Online Wiskundelessen volgen vanaf 99,- euro per jaar!
Watch us on YouTube
Follow us on Twitter
Find us on Facebook
Onderwerpen

Hier vindt u een overzicht van onderwerpen waar uw kind ondersteuning bij kan vinden bij het maken van het huiswerk:

a

1. Aanzichten
2. Allerlei formules en grafieken
3. Allerlei soorten getallen
4. Assenstelsel en grafieken
5. Afstanden
6. Afstanden bij punten en lijnen
7. Afstanden en hoeken
8. Algemene vaardigheden
9. Afstanden bij lijnen en cirkels
10. Asymptoten bij gebroken functies
11. Allerlei telproblemen
12. Afstanden en raaklijnen bij cirkels


b

13. Berekeningen met tangens
14. Berekeningen met sinus, cosinus & tangens
15. Berekeningen in de ruimte
16. Beeld-, staaf- en lijndiagram
17. Berekeningen met de stelling van Pythagoras
18. Buiten haakjes halen
19. Berekenen van hoeken en afstanden
20. Boxplot en steel-bladdiagram
21. Berekeningen met de tangens
22. Breuken herleiden
23. Bijzondere ongelijkheden
24. Beeld-, staaf- en lijndiagrammen
25. Berekeningen in rechthoekige driehoeken
26. Beelddiagram
27. Bijzondere grafieken
28. Berekeningen in driehoeken
29. Bissectrice en ingeschreven cirkel
30. Binomiale kansen gebruiken
31. Breuken en wortels
32. Beslissen op grond van een steekproef
33. Binomiale toetsen
34. Breuksplitsen
35. Bewijzen in driehoeken en cirkels
36. Berekeningen met de sinus, cosinus en tangens
37. Buiten haakjes brengen
38. Breuken en verhoudingen
39. Betrouwbaarheidsintervallen
40. Bewegingsvergelijkingen
41. Bewegingsvergelijkingen onderzoeken
42. Berekeningen met de afgeleide
43. Betrouwbaarheidsintervallen


c

44. Cijfermateriaal
45. Centrummaten
46. Cirkel en middelloodlijn
47. Cirkeldiagrammen
48. Coordinaten in de ruimte
49. Centrummaten en verdelingen
50. Cirkel- en driehoekdiagram
51. Cirkeldiagram
52. Combinaties
53. Centrum- en spreidingsmaten
54. Cyclometrische functies
55. Cirkelvergelijkingen
56. Coördinaten in de ruimte
57. Centrummaten en variabelen
58. Combinaties toepassen
59. Cirkels, raaklijnen en afstanden
60. Cirkelbewegingen en trillingen
61. Conclusies trekken


d

62. De top van een parabool
63. Diagrammen en procenten
64. De abc-formule
65. De ligging van een parabool ten opzichte van de x-as
66. De bissectrice
67. Dubbele haakjes wegwerken
68. De wetenschappelijke notatie
69. De richtingscoŽfficient van een lijn
70. De formule van een lijn opstellen
71. De balansmethode
72. De product-som-methode
73. Doorsneden
74. Diagrammen lezen
75. Diagrammen tekenen
76. De tangens
77. De oppervlakte van een driehoek
78. De richtingscoëfficiënt van een lijn
79. Diagnostische toets
80. De stelling van Pythagoras
81. De balansmethode uitgebreid
82. De oppervlakte van een vierhoek
83. Driehoeken
84. Driehoeken tekenen
85. De parabool y = a(x - d)(x - e)
86. De parabool y = a(x - p)2 + q
87. De top van de parabool y = ax2 + bx + c
88. De vermenigvuldigingsfactor
89. Differentiequotienten en snelheden
90. Differentieren
91. De sinusregel
92. De cosinusregel
93. De stelling van Pythagoras toepassen
94. De eenheidscirkel
95. De productregel
96. De afgeleide van machtsfuncties
97. De kettingregel
98. De driehoek van Pascal
99. De somregel en de complementregel
100. De afgeleide functie
101. De binomiale verdeling
102. De verwachtingswaarde
103. De afgeleide van y = axn
104. De normale verdeling
105. De √n-wet
106. Discrete en continue verdelingen
107. De tekentoets
108. De standaard exponentiële functie
109. De eenheidscirkel en de radiaal
110. De afgeleide van gebroken functies
111. De natuurlijke logaritme


