Online Wiskundelessen volgen vanaf 99,- euro per jaar!
Watch us on YouTube
Follow us on Twitter
Find us on Facebook
Onderwerpen

Hier vindt u een overzicht van onderwerpen waar uw kind ondersteuning bij kan vinden bij het maken van het huiswerk:

a

1. Aanzichten
2. Allerlei formules en grafieken
3. Allerlei soorten getallen
4. Assenstelsel en grafieken
5. Afstanden
6. Afstanden bij punten en lijnen
7. Afstanden en hoeken
8. Algemene vaardigheden
9. Afstanden bij lijnen en cirkels
10. Asymptoten bij gebroken functies
11. Allerlei telproblemen
12. Afstanden en raaklijnen bij cirkels
13. Afstanden bij cirkels
14. Andere verbanden


b

15. Berekeningen met tangens
16. Berekeningen met sinus, cosinus & tangens
17. Berekeningen in de ruimte
18. Beeld-, staaf- en lijndiagram
19. Berekeningen met de stelling van Pythagoras
20. Buiten haakjes halen
21. Berekenen van hoeken en afstanden
22. Boxplot en steel-bladdiagram
23. Berekeningen met de tangens
24. Breuken herleiden
25. Bijzondere ongelijkheden
26. Beeld-, staaf- en lijndiagrammen
27. Berekeningen in rechthoekige driehoeken
28. Beelddiagram
29. Bijzondere grafieken
30. Berekeningen in driehoeken
31. Bissectrice en ingeschreven cirkel
32. Binomiale kansen gebruiken
33. Breuken en wortels
34. Beslissen op grond van een steekproef
35. Binomiale toetsen
36. Breuksplitsen
37. Bewijzen in driehoeken en cirkels
38. Berekeningen met de sinus, cosinus en tangens
39. Buiten haakjes brengen
40. Breuken en verhoudingen
41. Betrouwbaarheidsintervallen
42. Bewegingsvergelijkingen
43. Bewegingsvergelijkingen onderzoeken
44. Berekeningen met de afgeleide
45. Betrouwbaarheidsintervallen
46. Betrouwbaarheidsintervallen voor het populatiegemiddelde
47. Betrouwbaarheidsintervallen voor de populatieproportie
48. Betrouwbaarheidsintervallen toepassen
49. Bewegingsvergelijkingen met goniometrische formules
50. Berekeningen bij normaalkrommen
51. Bewijzen met gelijkvormigheid


c

52. Cijfermateriaal
53. Centrummaten
54. Cirkel en middelloodlijn
55. Cirkeldiagrammen
56. Coordinaten in de ruimte
57. Centrummaten en verdelingen
58. Cirkel- en driehoekdiagram
59. Cirkeldiagram
60. Combinaties
61. Centrum- en spreidingsmaten
62. Cyclometrische functies
63. Cirkelvergelijkingen
64. Coördinaten in de ruimte
65. Centrummaten en variabelen
66. Combinaties toepassen
67. Cirkels, raaklijnen en afstanden
68. Cirkelbewegingen en trillingen
69. Conclusies trekken
70. Cirkels, raaklijnen en functies
71. Cirkels en raaklijnen
72. Cirkels en snijpunten


d

73. De top van een parabool
74. Diagrammen en procenten
75. De abc-formule
76. De ligging van een parabool ten opzichte van de x-as
77. De bissectrice
78. Dubbele haakjes wegwerken
79. De wetenschappelijke notatie
80. De richtingscoŽfficient van een lijn
81. De formule van een lijn opstellen
82. De balansmethode
83. De product-som-methode
84. Doorsneden
85. Diagrammen lezen
86. Diagrammen tekenen
87. De tangens
88. De oppervlakte van een driehoek
89. De richtingscoëfficiënt van een lijn
90. Diagnostische toets
91. De stelling van Pythagoras
92. De balansmethode uitgebreid
93. De oppervlakte van een vierhoek
94. Driehoeken
95. Driehoeken tekenen
96. De parabool y = a(x - d)(x - e)
97. De parabool y = a(x - p)2 + q
98. De top van de parabool y = ax2 + bx + c
99. De vermenigvuldigingsfactor
100. Differentiequotienten en snelheden
101. Differentieren
102. De sinusregel
103. De cosinusregel
104. De stelling van Pythagoras toepassen
105. De eenheidscirkel
106. De productregel
107. De afgeleide van machtsfuncties
108. De kettingregel
109. De driehoek van Pascal
110. De somregel en de complementregel
111. De afgeleide functie
112. De binomiale verdeling
113. De verwachtingswaarde
114. De afgeleide van y = axn
115. De normale verdeling
116. De √n-wet
117. Discrete en continue verdelingen
118. De tekentoets
119. De standaard exponentiële functie
120. De eenheidscirkel en de radiaal
121. De afgeleide van gebroken functies
122. De natuurlijke logaritme


