Online Wiskundelessen volgen vanaf 99,- euro per jaar!
Watch us on YouTube
Follow us on Twitter
Find us on Facebook
Onderwerpen

Hier vindt u een overzicht van onderwerpen waar uw kind ondersteuning bij kan vinden bij het maken van het huiswerk:

a

1. Aanzichten
2. Allerlei formules en grafieken
3. Allerlei soorten getallen
4. Assenstelsel en grafieken
5. Afstanden
6. Afstanden bij punten en lijnen
7. Afstanden en hoeken
8. Algemene vaardigheden
9. Afstanden bij lijnen en cirkels
10. Asymptoten bij gebroken functies
11. Allerlei telproblemen
12. Afstanden en raaklijnen bij cirkels
13. Afstanden bij cirkels


b

14. Berekeningen met tangens
15. Berekeningen met sinus, cosinus & tangens
16. Berekeningen in de ruimte
17. Beeld-, staaf- en lijndiagram
18. Berekeningen met de stelling van Pythagoras
19. Buiten haakjes halen
20. Berekenen van hoeken en afstanden
21. Boxplot en steel-bladdiagram
22. Berekeningen met de tangens
23. Breuken herleiden
24. Bijzondere ongelijkheden
25. Beeld-, staaf- en lijndiagrammen
26. Berekeningen in rechthoekige driehoeken
27. Beelddiagram
28. Bijzondere grafieken
29. Berekeningen in driehoeken
30. Bissectrice en ingeschreven cirkel
31. Binomiale kansen gebruiken
32. Breuken en wortels
33. Beslissen op grond van een steekproef
34. Binomiale toetsen
35. Breuksplitsen
36. Bewijzen in driehoeken en cirkels
37. Berekeningen met de sinus, cosinus en tangens
38. Buiten haakjes brengen
39. Breuken en verhoudingen
40. Betrouwbaarheidsintervallen
41. Bewegingsvergelijkingen
42. Bewegingsvergelijkingen onderzoeken
43. Berekeningen met de afgeleide
44. Betrouwbaarheidsintervallen
45. Betrouwbaarheidsintervallen voor het populatiegemiddelde
46. Betrouwbaarheidsintervallen voor de populatieproportie
47. Betrouwbaarheidsintervallen toepassen
48. Bewegingsvergelijkingen met goniometrische formules
49. Berekeningen bij normaalkrommen


c

50. Cijfermateriaal
51. Centrummaten
52. Cirkel en middelloodlijn
53. Cirkeldiagrammen
54. Coordinaten in de ruimte
55. Centrummaten en verdelingen
56. Cirkel- en driehoekdiagram
57. Cirkeldiagram
58. Combinaties
59. Centrum- en spreidingsmaten
60. Cyclometrische functies
61. Cirkelvergelijkingen
62. Coördinaten in de ruimte
63. Centrummaten en variabelen
64. Combinaties toepassen
65. Cirkels, raaklijnen en afstanden
66. Cirkelbewegingen en trillingen
67. Conclusies trekken
68. Cirkels, raaklijnen en functies
69. Cirkels en raaklijnen
70. Cirkels en snijpunten


d

71. De top van een parabool
72. Diagrammen en procenten
73. De abc-formule
74. De ligging van een parabool ten opzichte van de x-as
75. De bissectrice
76. Dubbele haakjes wegwerken
77. De wetenschappelijke notatie
78. De richtingscoŽfficient van een lijn
79. De formule van een lijn opstellen
80. De balansmethode
81. De product-som-methode
82. Doorsneden
83. Diagrammen lezen
84. Diagrammen tekenen
85. De tangens
86. De oppervlakte van een driehoek
87. De richtingscoëfficiënt van een lijn
88. Diagnostische toets
89. De stelling van Pythagoras
90. De balansmethode uitgebreid
91. De oppervlakte van een vierhoek
92. Driehoeken
93. Driehoeken tekenen
94. De parabool y = a(x - d)(x - e)
95. De parabool y = a(x - p)2 + q
96. De top van de parabool y = ax2 + bx + c
97. De vermenigvuldigingsfactor
98. Differentiequotienten en snelheden
99. Differentieren
100. De sinusregel
101. De cosinusregel
102. De stelling van Pythagoras toepassen
103. De eenheidscirkel
104. De productregel
105. De afgeleide van machtsfuncties
106. De kettingregel
107. De driehoek van Pascal
108. De somregel en de complementregel
109. De afgeleide functie
110. De binomiale verdeling
111. De verwachtingswaarde
112. De afgeleide van y = axn
113. De normale verdeling
114. De √n-wet
115. Discrete en continue verdelingen
116. De tekentoets
117. De standaard exponentiële functie
118. De eenheidscirkel en de radiaal
119. De afgeleide van gebroken functies
120. De natuurlijke logaritme


