Online Wiskundelessen volgen vanaf 99,- euro per jaar!
Watch us on YouTube
Follow us on Twitter
Find us on Facebook
Onderwerpen

Hier vindt u een overzicht van onderwerpen waar uw kind ondersteuning bij kan vinden bij het maken van het huiswerk:

a

1. Aanzichten
2. Allerlei formules en grafieken
3. Allerlei soorten getallen
4. Assenstelsel en grafieken
5. Afstanden
6. Afstanden bij punten en lijnen
7. Afstanden en hoeken
8. Algemene vaardigheden
9. Afstanden bij lijnen en cirkels
10. Asymptoten bij gebroken functies
11. Allerlei telproblemen
12. Afstanden en raaklijnen bij cirkels


b

13. Berekeningen met tangens
14. Berekeningen met sinus, cosinus & tangens
15. Berekeningen in de ruimte
16. Beeld-, staaf- en lijndiagram
17. Berekeningen met de stelling van Pythagoras
18. Buiten haakjes halen
19. Berekenen van hoeken en afstanden
20. Boxplot en steel-bladdiagram
21. Berekeningen met de tangens
22. Breuken herleiden
23. Bijzondere ongelijkheden
24. Beeld-, staaf- en lijndiagrammen
25. Berekeningen in rechthoekige driehoeken
26. Beelddiagram
27. Bijzondere grafieken
28. Berekeningen in driehoeken
29. Bissectrice en ingeschreven cirkel
30. Binomiale kansen gebruiken
31. Breuken en wortels
32. Beslissen op grond van een steekproef
33. Binomiale toetsen
34. Breuksplitsen
35. Bewijzen in driehoeken en cirkels
36. Berekeningen met de sinus, cosinus en tangens
37. Buiten haakjes brengen
38. Breuken en verhoudingen
39. Betrouwbaarheidsintervallen
40. Bewegingsvergelijkingen
41. Bewegingsvergelijkingen onderzoeken
42. Berekeningen met de afgeleide
43. Betrouwbaarheidsintervallen
44. Betrouwbaarheidsintervallen voor het populatiegemiddelde
45. Betrouwbaarheidsintervallen voor de populatieproportie
46. Betrouwbaarheidsintervallen toepassen
47. Bewegingsvergelijkingen met goniometrische formules


c

48. Cijfermateriaal
49. Centrummaten
50. Cirkel en middelloodlijn
51. Cirkeldiagrammen
52. Coordinaten in de ruimte
53. Centrummaten en verdelingen
54. Cirkel- en driehoekdiagram
55. Cirkeldiagram
56. Combinaties
57. Centrum- en spreidingsmaten
58. Cyclometrische functies
59. Cirkelvergelijkingen
60. Coördinaten in de ruimte
61. Centrummaten en variabelen
62. Combinaties toepassen
63. Cirkels, raaklijnen en afstanden
64. Cirkelbewegingen en trillingen
65. Conclusies trekken


d

66. De top van een parabool
67. Diagrammen en procenten
68. De abc-formule
69. De ligging van een parabool ten opzichte van de x-as
70. De bissectrice
71. Dubbele haakjes wegwerken
72. De wetenschappelijke notatie
73. De richtingscoŽfficient van een lijn
74. De formule van een lijn opstellen
75. De balansmethode
76. De product-som-methode
77. Doorsneden
78. Diagrammen lezen
79. Diagrammen tekenen
80. De tangens
81. De oppervlakte van een driehoek
82. De richtingscoëfficiënt van een lijn
83. Diagnostische toets
84. De stelling van Pythagoras
85. De balansmethode uitgebreid
86. De oppervlakte van een vierhoek
87. Driehoeken
88. Driehoeken tekenen
89. De parabool y = a(x - d)(x - e)
90. De parabool y = a(x - p)2 + q
91. De top van de parabool y = ax2 + bx + c
92. De vermenigvuldigingsfactor
93. Differentiequotienten en snelheden
94. Differentieren
95. De sinusregel
96. De cosinusregel
97. De stelling van Pythagoras toepassen
98. De eenheidscirkel
99. De productregel
100. De afgeleide van machtsfuncties
101. De kettingregel
102. De driehoek van Pascal
103. De somregel en de complementregel
104. De afgeleide functie
105. De binomiale verdeling
106. De verwachtingswaarde
107. De afgeleide van y = axn
108. De normale verdeling
109. De √n-wet
110. Discrete en continue verdelingen
111. De tekentoets
112. De standaard exponentiële functie
113. De eenheidscirkel en de radiaal
114. De afgeleide van gebroken functies
115. De natuurlijke logaritme


