethode
303. Omgaan met tabellen
304. Oppervlakte van vlakke figuren
305. Ongelijkheden oplossen
306. Optimaliseren
307. Oppervlakten onder normaalkrommen
308. Oppervlakten en inhouden
309. Omtrekshoeken en middelpuntshoeken
310. Oppervlakten en afstanden bij grafieken
311. Optimaliseringsproblemen
312. Ongelijkheden en grafieken
313. Oplosmethoden
314. Onderzoeken en presenteren
315. Oppervlakten
316. Omvormen van formules met exponenten en logaritmen
317. Ongelijkheden met twee variabelen


p

318. Procentuele toename en afname
319. Procenten berekenen
320. Parabolen
321. Procenten en groeifactoren
322. Periodieke verbanden
323. Procenten
324. Pythagoras in de ruimte
325. Percentage gegeven
326. Percentage gevraagd
327. Promille
328. Procentuele toe- en afname
329. Parabolen verschuiven
330. Projecties
331. Permutaties
332. Primitieve functies
333. Partieel integreren
334. Permutaties en combinaties
335. Parabolen en vergelijkingen
336. Populatie en steekproef
337. Primitieven en integralen


r

338. Rekenen met letters
339. Rekenen met breuken
340. Rekenen met procenten
341. Rechthoekige driehoeken
342. Rechthoekige driehoek
343. Raaklijnen
344. Raaklijnen en toppen
345. Radialen
346. Raaklijnen en snelheden
347. Rekenregels voor logaritmen
348. Regels van differentiëren
349. Rekenen met wortels
350. Riemannsommen en integralen
351. Raaklijnen aan grafieken
352. Raken en loodrecht snijden
353. Routes in een rooster
354. Raaklijnen en snijpunten bij cirkels
355. Rekenregels met Logaritmen
356. Raaklijnen en hellinggrafieken
357. Regels voor het oplossen van vergelijkingen
358. Rekenregels en vergelijkingen
359. Raakproblemen
360. Rijtjes en roosters
361. Rekenen met machten en wortels
362. Recursieve en directe formules
363. Rekenkundige en meetkundige rijen


s

364. Snijpunten van grafieken
365. Snavel- en zandloperfiguren
366. Spreiding en boxplot
367. Spreidingsdiagrammen
368. Steel-bladdiagram en boxplot
369. Stapgrootte
370. Stelsels vergelijkingen
371. Schaal
372. Staafdiagram
373. Steel-bladdiagram
374. Stomphoekige driehoek
375. Somgrafiek en verschilgrafiek
376. Somformule en verschilformule
377. Som- en verschilgrafieken
378. Stijgen, dalen en intervallen
379. Steekproeven
380. Sinusoïden tekenen
381. Stellingen bewijzen
382. Stijgen en dalen
383. Soorten getallen
384. Steel-bladdiagram en boxplot maken
385. Spreidingsmaten
386. Soorten verdelingen
387. Snelheden
388. Snelheid en versnelling
389. Sinusoïden
390. Stelsels van lineaire vergelijkingen
391. Somrijen


t

392. Toepassingen van kwadratische vergelijkingen
393. Tangens
394. Tellen met en zonder herhaling
395. Telproblemen
396. Tangens van een hoek
397. Tangens op de rekenmachine
398. Tangens en rechthoekige driehoeken
399. Tangens in de ruimte
400. Toepassingen van Pythagoras
401. Turftabel
402. Toenamediagrammen
403. Toenamendiagrammen
404. Transformaties en sinusoïden
405. Trilling en trend
406. Transformaties en formules
407. Telproblemen visualiseren
408. Trekken met en zonder terugleggen
409. Toevalsvariabelen
410. Toepassingen van de afgeleide
411. Toepassingen van de normale verdeling
412. Tweedegraadsvergelijkingen
413. Tweede- en derdegraadsfuncties
414. Toepassingen van logaritmen
415. Transformaties bij sinusoïden
416. Toppen en snijpunten
417. Toepassingen van integralen
418. Toepassingen van de tweede afgeleide
419. Trillingen
420. Toepassingen van de productregel
421. Tabellen
422. Tellen en kansen
423. Toepassingen van sinusoïden
424. Trainen op examenniveau
425. Tekenen in perspectief
426. Twee soorten groei
427. Tweedegraadsfuncties met een parameter
428. Toppen en buigpunten
429. Transformaties en functies
430. Tweedegraadsfuncties en tweedegraadsvergelijkingen


v

431. Vergelijkingen met machten
432. Vergelijkingen
433. Vergelijkingen oplossen
434. Vergelijkingen van de vorm x2 = c
435. Vergroten en verkleinen
436. Van deel naar geheel
437. Van formule naar grafiek
438. Van tabel naar formule
439. Van grafiek naar formule
440. Verschillende oplossingsmethoden
441. Vergelijkingen toepassen
442. Vergelijkingen gebruiken
443. Vergrotingsfactor
444. Vergroten en oppervlakte
445. Verhoudingen
446. Vierhoeken
447. Vergelijkingen met twee variabelen
448. Vergelijkingen in de meetkunde
449. Vergelijkingen grafisch-numeriek oplossen
450. Vergelijkingen en ongelijkheden
451. Voorwaardelijke kansen
452. Vermoedens ontwikkelen met GeoGebra
453. Vuistregels bij de normale verdeling
454. Vermenigvuldigingsregel en somregel
455. Voorkennis
456. Verdubbelingstijden en halveringstijden
457. Vectoren en lijnen
458. Vectoren en hoeken
459. Vectoren en rotaties
460. Vergelijkingen bij meetkundige figuren
461. Verbanden en berekeningen
462. Voorkennis Statistiek
463. Voorkennis Rekenen met breuken en machten
464. Voorkennis Kansen en de productregel
465. Voorkennis Lineaire vergelijkingen met twee variabelen
466. Voorkennis: lineaire vergelijkingen en ongelijkheden


w

467. Wortels
468. Wortels herleiden
469. Wortelverbanden
470. Wiskundige modellen opstellen
471. Werken met wiskundige modellen
472. Werken met formules
473. Wiskundige modellen
474. Wortelfuncties
475. Wortel- en gebroken vergelijkingen
476. Wortelformules
477. Wortelvormen en gebroken vormen
478. Werken met variabelen
479. Werken met logaritmen
480. Werken met parameters


z

481. Zwaartelijn en hoogtelijn
482. Zijden berekenen
483. Zijden berekenen met tangens
484. Zijden berekenen met sinus, cosinus en tangens
485. Zijden en hoeken berekenen
486. Zijden berekenen in rechthoekige driehoeken
487. Zwaartepunten