e

112. ExponentiŽle groei
113. Enkele haakjes wegwerken
114. Exponentiele toename en afname
115. Exponentiële verbanden
116. Exponentiele groei en procenten
117. Evenredig en omgekeerd evenredig
118. Eenheden van oppervlakte, lengte en inhoud
119. Eenheden van tijd
120. Eenheden van snelheid
121. Eigenschappen van vlakke figuren
122. Een lijn door twee gegeven punten
123. Exponentiële functies
124. Exponentiële groei
125. Exponentiële groeiformules
126. Empirische kansen
127. Eigenschappen van de normale verdeling
128. Exponentiële en logaritmische formules
129. Eenzijdig en tweezijdig toetsen
130. Eenparige cirkelbewegingen
131. Eigenschappen van getallen
132. Exponentiële groei en procenten
133. Exponentiele groeiformules
134. Exponenten en logaritmen
135. Examenopgaven
136. Extreme waarden en inverse functies
137. Eenheidscirkel en radiaal
138. Exponentiele en logaritmische formules
139. Evenredigheden en inverse functies
140. Extreme waarden en wiskundige modellen
141. Eenparige cirkelbewegingen en harmonische trillingen


g

142. Gelijkvormigheid
143. Gelijkvormige driehoeken
144. Grafieken veranderen
145. Goniometrische verhoudingen
146. Grafieken en vergelijkingen
147. Gemiddelde, mediaan en modus
148. Gemengde opgaven
149. Gelijkwaardige formules
150. Gelijkmatige toename of afname
151. Grafen
152. Gemiddelde, modus en mediaan
153. Grafieken
154. Grote getallen
155. Gebroken formules
156. Gebroken functies
157. Goniometrische vergelijkingen
158. Goniometrische functies differentiëren
159. Grafische verwerking
160. Groeifactoren
161. Grafisch-numeriek oplossen
162. Gebroken vormen
163. Gelijkvormige en congruente driehoeken
164. Grafieken van exponentiele en logaritmische functies
165. Goniometrische functies
166. Goniometrische functies primitiveren
167. Groeipercentages en verdubbelingstijden
168. Groepen en kenmerken
169. Groeipercentages
170. Groepen vergelijken
171. Grafieken en gebieden
172. Goniometrie
173. Goniometrische verhoudingen en gelijkvormigheid
174. Grafieken van goniometrische functies
175. Goniometrische functies differentieren
176. Goniometrische formules bij vergelijkingen en herleidingen
177. Goniometrische formules bij symmetrie en primitiveren
178. Groeiformules
179. Groeisnelheid
180. Goniometrie en hoeken


h

181. Hellingsgetal
182. Hellingen
183. Herleiden
184. Herleiden van machten
185. Histogram en steel-bladdiagram
186. Het berekenen van schuine zijden
187. Hoogtelijnen
188. Hoeken berekenen in vlakke figuren
189. Hoeken berekenen met goniometrie
190. Het delen van wortels
191. Haakjes wegwerken
192. Herleiden van breuken
193. Hoeken berekenen met sinus, cosinus en tangens
194. Hoeken berekenen in een vierhoek
195. Hellinggrafieken
196. Hogeregraadsvergelijkingen
197. Het vaasmodel
198. Hogeremachtswortels
199. Het herhalen van kansexperimenten
200. Het differentiequotiënt
201. Hogeregraads- en modulusvergelijkingen
202. Het bewijzen van vermoedens
203. Het grondtal e
204. Herhaling kansrekening
205. Hoeken in vlakke figuren
206. Haakjes en substituties
207. Herleidingen
208. Hellingen, buigpunten en toppen
209. Herleiden van inverse functies
210. Herleiden en differentiëren
211. Hellingspercentage
212. Herleiden van formules
213. Hogeregraadsvergelijkingen en ongelijkheden
214. Het vaasmodel en de productregel