e

123. ExponentiŽle groei
124. Enkele haakjes wegwerken
125. Exponentiele toename en afname
126. Exponentiële verbanden
127. Exponentiele groei en procenten
128. Evenredig en omgekeerd evenredig
129. Eenheden van oppervlakte, lengte en inhoud
130. Eenheden van tijd
131. Eenheden van snelheid
132. Eigenschappen van vlakke figuren
133. Een lijn door twee gegeven punten
134. Exponentiële functies
135. Exponentiële groei
136. Exponentiële groeiformules
137. Empirische kansen
138. Eigenschappen van de normale verdeling
139. Exponentiële en logaritmische formules
140. Eenzijdig en tweezijdig toetsen
141. Eenparige cirkelbewegingen
142. Eigenschappen van getallen
143. Exponentiële groei en procenten
144. Exponentiele groeiformules
145. Exponenten en logaritmen
146. Examenopgaven
147. Extreme waarden en inverse functies
148. Eenheidscirkel en radiaal
149. Exponentiele en logaritmische formules
150. Evenredigheden en inverse functies
151. Extreme waarden en wiskundige modellen
152. Eenparige cirkelbewegingen en harmonische trillingen
153. Evenredigheden
154. Exponenten en algoritmen
155. Extreme waarden en de afgeleide
156. Extra oefening
157. Een lengte x stellen


g

158. Gelijkvormigheid
159. Gelijkvormige driehoeken
160. Grafieken veranderen
161. Goniometrische verhoudingen
162. Grafieken en vergelijkingen
163. Gemiddelde, mediaan en modus
164. Gemengde opgaven
165. Gelijkwaardige formules
166. Gelijkmatige toename of afname
167. Grafen
168. Gemiddelde, modus en mediaan
169. Grafieken
170. Grote getallen
171. Gebroken formules
172. Gebroken functies
173. Goniometrische vergelijkingen
174. Goniometrische functies differentiëren
175. Grafische verwerking
176. Groeifactoren
177. Grafisch-numeriek oplossen
178. Gebroken vormen
179. Gelijkvormige en congruente driehoeken
180. Grafieken van exponentiele en logaritmische functies
181. Goniometrische functies
182. Goniometrische functies primitiveren
183. Groeipercentages en verdubbelingstijden
184. Groepen en kenmerken
185. Groeipercentages
186. Groepen vergelijken
187. Grafieken en gebieden
188. Goniometrie
189. Goniometrische verhoudingen en gelijkvormigheid
190. Grafieken van goniometrische functies
191. Goniometrische functies differentieren
192. Goniometrische formules bij vergelijkingen en herleidingen
193. Goniometrische formules bij symmetrie en primitiveren
194. Groeiformules
195. Groeisnelheid
196. Goniometrie en hoeken
197. Grafieken van machtsfuncties veranderen
198. Groeifactoren en groeipercentages
199. Groeipercentage en formules
200. Groter of kleiner
201. Gelijkvormigheid aantonen


h

202. Hellingsgetal
203. Hellingen
204. Herleiden
205. Herleiden van machten
206. Histogram en steel-bladdiagram
207. Het berekenen van schuine zijden
208. Hoogtelijnen
209. Hoeken berekenen in vlakke figuren
210. Hoeken berekenen met goniometrie
211. Het delen van wortels
212. Haakjes wegwerken
213. Herleiden van breuken
214. Hoeken berekenen met sinus, cosinus en tangens
215. Hoeken berekenen in een vierhoek
216. Hellinggrafieken
217. Hogeregraadsvergelijkingen
218. Het vaasmodel
219. Hogeremachtswortels
220. Het herhalen van kansexperimenten
221. Het differentiequotiënt
222. Hogeregraads- en modulusvergelijkingen
223. Het bewijzen van vermoedens
224. Het grondtal e
225. Herhaling kansrekening
226. Hoeken in vlakke figuren
227. Haakjes en substituties
228. Herleidingen
229. Hellingen, buigpunten en toppen
230. Herleiden van inverse functies
231. Herleiden en differentiëren
232. Hellingspercentage
233. Herleiden van formules
234. Hogeregraadsvergelijkingen en ongelijkheden
235. Het vaasmodel en de productregel
236. Herleiden en combineren van formules
237. Hellingen en buigpunten
238. Hoeken en afstanden


