Online Wiskundelessen volgen vanaf 99,- euro per jaar!
Watch us on YouTube
Follow us on Twitter
Find us on Facebook
Onderwerpen

Hier vindt u een overzicht van onderwerpen waar uw kind ondersteuning bij kan vinden bij het maken van het huiswerk:

a

1. Aanzichten
2. Allerlei formules en grafieken
3. Allerlei soorten getallen
4. Assenstelsel en grafieken
5. Afstanden
6. Afstanden bij punten en lijnen
7. Afstanden en hoeken
8. Algemene vaardigheden
9. Afstanden bij lijnen en cirkels
10. Asymptoten bij gebroken functies
11. Allerlei telproblemen


b

12. Berekeningen met tangens
13. Berekeningen met sinus, cosinus & tangens
14. Berekeningen in de ruimte
15. Beeld-, staaf- en lijndiagram
16. Berekeningen met de stelling van Pythagoras
17. Buiten haakjes halen
18. Berekenen van hoeken en afstanden
19. Boxplot en steel-bladdiagram
20. Berekeningen met de tangens
21. Breuken herleiden
22. Bijzondere ongelijkheden
23. Beeld-, staaf- en lijndiagrammen
24. Berekeningen in rechthoekige driehoeken
25. Beelddiagram
26. Bijzondere grafieken
27. Berekeningen in driehoeken
28. Bissectrice en ingeschreven cirkel
29. Binomiale kansen gebruiken
30. Breuken en wortels
31. Beslissen op grond van een steekproef
32. Binomiale toetsen
33. Breuksplitsen
34. Bewijzen in driehoeken en cirkels
35. Berekeningen met de sinus, cosinus en tangens
36. Buiten haakjes brengen
37. Breuken en verhoudingen
38. Betrouwbaarheidsintervallen
39. Bewegingsvergelijkingen
40. Bewegingsvergelijkingen onderzoeken


c

41. Cijfermateriaal
42. Centrummaten
43. Cirkel en middelloodlijn
44. Cirkeldiagrammen
45. Coordinaten in de ruimte
46. Centrummaten en verdelingen
47. Cirkel- en driehoekdiagram
48. Cirkeldiagram
49. Combinaties
50. Centrum- en spreidingsmaten
51. Cyclometrische functies
52. Cirkelvergelijkingen
53. Coördinaten in de ruimte
54. Centrummaten en variabelen
55. Combinaties toepassen
56. Cirkels, raaklijnen en afstanden
57. Cirkelbewegingen en trillingen


d

58. De top van een parabool
59. Diagrammen en procenten
60. De abc-formule
61. De ligging van een parabool ten opzichte van de x-as
62. De bissectrice
63. Dubbele haakjes wegwerken
64. De wetenschappelijke notatie
65. De richtingscoŽfficient van een lijn
66. De formule van een lijn opstellen
67. De balansmethode
68. De product-som-methode
69. Doorsneden
70. Diagrammen lezen
71. Diagrammen tekenen
72. De tangens
73. De oppervlakte van een driehoek
74. De richtingscoëfficiënt van een lijn
75. Diagnostische toets
76. De stelling van Pythagoras
77. De balansmethode uitgebreid
78. De oppervlakte van een vierhoek
79. Driehoeken
80. Driehoeken tekenen
81. De parabool y = a(x - d)(x - e)
82. De parabool y = a(x - p)2 + q
83. De top van de parabool y = ax2 + bx + c
84. De vermenigvuldigingsfactor
85. Differentiequotienten en snelheden
86. Differentieren
87. De sinusregel
88. De cosinusregel
89. De stelling van Pythagoras toepassen
90. De eenheidscirkel
91. De productregel
92. De afgeleide van machtsfuncties
93. De kettingregel
94. De driehoek van Pascal
95. De somregel en de complementregel
96. De afgeleide functie
97. De binomiale verdeling
98. De verwachtingswaarde
99. De afgeleide van y = axn
100. De normale verdeling
101. De √n-wet
102. Discrete en continue verdelingen
103. De tekentoets
104. De standaard exponentiële functie
105. De eenheidscirkel en de radiaal
106. De afgeleide van gebroken functies
107. De natuurlijke logaritme