i

215. Interpoleren en extrapoleren
216. Inhoud prisma en cilinder
217. Inhoud piramide en kegel
218. Inhoud bij vergroten
219. Informatieverwerking met grafen
220. Informatie
221. Inhoud berekenen
222. Inhoudseenheden
223. Inhoud vergroten
224. Inhoud van ruimtefiguren
225. Informatie in grafieken
226. Inhouden
227. Integralen bij oppervlakte en inhoud


k

228. Kruisproducten
229. Kwadratische formules
230. Kwadratische functies
231. Kwadratische vergelijkingen toepassen
232. Kans
233. Kwadratische ongelijkheden
234. Kwadratische vergelijkingen
235. Kwadratische vergelijkingen oplossen
236. Koers en kaart
237. Kwadraatafsplitsen
238. Kwadraten
239. Kwadratische verbanden
240. Kwadraten en wortels
241. Kleine getallen
242. Kwadratische formules opstellen
243. Kansen
244. Kansberekeningen
245. Kansmodellen
246. Kwadratische problemen
247. Kansen berekenen
248. Kansbomen
249. Kansen vermenigvuldigen
250. Klassenindeling en polygonen


l

251. Lineaire formules
252. Lineaire formules opstellen
253. Lineaire vergelijkingen
254. Lineaire functies
255. Lijnstukken berekenen
256. Lineaire ongelijkheden
257. Letterrekenen met breuken
258. Lijndiagram
259. Lengtes van lijnstukken berekenen
260. Lineaire verbanden
261. Lineaire formule opstellen
262. Logaritmen
263. Logaritmische functies
264. Logaritmisch papier
265. Lineaire problemen
266. Limiet en afgeleide
267. Lengte en oppervlakte
268. Logaritmische en exponentiële vergelijkingen
269. Lissajous-figuren
270. Lineaire en exponentiële groei
271. Lijnstukken en hoeken berekenen
272. Lijnen en hoeken
273. Lineaire vormen
274. Lijnen in een assenstelsel
275. Lengten en oppervlakten
276. Limieten en perforaties
277. Limieten bij exponentiele en logaritmische functies
278. Lijnen en cirkels
279. Lineaire programmeringsproblemen
280. Lengte, omtrek en oppervlakte
281. Lineaire formules vergelijken
282. Lineaire vergelijkingen met twee variabelen


m

283. Machtsfuncties
284. Merkwaardige producten
285. Machten en letters
286. Machtsverbanden
287. Middelloodlijn en omgeschreven cirkel
288. Machten met gehele exponenten
289. Machten met gebroken exponenten
290. Machtsfuncties en wortelfuncties
291. Machten en logaritmen
292. Machten met gehele en gebroken exponenten
293. Meetkundige plaatsen
294. Machten en wortels
295. Maatsystemen
296. Meetkunde
297. Machten met negatieve en gebroken exponenten