i

239. Interpoleren en extrapoleren
240. Inhoud prisma en cilinder
241. Inhoud piramide en kegel
242. Inhoud bij vergroten
243. Informatieverwerking met grafen
244. Informatie
245. Inhoud berekenen
246. Inhoudseenheden
247. Inhoud vergroten
248. Inhoud van ruimtefiguren
249. Informatie in grafieken
250. Inhouden
251. Integralen bij oppervlakte en inhoud
252. Interpoleren, extrapoleren en evenredigheid


k

253. Kruisproducten
254. Kwadratische formules
255. Kwadratische functies
256. Kwadratische vergelijkingen toepassen
257. Kans
258. Kwadratische ongelijkheden
259. Kwadratische vergelijkingen
260. Kwadratische vergelijkingen oplossen
261. Koers en kaart
262. Kwadraatafsplitsen
263. Kwadraten
264. Kwadratische verbanden
265. Kwadraten en wortels
266. Kleine getallen
267. Kwadratische formules opstellen
268. Kansen
269. Kansberekeningen
270. Kansmodellen
271. Kwadratische problemen
272. Kansen berekenen
273. Kansbomen
274. Kansen vermenigvuldigen
275. Klassenindeling en polygonen
276. Kruisproducten en parallelprojectie


l

277. Lineaire formules
278. Lineaire formules opstellen
279. Lineaire vergelijkingen
280. Lineaire functies
281. Lijnstukken berekenen
282. Lineaire ongelijkheden
283. Letterrekenen met breuken
284. Lijndiagram
285. Lengtes van lijnstukken berekenen
286. Lineaire verbanden
287. Lineaire formule opstellen
288. Logaritmen
289. Logaritmische functies
290. Logaritmisch papier
291. Lineaire problemen
292. Limiet en afgeleide
293. Lengte en oppervlakte
294. Logaritmische en exponentiële vergelijkingen
295. Lissajous-figuren
296. Lineaire en exponentiële groei
297. Lijnstukken en hoeken berekenen
298. Lijnen en hoeken
299. Lineaire vormen
300. Lijnen in een assenstelsel
301. Lengten en oppervlakten
302. Limieten en perforaties
303. Limieten bij exponentiele en logaritmische functies
304. Lijnen en cirkels
305. Lineaire programmeringsproblemen
306. Lengte, omtrek en oppervlakte
307. Lineaire formules vergelijken
308. Lineaire vergelijkingen met twee variabelen
309. Logaritmisch papier en redeneren met groeiformules
310. Lijnen en cirkels in een assenstelsel
311. Limieten bij exponentiële en logaritmische functies
312. Lijnstukproblemen
313. Lineair en kwadratisch verband


m

314. Machtsfuncties
315. Merkwaardige producten
316. Machten en letters
317. Machtsverbanden
318. Middelloodlijn en omgeschreven cirkel
319. Machten met gehele exponenten
320. Machten met gebroken exponenten
321. Machtsfuncties en wortelfuncties
322. Machten en logaritmen
323. Machten met gehele en gebroken exponenten
324. Meetkundige plaatsen
325. Machten en wortels
326. Maatsystemen
327. Meetkunde
328. Machten met negatieve en gebroken exponenten
329. Meetkunde zonder coördinaten
330. Meetkunde met coördinaten
331. Middelparallel en zwaartelijn


n

332. Namen van vlakke figuren
333. Niet-lineaire modellen
334. Notaties en regels voor de afgeleide
335. Notaties en rijen op de GR