e

108. ExponentiŽle groei
109. Enkele haakjes wegwerken
110. Exponentiele toename en afname
111. Exponentiële verbanden
112. Exponentiele groei en procenten
113. Evenredig en omgekeerd evenredig
114. Eenheden van oppervlakte, lengte en inhoud
115. Eenheden van tijd
116. Eenheden van snelheid
117. Eigenschappen van vlakke figuren
118. Een lijn door twee gegeven punten
119. Exponentiële functies
120. Exponentiële groei
121. Exponentiële groeiformules
122. Empirische kansen
123. Eigenschappen van de normale verdeling
124. Exponentiële en logaritmische formules
125. Eenzijdig en tweezijdig toetsen
126. Eenparige cirkelbewegingen
127. Eigenschappen van getallen
128. Exponentiële groei en procenten
129. Exponentiele groeiformules
130. Exponenten en logaritmen
131. Examenopgaven
132. Extreme waarden en inverse functies
133. Eenheidscirkel en radiaal
134. Exponentiele en logaritmische formules
135. Evenredigheden en inverse functies


g

136. Gelijkvormigheid
137. Gelijkvormige driehoeken
138. Grafieken veranderen
139. Goniometrische verhoudingen
140. Grafieken en vergelijkingen
141. Gemiddelde, mediaan en modus
142. Gemengde opgaven
143. Gelijkwaardige formules
144. Gelijkmatige toename of afname
145. Grafen
146. Gemiddelde, modus en mediaan
147. Grafieken
148. Grote getallen
149. Gebroken formules
150. Gebroken functies
151. Goniometrische vergelijkingen
152. Goniometrische functies differentiëren
153. Grafische verwerking
154. Groeifactoren
155. Grafisch-numeriek oplossen
156. Gebroken vormen
157. Gelijkvormige en congruente driehoeken
158. Grafieken van exponentiele en logaritmische functies
159. Goniometrische functies
160. Goniometrische functies primitiveren
161. Groeipercentages en verdubbelingstijden
162. Groepen en kenmerken
163. Groeipercentages
164. Groepen vergelijken
165. Grafieken en gebieden
166. Goniometrie
167. Goniometrische verhoudingen en gelijkvormigheid
168. Grafieken van goniometrische functies
169. Goniometrische functies differentieren
170. Goniometrische formules bij vergelijkingen en herleidingen
171. Goniometrische formules bij symmetrie en primitiveren
172. Groeiformules


h

173. Hellingsgetal
174. Hellingen
175. Herleiden
176. Herleiden van machten
177. Histogram en steel-bladdiagram
178. Het berekenen van schuine zijden
179. Hoogtelijnen
180. Hoeken berekenen in vlakke figuren
181. Hoeken berekenen met goniometrie
182. Het delen van wortels
183. Haakjes wegwerken
184. Herleiden van breuken
185. Hoeken berekenen met sinus, cosinus en tangens
186. Hoeken berekenen in een vierhoek
187. Hellinggrafieken
188. Hogeregraadsvergelijkingen
189. Het vaasmodel
190. Hogeremachtswortels
191. Het herhalen van kansexperimenten
192. Het differentiequotiënt
193. Hogeregraads- en modulusvergelijkingen
194. Het bewijzen van vermoedens
195. Het grondtal e
196. Herhaling kansrekening
197. Hoeken in vlakke figuren
198. Haakjes en substituties
199. Herleidingen
200. Hellingen, buigpunten en toppen


i

201. Interpoleren en extrapoleren
202. Inhoud prisma en cilinder
203. Inhoud piramide en kegel
204. Inhoud bij vergroten
205. Informatieverwerking met grafen
206. Informatie
207. Inhoud berekenen
208. Inhoudseenheden
209. Inhoud vergroten
210. Inhoud van ruimtefiguren
211. Informatie in grafieken
212. Inhouden
213. Integralen bij oppervlakte en inhoud


k

214. Kruisproducten
215. Kwadratische formules
216. Kwadratische functies
217. Kwadratische vergelijkingen toepassen
218. Kans
219. Kwadratische ongelijkheden
220. Kwadratische vergelijkingen
221. Kwadratische vergelijkingen oplossen
222. Koers en kaart
223. Kwadraatafsplitsen
224. Kwadraten
225. Kwadratische verbanden
226. Kwadraten en wortels
227. Kleine getallen
228. Kwadratische formules opstellen
229. Kansen
230. Kansberekeningen
231. Kansmodellen
232. Kwadratische problemen
233. Kansen berekenen
234. Kansbomen
235. Kansen vermenigvuldigen