n

298. Namen van vlakke figuren
299. Niet-lineaire modellen


o

300. Ontbinden in factoren
301. Omgekeerd evenredige verbanden
302. Ongelijkheden grafisch oplossen
303. Oppervlakte van een driehoek
304. Oppervlakte van een vierhoek
305. Oppervlakte bij vergroten
306. Opgaven
307. Ongelijkheden
308. Oppervlakte en omtrek met formules
309. Oppervlakte van ruimtefiguren
310. Oppervlakte en inhoud vergroten
311. Oplossen met grafieken
312. Oplossen met de computer
313. Oplossen met inklemmen
314. Omtrek en oppervlakte
315. Oppervlakte driehoek
316. Oppervlakte parallellogram
317. Omtrek en oppervlakte cirkel
318. Oppervlakte ruimtefiguren
319. Oplossen met de balansmethode
320. Omgaan met tabellen
321. Oppervlakte van vlakke figuren
322. Ongelijkheden oplossen
323. Optimaliseren
324. Oppervlakten onder normaalkrommen
325. Oppervlakten en inhouden
326. Omtrekshoeken en middelpuntshoeken
327. Oppervlakten en afstanden bij grafieken
328. Optimaliseringsproblemen
329. Ongelijkheden en grafieken
330. Oplosmethoden
331. Onderzoeken en presenteren
332. Oppervlakten
333. Omvormen van formules met exponenten en logaritmen
334. Ongelijkheden met twee variabelen
335. Omgekeerd evenredig


p

336. Procentuele toename en afname
337. Procenten berekenen
338. Parabolen
339. Procenten en groeifactoren
340. Periodieke verbanden
341. Procenten
342. Pythagoras in de ruimte
343. Percentage gegeven
344. Percentage gevraagd
345. Promille
346. Procentuele toe- en afname
347. Parabolen verschuiven
348. Projecties
349. Permutaties
350. Primitieve functies
351. Partieel integreren
352. Permutaties en combinaties
353. Parabolen en vergelijkingen
354. Populatie en steekproef
355. Primitieven en integralen
356. Procentberekeningen en de wetenschappelijke notatie
357. Pakken met en zonder terugleggen


r

358. Rekenen met letters
359. Rekenen met breuken
360. Rekenen met procenten
361. Rechthoekige driehoeken
362. Rechthoekige driehoek
363. Raaklijnen
364. Raaklijnen en toppen
365. Radialen
366. Raaklijnen en snelheden
367. Rekenregels voor logaritmen
368. Regels van differentiëren
369. Rekenen met wortels
370. Riemannsommen en integralen
371. Raaklijnen aan grafieken
372. Raken en loodrecht snijden
373. Routes in een rooster
374. Raaklijnen en snijpunten bij cirkels
375. Rekenregels met Logaritmen
376. Raaklijnen en hellinggrafieken
377. Regels voor het oplossen van vergelijkingen
378. Rekenregels en vergelijkingen
379. Raakproblemen
380. Rijtjes en roosters
381. Rekenen met machten en wortels
382. Recursieve en directe formules
383. Rekenkundige en meetkundige rijen
384. Rekenen met procenten en verhoudingen
385. Representatie van data
386. Regels bij telproblemen
387. Rekenen met eenheden
388. Regels voor telproblemen
389. Raaklijnen en hellingsgrafieken
390. Rekenen met machten


s

391. Snijpunten van grafieken
392. Snavel- en zandloperfiguren
393. Spreiding en boxplot
394. Spreidingsdiagrammen
395. Steel-bladdiagram en boxplot
396. Stapgrootte
397. Stelsels vergelijkingen
398. Schaal
399. Staafdiagram
400. Steel-bladdiagram
401. Stomphoekige driehoek
402. Somgrafiek en verschilgrafiek
403. Somformule en verschilformule
404. Som- en verschilgrafieken
405. Stijgen, dalen en intervallen
406. Steekproeven
407. Sinusoïden tekenen
408. Stellingen bewijzen
409. Stijgen en dalen
410. Soorten getallen
411. Steel-bladdiagram en boxplot maken
412. Spreidingsmaten
413. Soorten verdelingen
414. Snelheden
415. Snelheid en versnelling
416. Sinusoïden
417. Stelsels van lineaire vergelijkingen
418. Somrijen
419. Snelheden en raaklijnen
420. Statistische verdelingen