e

116. ExponentiŽle groei
117. Enkele haakjes wegwerken
118. Exponentiele toename en afname
119. Exponentiële verbanden
120. Exponentiele groei en procenten
121. Evenredig en omgekeerd evenredig
122. Eenheden van oppervlakte, lengte en inhoud
123. Eenheden van tijd
124. Eenheden van snelheid
125. Eigenschappen van vlakke figuren
126. Een lijn door twee gegeven punten
127. Exponentiële functies
128. Exponentiële groei
129. Exponentiële groeiformules
130. Empirische kansen
131. Eigenschappen van de normale verdeling
132. Exponentiële en logaritmische formules
133. Eenzijdig en tweezijdig toetsen
134. Eenparige cirkelbewegingen
135. Eigenschappen van getallen
136. Exponentiële groei en procenten
137. Exponentiele groeiformules
138. Exponenten en logaritmen
139. Examenopgaven
140. Extreme waarden en inverse functies
141. Eenheidscirkel en radiaal
142. Exponentiele en logaritmische formules
143. Evenredigheden en inverse functies
144. Extreme waarden en wiskundige modellen
145. Eenparige cirkelbewegingen en harmonische trillingen
146. Evenredigheden


g

147. Gelijkvormigheid
148. Gelijkvormige driehoeken
149. Grafieken veranderen
150. Goniometrische verhoudingen
151. Grafieken en vergelijkingen
152. Gemiddelde, mediaan en modus
153. Gemengde opgaven
154. Gelijkwaardige formules
155. Gelijkmatige toename of afname
156. Grafen
157. Gemiddelde, modus en mediaan
158. Grafieken
159. Grote getallen
160. Gebroken formules
161. Gebroken functies
162. Goniometrische vergelijkingen
163. Goniometrische functies differentiëren
164. Grafische verwerking
165. Groeifactoren
166. Grafisch-numeriek oplossen
167. Gebroken vormen
168. Gelijkvormige en congruente driehoeken
169. Grafieken van exponentiele en logaritmische functies
170. Goniometrische functies
171. Goniometrische functies primitiveren
172. Groeipercentages en verdubbelingstijden
173. Groepen en kenmerken
174. Groeipercentages
175. Groepen vergelijken
176. Grafieken en gebieden
177. Goniometrie
178. Goniometrische verhoudingen en gelijkvormigheid
179. Grafieken van goniometrische functies
180. Goniometrische functies differentieren
181. Goniometrische formules bij vergelijkingen en herleidingen
182. Goniometrische formules bij symmetrie en primitiveren
183. Groeiformules
184. Groeisnelheid
185. Goniometrie en hoeken
186. Grafieken van machtsfuncties veranderen


h

187. Hellingsgetal
188. Hellingen
189. Herleiden
190. Herleiden van machten
191. Histogram en steel-bladdiagram
192. Het berekenen van schuine zijden
193. Hoogtelijnen
194. Hoeken berekenen in vlakke figuren
195. Hoeken berekenen met goniometrie
196. Het delen van wortels
197. Haakjes wegwerken
198. Herleiden van breuken
199. Hoeken berekenen met sinus, cosinus en tangens
200. Hoeken berekenen in een vierhoek
201. Hellinggrafieken
202. Hogeregraadsvergelijkingen
203. Het vaasmodel
204. Hogeremachtswortels
205. Het herhalen van kansexperimenten
206. Het differentiequotiënt
207. Hogeregraads- en modulusvergelijkingen
208. Het bewijzen van vermoedens
209. Het grondtal e
210. Herhaling kansrekening
211. Hoeken in vlakke figuren
212. Haakjes en substituties
213. Herleidingen
214. Hellingen, buigpunten en toppen
215. Herleiden van inverse functies
216. Herleiden en differentiëren
217. Hellingspercentage
218. Herleiden van formules
219. Hogeregraadsvergelijkingen en ongelijkheden
220. Het vaasmodel en de productregel
221. Herleiden en combineren van formules