l

236. Lineaire formules
237. Lineaire formules opstellen
238. Lineaire vergelijkingen
239. Lineaire functies
240. Lijnstukken berekenen
241. Lineaire ongelijkheden
242. Letterrekenen met breuken
243. Lijndiagram
244. Lengtes van lijnstukken berekenen
245. Lineaire verbanden
246. Lineaire formule opstellen
247. Logaritmen
248. Logaritmische functies
249. Logaritmisch papier
250. Lineaire problemen
251. Limiet en afgeleide
252. Lengte en oppervlakte
253. Logaritmische en exponentiële vergelijkingen
254. Lissajous-figuren
255. Lineaire en exponentiële groei
256. Lijnstukken en hoeken berekenen
257. Lijnen en hoeken
258. Lineaire vormen
259. Lijnen in een assenstelsel
260. Lengten en oppervlakten
261. Limieten en perforaties
262. Limieten bij exponentiele en logaritmische functies
263. Lijnen en cirkels


m

264. Machtsfuncties
265. Merkwaardige producten
266. Machten en letters
267. Machtsverbanden
268. Middelloodlijn en omgeschreven cirkel
269. Machten met gehele exponenten
270. Machten met gebroken exponenten
271. Machtsfuncties en wortelfuncties
272. Machten en logaritmen
273. Machten met gehele en gebroken exponenten
274. Meetkundige plaatsen
275. Machten en wortels
276. Maatsystemen
277. Meetkunde
278. Machten met negatieve en gebroken exponenten


n

279. Namen van vlakke figuren
280. Niet-lineaire modellen


o

281. Ontbinden in factoren
282. Omgekeerd evenredige verbanden
283. Ongelijkheden grafisch oplossen
284. Oppervlakte van een driehoek
285. Oppervlakte van een vierhoek
286. Oppervlakte bij vergroten
287. Opgaven
288. Ongelijkheden
289. Oppervlakte en omtrek met formules
290. Oppervlakte van ruimtefiguren
291. Oppervlakte en inhoud vergroten
292. Oplossen met grafieken
293. Oplossen met de computer
294. Oplossen met inklemmen
295. Omtrek en oppervlakte
296. Oppervlakte driehoek
297. Oppervlakte parallellogram
298. Omtrek en oppervlakte cirkel
299. Oppervlakte ruimtefiguren
300. Oplossen met de balansmethode
301. Omgaan met tabellen
302. Oppervlakte van vlakke figuren
303. Ongelijkheden oplossen
304. Optimaliseren
305. Oppervlakten onder normaalkrommen
306. Oppervlakten en inhouden
307. Omtrekshoeken en middelpuntshoeken
308. Oppervlakten en afstanden bij grafieken
309. Optimaliseringsproblemen
310. Ongelijkheden en grafieken
311. Oplosmethoden
312. Onderzoeken en presenteren
313. Oppervlakten
314. Omvormen van formules met exponenten en logaritmen
315. Ongelijkheden met twee variabelen


p

316. Procentuele toename en afname
317. Procenten berekenen
318. Parabolen
319. Procenten en groeifactoren
320. Periodieke verbanden
321. Procenten
322. Pythagoras in de ruimte
323. Percentage gegeven
324. Percentage gevraagd
325. Promille
326. Procentuele toe- en afname
327. Parabolen verschuiven
328. Projecties
329. Permutaties
330. Primitieve functies
331. Partieel integreren
332. Permutaties en combinaties
333. Parabolen en vergelijkingen
334. Populatie en steekproef
335. Primitieven en integralen


r

336. Rekenen met letters
337. Rekenen met breuken
338. Rekenen met procenten
339. Rechthoekige driehoeken
340. Rechthoekige driehoek
341. Raaklijnen
342. Raaklijnen en toppen
343. Radialen
344. Raaklijnen en snelheden
345. Rekenregels voor logaritmen
346. Regels van differentiëren
347. Rekenen met wortels
348. Riemannsommen en integralen
349. Raaklijnen aan grafieken
350. Raken en loodrecht snijden
351. Routes in een rooster
352. Raaklijnen en snijpunten bij cirkels
353. Rekenregels met Logaritmen
354. Raaklijnen en hellinggrafieken
355. Regels voor het oplossen van vergelijkingen
356. Rekenregels en vergelijkingen
357. Raakproblemen
358. Rijtjes en roosters
359. Rekenen met machten en wortels


