Online Wiskundelessen volgen vanaf 99,- euro per jaar!
Watch us on YouTube
Follow us on Twitter
Find us on Facebook
Onderwerpen

Hier vindt u een overzicht van onderwerpen waar uw kind ondersteuning bij kan vinden bij het maken van het huiswerk:

a

1. Aanzichten
2. Allerlei formules en grafieken
3. Allerlei soorten getallen
4. Assenstelsel en grafieken
5. Afstanden
6. Afstanden bij punten en lijnen
7. Afstanden en hoeken
8. Algemene vaardigheden
9. Afstanden bij lijnen en cirkels


b

10. Berekeningen met tangens
11. Berekeningen met sinus, cosinus & tangens
12. Berekeningen in de ruimte
13. Beeld-, staaf- en lijndiagram
14. Berekeningen met de stelling van Pythagoras
15. Buiten haakjes halen
16. Berekenen van hoeken en afstanden
17. Boxplot en steel-bladdiagram
18. Berekeningen met de tangens
19. Breuken herleiden
20. Bijzondere ongelijkheden
21. Beeld-, staaf- en lijndiagrammen
22. Berekeningen in rechthoekige driehoeken
23. Beelddiagram
24. Bijzondere grafieken
25. Berekeningen in driehoeken
26. Bissectrice en ingeschreven cirkel
27. Binomiale kansen gebruiken
28. Breuken en wortels
29. Beslissen op grond van een steekproef
30. Binomiale toetsen
31. Breuksplitsen
32. Bewijzen in driehoeken en cirkels
33. Berekeningen met de sinus, cosinus en tangens
34. Buiten haakjes brengen
35. Breuken en verhoudingen
36. Betrouwbaarheidsintervallen


c

37. Cijfermateriaal
38. Centrummaten
39. Cirkel en middelloodlijn
40. Cirkeldiagrammen
41. Coordinaten in de ruimte
42. Centrummaten en verdelingen
43. Cirkel- en driehoekdiagram
44. Cirkeldiagram
45. Combinaties
46. Centrum- en spreidingsmaten
47. Cyclometrische functies
48. Cirkelvergelijkingen
49. Coördinaten in de ruimte
50. Centrummaten en variabelen
51. Combinaties toepassen
52. Cirkels, raaklijnen en afstanden


d

53. De top van een parabool
54. Diagrammen en procenten
55. De abc-formule
56. De ligging van een parabool ten opzichte van de x-as
57. De bissectrice
58. Dubbele haakjes wegwerken
59. De wetenschappelijke notatie
60. De richtingscoëfficient van een lijn
61. De formule van een lijn opstellen
62. De balansmethode
63. De product-som-methode
64. Doorsneden
65. Diagrammen lezen
66. Diagrammen tekenen
67. De tangens
68. De oppervlakte van een driehoek
69. De richtingscoëfficiënt van een lijn
70. Diagnostische toets
71. De stelling van Pythagoras
72. De balansmethode uitgebreid
73. De oppervlakte van een vierhoek
74. Driehoeken
75. Driehoeken tekenen
76. De parabool y = a(x - d)(x - e)
77. De parabool y = a(x - p)2 + q
78. De top van de parabool y = ax2 + bx + c
79. De vermenigvuldigingsfactor
80. Differentiequotienten en snelheden
81. Differentieren
82. De sinusregel
83. De cosinusregel
84. De stelling van Pythagoras toepassen
85. De eenheidscirkel
86. De productregel
87. De afgeleide van machtsfuncties
88. De kettingregel
89. De driehoek van Pascal
90. De somregel en de complementregel
91. De afgeleide functie
92. De binomiale verdeling
93. De verwachtingswaarde
94. De afgeleide van y = axn
95. De normale verdeling
96. De √n-wet
97. Discrete en continue verdelingen
98. De tekentoets
99. De standaard exponentiële functie
100. De eenheidscirkel en de radiaal
101. De afgeleide van gebroken functies
102. De natuurlijke logaritme