i

222. Interpoleren en extrapoleren
223. Inhoud prisma en cilinder
224. Inhoud piramide en kegel
225. Inhoud bij vergroten
226. Informatieverwerking met grafen
227. Informatie
228. Inhoud berekenen
229. Inhoudseenheden
230. Inhoud vergroten
231. Inhoud van ruimtefiguren
232. Informatie in grafieken
233. Inhouden
234. Integralen bij oppervlakte en inhoud
235. Interpoleren, extrapoleren en evenredigheid


k

236. Kruisproducten
237. Kwadratische formules
238. Kwadratische functies
239. Kwadratische vergelijkingen toepassen
240. Kans
241. Kwadratische ongelijkheden
242. Kwadratische vergelijkingen
243. Kwadratische vergelijkingen oplossen
244. Koers en kaart
245. Kwadraatafsplitsen
246. Kwadraten
247. Kwadratische verbanden
248. Kwadraten en wortels
249. Kleine getallen
250. Kwadratische formules opstellen
251. Kansen
252. Kansberekeningen
253. Kansmodellen
254. Kwadratische problemen
255. Kansen berekenen
256. Kansbomen
257. Kansen vermenigvuldigen
258. Klassenindeling en polygonen


l

259. Lineaire formules
260. Lineaire formules opstellen
261. Lineaire vergelijkingen
262. Lineaire functies
263. Lijnstukken berekenen
264. Lineaire ongelijkheden
265. Letterrekenen met breuken
266. Lijndiagram
267. Lengtes van lijnstukken berekenen
268. Lineaire verbanden
269. Lineaire formule opstellen
270. Logaritmen
271. Logaritmische functies
272. Logaritmisch papier
273. Lineaire problemen
274. Limiet en afgeleide
275. Lengte en oppervlakte
276. Logaritmische en exponentiële vergelijkingen
277. Lissajous-figuren
278. Lineaire en exponentiële groei
279. Lijnstukken en hoeken berekenen
280. Lijnen en hoeken
281. Lineaire vormen
282. Lijnen in een assenstelsel
283. Lengten en oppervlakten
284. Limieten en perforaties
285. Limieten bij exponentiele en logaritmische functies
286. Lijnen en cirkels
287. Lineaire programmeringsproblemen
288. Lengte, omtrek en oppervlakte
289. Lineaire formules vergelijken
290. Lineaire vergelijkingen met twee variabelen
291. Logaritmisch papier en redeneren met groeiformules


m

292. Machtsfuncties
293. Merkwaardige producten
294. Machten en letters
295. Machtsverbanden
296. Middelloodlijn en omgeschreven cirkel
297. Machten met gehele exponenten
298. Machten met gebroken exponenten
299. Machtsfuncties en wortelfuncties
300. Machten en logaritmen
301. Machten met gehele en gebroken exponenten
302. Meetkundige plaatsen
303. Machten en wortels
304. Maatsystemen
305. Meetkunde
306. Machten met negatieve en gebroken exponenten