s

360. Snijpunten van grafieken
361. Snavel- en zandloperfiguren
362. Spreiding en boxplot
363. Spreidingsdiagrammen
364. Steel-bladdiagram en boxplot
365. Stapgrootte
366. Stelsels vergelijkingen
367. Schaal
368. Staafdiagram
369. Steel-bladdiagram
370. Stomphoekige driehoek
371. Somgrafiek en verschilgrafiek
372. Somformule en verschilformule
373. Som- en verschilgrafieken
374. Stijgen, dalen en intervallen
375. Steekproeven
376. Sinusoïden tekenen
377. Stellingen bewijzen
378. Stijgen en dalen
379. Soorten getallen
380. Steel-bladdiagram en boxplot maken
381. Spreidingsmaten
382. Soorten verdelingen
383. Snelheden
384. Snelheid en versnelling
385. Sinusoïden
386. Stelsels van lineaire vergelijkingen


t

387. Toepassingen van kwadratische vergelijkingen
388. Tangens
389. Tellen met en zonder herhaling
390. Telproblemen
391. Tangens van een hoek
392. Tangens op de rekenmachine
393. Tangens en rechthoekige driehoeken
394. Tangens in de ruimte
395. Toepassingen van Pythagoras
396. Turftabel
397. Toenamediagrammen
398. Toenamendiagrammen
399. Transformaties en sinusoïden
400. Trilling en trend
401. Transformaties en formules
402. Telproblemen visualiseren
403. Trekken met en zonder terugleggen
404. Toevalsvariabelen
405. Toepassingen van de afgeleide
406. Toepassingen van de normale verdeling
407. Tweedegraadsvergelijkingen
408. Tweede- en derdegraadsfuncties
409. Toepassingen van logaritmen
410. Transformaties bij sinusoïden
411. Toppen en snijpunten
412. Toepassingen van integralen
413. Toepassingen van de tweede afgeleide
414. Trillingen
415. Toepassingen van de productregel
416. Tabellen
417. Tellen en kansen
418. Toepassingen van sinusoïden
419. Trainen op examenniveau
420. Tekenen in perspectief
421. Twee soorten groei
422. Tweedegraadsfuncties met een parameter
423. Toppen en buigpunten
424. Transformaties en functies
425. Tweedegraadsfuncties en tweedegraadsvergelijkingen


v

426. Vergelijkingen met machten
427. Vergelijkingen
428. Vergelijkingen oplossen
429. Vergelijkingen van de vorm x2 = c
430. Vergroten en verkleinen
431. Van deel naar geheel
432. Van formule naar grafiek
433. Van tabel naar formule
434. Van grafiek naar formule
435. Verschillende oplossingsmethoden
436. Vergelijkingen toepassen
437. Vergelijkingen gebruiken
438. Vergrotingsfactor
439. Vergroten en oppervlakte
440. Verhoudingen
441. Vierhoeken
442. Vergelijkingen met twee variabelen
443. Vergelijkingen in de meetkunde
444. Vergelijkingen grafisch-numeriek oplossen
445. Vergelijkingen en ongelijkheden
446. Voorwaardelijke kansen
447. Vermoedens ontwikkelen met GeoGebra
448. Vuistregels bij de normale verdeling
449. Vermenigvuldigingsregel en somregel
450. Voorkennis
451. Verdubbelingstijden en halveringstijden
452. Vectoren en lijnen
453. Vectoren en hoeken
454. Vectoren en rotaties
455. Vergelijkingen bij meetkundige figuren
456. Verbanden en berekeningen
457. Voorkennis Statistiek
458. Voorkennis Rekenen met breuken en machten
459. Voorkennis Kansen en de productregel
460. Voorkennis Lineaire vergelijkingen met twee variabelen
461. Voorkennis: lineaire vergelijkingen en ongelijkheden


w

462. Wortels
463. Wortels herleiden
464. Wortelverbanden
465. Wiskundige modellen opstellen
466. Werken met wiskundige modellen
467. Werken met formules
468. Wiskundige modellen
469. Wortelfuncties
470. Wortel- en gebroken vergelijkingen
471. Wortelformules
472. Wortelvormen en gebroken vormen
473. Werken met variabelen
474. Werken met parameters


z

475. Zwaartelijn en hoogtelijn
476. Zijden berekenen
477. Zijden berekenen met tangens
478. Zijden berekenen met sinus, cosinus en tangens
479. Zijden en hoeken berekenen
480. Zijden berekenen in rechthoekige driehoeken
481. Zwaartepunten