e

103. Exponentiële groei
104. Enkele haakjes wegwerken
105. Exponentiele toename en afname
106. Exponentiële verbanden
107. Exponentiele groei en procenten
108. Evenredig en omgekeerd evenredig
109. Eenheden van oppervlakte, lengte en inhoud
110. Eenheden van tijd
111. Eenheden van snelheid
112. Eigenschappen van vlakke figuren
113. Een lijn door twee gegeven punten
114. Exponentiële functies
115. Exponentiële groei
116. Exponentiële groeiformules
117. Empirische kansen
118. Eigenschappen van de normale verdeling
119. Exponentiële en logaritmische formules
120. Eenzijdig en tweezijdig toetsen
121. Eenparige cirkelbewegingen
122. Eigenschappen van getallen
123. Exponentiële groei en procenten
124. Exponentiele groeiformules
125. Exponenten en logaritmen
126. Extreme waarden en inverse functies
127. Eenheidscirkel en radiaal
128. Exponentiele en logaritmische formules


g

129. Gelijkvormigheid
130. Gelijkvormige driehoeken
131. Grafieken veranderen
132. Goniometrische verhoudingen
133. Grafieken en vergelijkingen
134. Gemiddelde, mediaan en modus
135. Gemengde opgaven
136. Gelijkwaardige formules
137. Gelijkmatige toename of afname
138. Grafen
139. Gemiddelde, modus en mediaan
140. Grafieken
141. Grote getallen
142. Gebroken formules
143. Gebroken functies
144. Goniometrische vergelijkingen
145. Goniometrische functies differentiëren
146. Grafische verwerking
147. Groeifactoren
148. Grafisch-numeriek oplossen
149. Gebroken vormen
150. Gelijkvormige en congruente driehoeken
151. Grafieken van exponentiele en logaritmische functies
152. Goniometrische functies
153. Goniometrische functies primitiveren
154. Groeipercentages en verdubbelingstijden
155. Groepen en kenmerken
156. Groeipercentages
157. Groepen vergelijken
158. Grafieken en gebieden
159. Goniometrie
160. Goniometrische verhoudingen en gelijkvormigheid
161. Grafieken van goniometrische functies
162. Goniometrische functies differentieren


h

163. Hellingsgetal
164. Hellingen
165. Herleiden
166. Herleiden van machten
167. Histogram en steel-bladdiagram
168. Het berekenen van schuine zijden
169. Hoogtelijnen
170. Hoeken berekenen in vlakke figuren
171. Hoeken berekenen met goniometrie
172. Het delen van wortels
173. Haakjes wegwerken
174. Herleiden van breuken
175. Hoeken berekenen met sinus, cosinus en tangens
176. Hoeken berekenen in een vierhoek
177. Hellinggrafieken
178. Hogeregraadsvergelijkingen
179. Het vaasmodel
180. Hogeremachtswortels
181. Het herhalen van kansexperimenten
182. Het differentiequotiënt
183. Hogeregraads- en modulusvergelijkingen
184. Het bewijzen van vermoedens
185. Het grondtal e
186. Herhaling kansrekening
187. Hoeken in vlakke figuren
188. Haakjes en substituties


i

189. Interpoleren en extrapoleren
190. Inhoud prisma en cilinder
191. Inhoud piramide en kegel
192. Inhoud bij vergroten
193. Informatieverwerking met grafen
194. Informatie
195. Inhoud berekenen
196. Inhoudseenheden
197. Inhoud vergroten
198. Inhoud van ruimtefiguren
199. Informatie in grafieken
200. Inhouden


k

201. Kruisproducten
202. Kwadratische formules
203. Kwadratische functies
204. Kwadratische vergelijkingen toepassen
205. Kans
206. Kwadratische ongelijkheden
207. Kwadratische vergelijkingen
208. Kwadratische vergelijkingen oplossen
209. Koers en kaart
210. Kwadraatafsplitsen
211. Kwadraten
212. Kwadratische verbanden
213. Kwadraten en wortels
214. Kleine getallen
215. Kwadratische formules opstellen
216. Kansen
217. Kansberekeningen
218. Kansmodellen
219. Kwadratische problemen
220. Kansen berekenen
221. Kansbomen
222. Kansen vermenigvuldigen