n

307. Namen van vlakke figuren
308. Niet-lineaire modellen


o

309. Ontbinden in factoren
310. Omgekeerd evenredige verbanden
311. Ongelijkheden grafisch oplossen
312. Oppervlakte van een driehoek
313. Oppervlakte van een vierhoek
314. Oppervlakte bij vergroten
315. Opgaven
316. Ongelijkheden
317. Oppervlakte en omtrek met formules
318. Oppervlakte van ruimtefiguren
319. Oppervlakte en inhoud vergroten
320. Oplossen met grafieken
321. Oplossen met de computer
322. Oplossen met inklemmen
323. Omtrek en oppervlakte
324. Oppervlakte driehoek
325. Oppervlakte parallellogram
326. Omtrek en oppervlakte cirkel
327. Oppervlakte ruimtefiguren
328. Oplossen met de balansmethode
329. Omgaan met tabellen
330. Oppervlakte van vlakke figuren
331. Ongelijkheden oplossen
332. Optimaliseren
333. Oppervlakten onder normaalkrommen
334. Oppervlakten en inhouden
335. Omtrekshoeken en middelpuntshoeken
336. Oppervlakten en afstanden bij grafieken
337. Optimaliseringsproblemen
338. Ongelijkheden en grafieken
339. Oplosmethoden
340. Onderzoeken en presenteren
341. Oppervlakten
342. Omvormen van formules met exponenten en logaritmen
343. Ongelijkheden met twee variabelen
344. Omgekeerd evenredig


p

345. Procentuele toename en afname
346. Procenten berekenen
347. Parabolen
348. Procenten en groeifactoren
349. Periodieke verbanden
350. Procenten
351. Pythagoras in de ruimte
352. Percentage gegeven
353. Percentage gevraagd
354. Promille
355. Procentuele toe- en afname
356. Parabolen verschuiven
357. Projecties
358. Permutaties
359. Primitieve functies
360. Partieel integreren
361. Permutaties en combinaties
362. Parabolen en vergelijkingen
363. Populatie en steekproef
364. Primitieven en integralen
365. Procentberekeningen en de wetenschappelijke notatie
366. Pakken met en zonder terugleggen


r

367. Rekenen met letters
368. Rekenen met breuken
369. Rekenen met procenten
370. Rechthoekige driehoeken
371. Rechthoekige driehoek
372. Raaklijnen
373. Raaklijnen en toppen
374. Radialen
375. Raaklijnen en snelheden
376. Rekenregels voor logaritmen
377. Regels van differentiëren
378. Rekenen met wortels
379. Riemannsommen en integralen
380. Raaklijnen aan grafieken
381. Raken en loodrecht snijden
382. Routes in een rooster
383. Raaklijnen en snijpunten bij cirkels
384. Rekenregels met Logaritmen
385. Raaklijnen en hellinggrafieken
386. Regels voor het oplossen van vergelijkingen
387. Rekenregels en vergelijkingen
388. Raakproblemen
389. Rijtjes en roosters
390. Rekenen met machten en wortels
391. Recursieve en directe formules
392. Rekenkundige en meetkundige rijen
393. Rekenen met procenten en verhoudingen
394. Representatie van data
395. Regels bij telproblemen
396. Rekenen met eenheden
397. Regels voor telproblemen
398. Raaklijnen en hellingsgrafieken
399. Rekenen met machten


s

400. Snijpunten van grafieken
401. Snavel- en zandloperfiguren
402. Spreiding en boxplot
403. Spreidingsdiagrammen
404. Steel-bladdiagram en boxplot
405. Stapgrootte
406. Stelsels vergelijkingen
407. Schaal
408. Staafdiagram
409. Steel-bladdiagram
410. Stomphoekige driehoek
411. Somgrafiek en verschilgrafiek
412. Somformule en verschilformule
413. Som- en verschilgrafieken
414. Stijgen, dalen en intervallen
415. Steekproeven
416. Sinusoïden tekenen
417. Stellingen bewijzen
418. Stijgen en dalen
419. Soorten getallen
420. Steel-bladdiagram en boxplot maken
421. Spreidingsmaten
422. Soorten verdelingen
423. Snelheden
424. Snelheid en versnelling
425. Sinusoïden
426. Stelsels van lineaire vergelijkingen
427. Somrijen
428. Snelheden en raaklijnen
429. Statistische verdelingen