o

336. Ontbinden in factoren
337. Omgekeerd evenredige verbanden
338. Ongelijkheden grafisch oplossen
339. Oppervlakte van een driehoek
340. Oppervlakte van een vierhoek
341. Oppervlakte bij vergroten
342. Opgaven
343. Ongelijkheden
344. Oppervlakte en omtrek met formules
345. Oppervlakte van ruimtefiguren
346. Oppervlakte en inhoud vergroten
347. Oplossen met grafieken
348. Oplossen met de computer
349. Oplossen met inklemmen
350. Omtrek en oppervlakte
351. Oppervlakte driehoek
352. Oppervlakte parallellogram
353. Omtrek en oppervlakte cirkel
354. Oppervlakte ruimtefiguren
355. Oplossen met de balansmethode
356. Omgaan met tabellen
357. Oppervlakte van vlakke figuren
358. Ongelijkheden oplossen
359. Optimaliseren
360. Oppervlakten onder normaalkrommen
361. Oppervlakten en inhouden
362. Omtrekshoeken en middelpuntshoeken
363. Oppervlakten en afstanden bij grafieken
364. Optimaliseringsproblemen
365. Ongelijkheden en grafieken
366. Oplosmethoden
367. Onderzoeken en presenteren
368. Oppervlakten
369. Omvormen van formules met exponenten en logaritmen
370. Ongelijkheden met twee variabelen
371. Omgekeerd evenredig


p

372. Procentuele toename en afname
373. Procenten berekenen
374. Parabolen
375. Procenten en groeifactoren
376. Periodieke verbanden
377. Procenten
378. Pythagoras in de ruimte
379. Percentage gegeven
380. Percentage gevraagd
381. Promille
382. Procentuele toe- en afname
383. Parabolen verschuiven
384. Projecties
385. Permutaties
386. Primitieve functies
387. Partieel integreren
388. Permutaties en combinaties
389. Parabolen en vergelijkingen
390. Populatie en steekproef
391. Primitieven en integralen
392. Procentberekeningen en de wetenschappelijke notatie
393. Pakken met en zonder terugleggen
394. Procentuele veranderingen


r

395. Rekenen met letters
396. Rekenen met breuken
397. Rekenen met procenten
398. Rechthoekige driehoeken
399. Rechthoekige driehoek
400. Raaklijnen
401. Raaklijnen en toppen
402. Radialen
403. Raaklijnen en snelheden
404. Rekenregels voor logaritmen
405. Regels van differentiëren
406. Rekenen met wortels
407. Riemannsommen en integralen
408. Raaklijnen aan grafieken
409. Raken en loodrecht snijden
410. Routes in een rooster
411. Raaklijnen en snijpunten bij cirkels
412. Rekenregels met Logaritmen
413. Raaklijnen en hellinggrafieken
414. Regels voor het oplossen van vergelijkingen
415. Rekenregels en vergelijkingen
416. Raakproblemen
417. Rijtjes en roosters
418. Rekenen met machten en wortels
419. Recursieve en directe formules
420. Rekenkundige en meetkundige rijen
421. Rekenen met procenten en verhoudingen
422. Representatie van data
423. Regels bij telproblemen
424. Rekenen met eenheden
425. Regels voor telproblemen
426. Raaklijnen en hellingsgrafieken
427. Rekenen met machten
428. Redeneren met formules
429. Rekenen met hoeken


s

430. Snijpunten van grafieken
431. Snavel- en zandloperfiguren
432. Spreiding en boxplot
433. Spreidingsdiagrammen
434. Steel-bladdiagram en boxplot
435. Stapgrootte
436. Stelsels vergelijkingen
437. Schaal
438. Staafdiagram
439. Steel-bladdiagram
440. Stomphoekige driehoek
441. Somgrafiek en verschilgrafiek
442. Somformule en verschilformule
443. Som- en verschilgrafieken
444. Stijgen, dalen en intervallen
445. Steekproeven
446. Sinusoïden tekenen
447. Stellingen bewijzen
448. Stijgen en dalen
449. Soorten getallen
450. Steel-bladdiagram en boxplot maken
451. Spreidingsmaten
452. Soorten verdelingen
453. Snelheden
454. Snelheid en versnelling
455. Sinusoïden
456. Stelsels van lineaire vergelijkingen
457. Somrijen
458. Snelheden en raaklijnen
459. Statistische verdelingen
460. Standaardgrafieken en transformaties
461. Sprongen en knikken in grafieken
462. Stelsel vergelijkingen