l

223. Lineaire formules
224. Lineaire formules opstellen
225. Lineaire vergelijkingen
226. Lineaire functies
227. Lijnstukken berekenen
228. Lineaire ongelijkheden
229. Letterrekenen met breuken
230. Lijndiagram
231. Lengtes van lijnstukken berekenen
232. Lineaire verbanden
233. Lineaire formule opstellen
234. Logaritmen
235. Logaritmische functies
236. Logaritmisch papier
237. Lineaire problemen
238. Limiet en afgeleide
239. Lengte en oppervlakte
240. Logaritmische en exponentiële vergelijkingen
241. Lissajous-figuren
242. Lineaire en exponentiële groei
243. Lijnstukken en hoeken berekenen
244. Lijnen en hoeken
245. Lineaire vormen
246. Lijnen in een assenstelsel
247. Lengten en oppervlakten


m

248. Machtsfuncties
249. Merkwaardige producten
250. Machten en letters
251. Machtsverbanden
252. Middelloodlijn en omgeschreven cirkel
253. Machten met gehele exponenten
254. Machten met gebroken exponenten
255. Machtsfuncties en wortelfuncties
256. Machten en logaritmen
257. Machten met gehele en gebroken exponenten
258. Meetkundige plaatsen
259. Machten en wortels
260. Maatsystemen
261. Meetkunde
262. Machten met negatieve en gebroken exponenten


n

263. Namen van vlakke figuren
264. Niet-lineaire modellen


o

265. Ontbinden in factoren
266. Omgekeerd evenredige verbanden
267. Ongelijkheden grafisch oplossen
268. Oppervlakte van een driehoek
269. Oppervlakte van een vierhoek
270. Oppervlakte bij vergroten
271. Opgaven
272. Ongelijkheden
273. Oppervlakte en omtrek met formules
274. Oppervlakte van ruimtefiguren
275. Oppervlakte en inhoud vergroten
276. Oplossen met grafieken
277. Oplossen met de computer
278. Oplossen met inklemmen
279. Omtrek en oppervlakte
280. Oppervlakte driehoek
281. Oppervlakte parallellogram
282. Omtrek en oppervlakte cirkel
283. Oppervlakte ruimtefiguren
284. Oplossen met de balansmethode
285. Omgaan met tabellen
286. Oppervlakte van vlakke figuren
287. Ongelijkheden oplossen
288. Optimaliseren
289. Oppervlakten onder normaalkrommen
290. Oppervlakten en inhouden
291. Omtrekshoeken en middelpuntshoeken
292. Oppervlakten en afstanden bij grafieken
293. Optimaliseringsproblemen
294. Ongelijkheden en grafieken
295. Oplosmethoden
296. Onderzoeken en presenteren
297. Oppervlakten


p

298. Procentuele toename en afname
299. Procenten berekenen
300. Parabolen
301. Procenten en groeifactoren
302. Periodieke verbanden
303. Procenten
304. Pythagoras in de ruimte
305. Percentage gegeven
306. Percentage gevraagd
307. Promille
308. Procentuele toe- en afname
309. Parabolen verschuiven
310. Projecties
311. Permutaties
312. Primitieve functies
313. Partieel integreren
314. Permutaties en combinaties
315. Parabolen en vergelijkingen
316. Populatie en steekproef
317. Primitieven en integralen


r

318. Rekenen met letters
319. Rekenen met breuken
320. Rekenen met procenten
321. Rechthoekige driehoeken
322. Rechthoekige driehoek
323. Raaklijnen
324. Raaklijnen en toppen
325. Radialen
326. Raaklijnen en snelheden
327. Rekenregels voor logaritmen
328. Regels van differentiëren
329. Rekenen met wortels
330. Riemannsommen en integralen
331. Raaklijnen aan grafieken
332. Raken en loodrecht snijden
333. Routes in een rooster
334. Raaklijnen en snijpunten bij cirkels
335. Rekenregels met Logaritmen
336. Rekenregels en vergelijkingen