t

430. Toepassingen van kwadratische vergelijkingen
431. Tangens
432. Tellen met en zonder herhaling
433. Telproblemen
434. Tangens van een hoek
435. Tangens op de rekenmachine
436. Tangens en rechthoekige driehoeken
437. Tangens in de ruimte
438. Toepassingen van Pythagoras
439. Turftabel
440. Toenamediagrammen
441. Toenamendiagrammen
442. Transformaties en sinusoïden
443. Trilling en trend
444. Transformaties en formules
445. Telproblemen visualiseren
446. Trekken met en zonder terugleggen
447. Toevalsvariabelen
448. Toepassingen van de afgeleide
449. Toepassingen van de normale verdeling
450. Tweedegraadsvergelijkingen
451. Tweede- en derdegraadsfuncties
452. Toepassingen van logaritmen
453. Transformaties bij sinusoïden
454. Toppen en snijpunten
455. Toepassingen van integralen
456. Toepassingen van de tweede afgeleide
457. Trillingen
458. Toepassingen van de productregel
459. Tabellen
460. Tellen en kansen
461. Toepassingen van sinusoïden
462. Trainen op examenniveau
463. Tekenen in perspectief
464. Twee soorten groei
465. Tweedegraadsfuncties met een parameter
466. Toppen en buigpunten
467. Transformaties en functies
468. Tweedegraadsfuncties en tweedegraadsvergelijkingen
469. Toename diagrammen


v

470. Vergelijkingen met machten
471. Vergelijkingen
472. Vergelijkingen oplossen
473. Vergelijkingen van de vorm x2 = c
474. Vergroten en verkleinen
475. Van deel naar geheel
476. Van formule naar grafiek
477. Van tabel naar formule
478. Van grafiek naar formule
479. Verschillende oplossingsmethoden
480. Vergelijkingen toepassen
481. Vergelijkingen gebruiken
482. Vergrotingsfactor
483. Vergroten en oppervlakte
484. Verhoudingen
485. Vierhoeken
486. Vergelijkingen met twee variabelen
487. Vergelijkingen in de meetkunde
488. Vergelijkingen grafisch-numeriek oplossen
489. Vergelijkingen en ongelijkheden
490. Voorwaardelijke kansen
491. Vermoedens ontwikkelen met GeoGebra
492. Vuistregels bij de normale verdeling
493. Vermenigvuldigingsregel en somregel
494. Voorkennis
495. Verdubbelingstijden en halveringstijden
496. Vectoren en lijnen
497. Vectoren en hoeken
498. Vectoren en rotaties
499. Vergelijkingen bij meetkundige figuren
500. Verbanden en berekeningen
501. Voorkennis Statistiek
502. Voorkennis Rekenen met breuken en machten
503. Voorkennis Kansen en de productregel
504. Voorkennis Lineaire vergelijkingen met twee variabelen
505. Voorkennis: lineaire vergelijkingen en ongelijkheden
506. Voorkennis Herleiden van machten
507. Voorkennis: Afgeleide en raaklijn
508. Voorkennis: Stelsels vergelijkingen
509. Voorkennis: Exacte waarden van goniometrische verhoudingen
510. Vectoren
511. Vectoren bij snelheid en versnelling


w

512. Wortels
513. Wortels herleiden
514. Wortelverbanden
515. Wiskundige modellen opstellen
516. Werken met wiskundige modellen
517. Werken met formules
518. Wiskundige modellen
519. Wortelfuncties
520. Wortel- en gebroken vergelijkingen
521. Wortelformules
522. Wortelvormen en gebroken vormen
523. Werken met variabelen
524. Werken met logaritmen
525. Werken met parameters


z

526. Zwaartelijn en hoogtelijn
527. Zijden berekenen
528. Zijden berekenen met tangens
529. Zijden berekenen met sinus, cosinus en tangens
530. Zijden en hoeken berekenen
531. Zijden berekenen in rechthoekige driehoeken
532. Zwaartepunten
533. Zijden berekenen in een driehoek