t

463. Toepassingen van kwadratische vergelijkingen
464. Tangens
465. Tellen met en zonder herhaling
466. Telproblemen
467. Tangens van een hoek
468. Tangens op de rekenmachine
469. Tangens en rechthoekige driehoeken
470. Tangens in de ruimte
471. Toepassingen van Pythagoras
472. Turftabel
473. Toenamediagrammen
474. Toenamendiagrammen
475. Transformaties en sinusoïden
476. Trilling en trend
477. Transformaties en formules
478. Telproblemen visualiseren
479. Trekken met en zonder terugleggen
480. Toevalsvariabelen
481. Toepassingen van de afgeleide
482. Toepassingen van de normale verdeling
483. Tweedegraadsvergelijkingen
484. Tweede- en derdegraadsfuncties
485. Toepassingen van logaritmen
486. Transformaties bij sinusoïden
487. Toppen en snijpunten
488. Toepassingen van integralen
489. Toepassingen van de tweede afgeleide
490. Trillingen
491. Toepassingen van de productregel
492. Tabellen
493. Tellen en kansen
494. Toepassingen van sinusoïden
495. Trainen op examenniveau
496. Tekenen in perspectief
497. Twee soorten groei
498. Tweedegraadsfuncties met een parameter
499. Toppen en buigpunten
500. Transformaties en functies
501. Tweedegraadsfuncties en tweedegraadsvergelijkingen
502. Toename diagrammen
503. Toenamediagrammen en differentiequotiënten
504. Toevalsvariabelen en verwachtingswaarde
505. Toepassingen van rijen
506. Test jezelf
507. Tekenen van drie- en vierhoeken


v

508. Vergelijkingen met machten
509. Vergelijkingen
510. Vergelijkingen oplossen
511. Vergelijkingen van de vorm x2 = c
512. Vergroten en verkleinen
513. Van deel naar geheel
514. Van formule naar grafiek
515. Van tabel naar formule
516. Van grafiek naar formule
517. Verschillende oplossingsmethoden
518. Vergelijkingen toepassen
519. Vergelijkingen gebruiken
520. Vergrotingsfactor
521. Vergroten en oppervlakte
522. Verhoudingen
523. Vierhoeken
524. Vergelijkingen met twee variabelen
525. Vergelijkingen in de meetkunde
526. Vergelijkingen grafisch-numeriek oplossen
527. Vergelijkingen en ongelijkheden
528. Voorwaardelijke kansen
529. Vermoedens ontwikkelen met GeoGebra
530. Vuistregels bij de normale verdeling
531. Vermenigvuldigingsregel en somregel
532. Voorkennis
533. Verdubbelingstijden en halveringstijden
534. Vectoren en lijnen
535. Vectoren en hoeken
536. Vectoren en rotaties
537. Vergelijkingen bij meetkundige figuren
538. Verbanden en berekeningen
539. Voorkennis Statistiek
540. Voorkennis Rekenen met breuken en machten
541. Voorkennis Kansen en de productregel
542. Voorkennis Lineaire vergelijkingen met twee variabelen
543. Voorkennis: lineaire vergelijkingen en ongelijkheden
544. Voorkennis Herleiden van machten
545. Voorkennis: Afgeleide en raaklijn
546. Voorkennis: Stelsels vergelijkingen
547. Voorkennis: Exacte waarden van goniometrische verhoudingen
548. Vectoren
549. Vectoren bij snelheid en versnelling
550. Vergelijkingen bij meetkunde
551. Vectoren en bewegingsvergelijkingen
552. Verwerken en toepassen
553. Vermenigvuldigingsfactor


w

554. Wortels
555. Wortels herleiden
556. Wortelverbanden
557. Wiskundige modellen opstellen
558. Werken met wiskundige modellen
559. Werken met formules
560. Wiskundige modellen
561. Wortelfuncties
562. Wortel- en gebroken vergelijkingen
563. Wortelformules
564. Wortelvormen en gebroken vormen
565. Werken met variabelen
566. Werken met logaritmen
567. Werken met parameters
568. Werken met parametervoorstellingen en bewegingsvergelijkingen


z

569. Zwaartelijn en hoogtelijn
570. Zijden berekenen
571. Zijden berekenen met tangens
572. Zijden berekenen met sinus, cosinus en tangens
573. Zijden en hoeken berekenen
574. Zijden berekenen in rechthoekige driehoeken
575. Zwaartepunten
576. Zijden berekenen in een driehoek
577. Zwaartepunten, middelloodlijnen en bissectrices