s

337. Snijpunten van grafieken
338. Snavel- en zandloperfiguren
339. Spreiding en boxplot
340. Spreidingsdiagrammen
341. Steel-bladdiagram en boxplot
342. Stapgrootte
343. Stelsels vergelijkingen
344. Schaal
345. Staafdiagram
346. Steel-bladdiagram
347. Stomphoekige driehoek
348. Somgrafiek en verschilgrafiek
349. Somformule en verschilformule
350. Som- en verschilgrafieken
351. Stijgen, dalen en intervallen
352. Steekproeven
353. Sinusoïden tekenen
354. Stellingen bewijzen
355. Stijgen en dalen
356. Soorten getallen
357. Steel-bladdiagram en boxplot maken
358. Spreidingsmaten
359. Soorten verdelingen
360. Snelheid en versnelling


t

361. Toepassingen van kwadratische vergelijkingen
362. Tangens
363. Tellen met en zonder herhaling
364. Telproblemen
365. Tangens van een hoek
366. Tangens op de rekenmachine
367. Tangens en rechthoekige driehoeken
368. Tangens in de ruimte
369. Toepassingen van Pythagoras
370. Turftabel
371. Toenamediagrammen
372. Toenamendiagrammen
373. Transformaties en sinusoïden
374. Trilling en trend
375. Transformaties en formules
376. Telproblemen visualiseren
377. Trekken met en zonder terugleggen
378. Toevalsvariabelen
379. Toepassingen van de afgeleide
380. Toepassingen van de normale verdeling
381. Tweedegraadsvergelijkingen
382. Tweede- en derdegraadsfuncties
383. Toepassingen van logaritmen
384. Transformaties bij sinusoïden
385. Toppen en snijpunten
386. Toepassingen van integralen
387. Toepassingen van de tweede afgeleide
388. Trillingen
389. Toepassingen van de productregel
390. Tabellen
391. Tellen en kansen
392. Toepassingen van sinusoïden
393. Trainen op examenniveau
394. Tekenen in perspectief
395. Twee soorten groei
396. Toppen en buigpunten
397. Transformaties en functies


v

398. Vergelijkingen met machten
399. Vergelijkingen
400. Vergelijkingen oplossen
401. Vergelijkingen van de vorm x2 = c
402. Vergroten en verkleinen
403. Van deel naar geheel
404. Van formule naar grafiek
405. Van tabel naar formule
406. Van grafiek naar formule
407. Verschillende oplossingsmethoden
408. Vergelijkingen toepassen
409. Vergelijkingen gebruiken
410. Vergrotingsfactor
411. Vergroten en oppervlakte
412. Verhoudingen
413. Vierhoeken
414. Vergelijkingen met twee variabelen
415. Vergelijkingen in de meetkunde
416. Vergelijkingen grafisch-numeriek oplossen
417. Vergelijkingen en ongelijkheden
418. Voorwaardelijke kansen
419. Vermoedens ontwikkelen met GeoGebra
420. Vuistregels bij de normale verdeling
421. Vermenigvuldigingsregel en somregel
422. Voorkennis
423. Verdubbelingstijden en halveringstijden
424. Vectoren en lijnen
425. Vectoren en hoeken
426. Vectoren en rotaties


w

427. Wortels
428. Wortels herleiden
429. Wortelverbanden
430. Wiskundige modellen opstellen
431. Werken met wiskundige modellen
432. Werken met formules
433. Wiskundige modellen
434. Wortelfuncties
435. Wortel- en gebroken vergelijkingen
436. Wortelformules
437. Wortelvormen en gebroken vormen


z

438. Zwaartelijn en hoogtelijn
439. Zijden berekenen
440. Zijden berekenen met tangens
441. Zijden berekenen met sinus, cosinus en tangens
442. Zijden en hoeken berekenen
443. Zijden berekenen in rechthoekige driehoeken