t

421. Toepassingen van kwadratische vergelijkingen
422. Tangens
423. Tellen met en zonder herhaling
424. Telproblemen
425. Tangens van een hoek
426. Tangens op de rekenmachine
427. Tangens en rechthoekige driehoeken
428. Tangens in de ruimte
429. Toepassingen van Pythagoras
430. Turftabel
431. Toenamediagrammen
432. Toenamendiagrammen
433. Transformaties en sinusoïden
434. Trilling en trend
435. Transformaties en formules
436. Telproblemen visualiseren
437. Trekken met en zonder terugleggen
438. Toevalsvariabelen
439. Toepassingen van de afgeleide
440. Toepassingen van de normale verdeling
441. Tweedegraadsvergelijkingen
442. Tweede- en derdegraadsfuncties
443. Toepassingen van logaritmen
444. Transformaties bij sinusoïden
445. Toppen en snijpunten
446. Toepassingen van integralen
447. Toepassingen van de tweede afgeleide
448. Trillingen
449. Toepassingen van de productregel
450. Tabellen
451. Tellen en kansen
452. Toepassingen van sinusoïden
453. Trainen op examenniveau
454. Tekenen in perspectief
455. Twee soorten groei
456. Tweedegraadsfuncties met een parameter
457. Toppen en buigpunten
458. Transformaties en functies
459. Tweedegraadsfuncties en tweedegraadsvergelijkingen
460. Toename diagrammen


v

461. Vergelijkingen met machten
462. Vergelijkingen
463. Vergelijkingen oplossen
464. Vergelijkingen van de vorm x2 = c
465. Vergroten en verkleinen
466. Van deel naar geheel
467. Van formule naar grafiek
468. Van tabel naar formule
469. Van grafiek naar formule
470. Verschillende oplossingsmethoden
471. Vergelijkingen toepassen
472. Vergelijkingen gebruiken
473. Vergrotingsfactor
474. Vergroten en oppervlakte
475. Verhoudingen
476. Vierhoeken
477. Vergelijkingen met twee variabelen
478. Vergelijkingen in de meetkunde
479. Vergelijkingen grafisch-numeriek oplossen
480. Vergelijkingen en ongelijkheden
481. Voorwaardelijke kansen
482. Vermoedens ontwikkelen met GeoGebra
483. Vuistregels bij de normale verdeling
484. Vermenigvuldigingsregel en somregel
485. Voorkennis
486. Verdubbelingstijden en halveringstijden
487. Vectoren en lijnen
488. Vectoren en hoeken
489. Vectoren en rotaties
490. Vergelijkingen bij meetkundige figuren
491. Verbanden en berekeningen
492. Voorkennis Statistiek
493. Voorkennis Rekenen met breuken en machten
494. Voorkennis Kansen en de productregel
495. Voorkennis Lineaire vergelijkingen met twee variabelen
496. Voorkennis: lineaire vergelijkingen en ongelijkheden
497. Voorkennis Herleiden van machten
498. Voorkennis: Afgeleide en raaklijn
499. Voorkennis: Stelsels vergelijkingen
500. Voorkennis: Exacte waarden van goniometrische verhoudingen
501. Vectoren


w

502. Wortels
503. Wortels herleiden
504. Wortelverbanden
505. Wiskundige modellen opstellen
506. Werken met wiskundige modellen
507. Werken met formules
508. Wiskundige modellen
509. Wortelfuncties
510. Wortel- en gebroken vergelijkingen
511. Wortelformules
512. Wortelvormen en gebroken vormen
513. Werken met variabelen
514. Werken met logaritmen
515. Werken met parameters


z

516. Zwaartelijn en hoogtelijn
517. Zijden berekenen
518. Zijden berekenen met tangens
519. Zijden berekenen met sinus, cosinus en tangens
520. Zijden en hoeken berekenen
521. Zijden berekenen in rechthoekige driehoeken
522. Zwaartepunten
523. Zijden berekenen in een driehoek