e

121. ExponentiŽle groei
122. Enkele haakjes wegwerken
123. Exponentiele toename en afname
124. Exponentiële verbanden
125. Exponentiele groei en procenten
126. Evenredig en omgekeerd evenredig
127. Eenheden van oppervlakte, lengte en inhoud
128. Eenheden van tijd
129. Eenheden van snelheid
130. Eigenschappen van vlakke figuren
131. Een lijn door twee gegeven punten
132. Exponentiële functies
133. Exponentiële groei
134. Exponentiële groeiformules
135. Empirische kansen
136. Eigenschappen van de normale verdeling
137. Exponentiële en logaritmische formules
138. Eenzijdig en tweezijdig toetsen
139. Eenparige cirkelbewegingen
140. Eigenschappen van getallen
141. Exponentiële groei en procenten
142. Exponentiele groeiformules
143. Exponenten en logaritmen
144. Examenopgaven
145. Extreme waarden en inverse functies
146. Eenheidscirkel en radiaal
147. Exponentiele en logaritmische formules
148. Evenredigheden en inverse functies
149. Extreme waarden en wiskundige modellen
150. Eenparige cirkelbewegingen en harmonische trillingen
151. Evenredigheden
152. Exponenten en algoritmen
153. Extreme waarden en de afgeleide


g

154. Gelijkvormigheid
155. Gelijkvormige driehoeken
156. Grafieken veranderen
157. Goniometrische verhoudingen
158. Grafieken en vergelijkingen
159. Gemiddelde, mediaan en modus
160. Gemengde opgaven
161. Gelijkwaardige formules
162. Gelijkmatige toename of afname
163. Grafen
164. Gemiddelde, modus en mediaan
165. Grafieken
166. Grote getallen
167. Gebroken formules
168. Gebroken functies
169. Goniometrische vergelijkingen
170. Goniometrische functies differentiëren
171. Grafische verwerking
172. Groeifactoren
173. Grafisch-numeriek oplossen
174. Gebroken vormen
175. Gelijkvormige en congruente driehoeken
176. Grafieken van exponentiele en logaritmische functies
177. Goniometrische functies
178. Goniometrische functies primitiveren
179. Groeipercentages en verdubbelingstijden
180. Groepen en kenmerken
181. Groeipercentages
182. Groepen vergelijken
183. Grafieken en gebieden
184. Goniometrie
185. Goniometrische verhoudingen en gelijkvormigheid
186. Grafieken van goniometrische functies
187. Goniometrische functies differentieren
188. Goniometrische formules bij vergelijkingen en herleidingen
189. Goniometrische formules bij symmetrie en primitiveren
190. Groeiformules
191. Groeisnelheid
192. Goniometrie en hoeken
193. Grafieken van machtsfuncties veranderen
194. Groeifactoren en groeipercentages
195. Groeipercentage en formules


h

196. Hellingsgetal
197. Hellingen
198. Herleiden
199. Herleiden van machten
200. Histogram en steel-bladdiagram
201. Het berekenen van schuine zijden
202. Hoogtelijnen
203. Hoeken berekenen in vlakke figuren
204. Hoeken berekenen met goniometrie
205. Het delen van wortels
206. Haakjes wegwerken
207. Herleiden van breuken
208. Hoeken berekenen met sinus, cosinus en tangens
209. Hoeken berekenen in een vierhoek
210. Hellinggrafieken
211. Hogeregraadsvergelijkingen
212. Het vaasmodel
213. Hogeremachtswortels
214. Het herhalen van kansexperimenten
215. Het differentiequotiënt
216. Hogeregraads- en modulusvergelijkingen
217. Het bewijzen van vermoedens
218. Het grondtal e
219. Herhaling kansrekening
220. Hoeken in vlakke figuren
221. Haakjes en substituties
222. Herleidingen
223. Hellingen, buigpunten en toppen
224. Herleiden van inverse functies
225. Herleiden en differentiëren
226. Hellingspercentage
227. Herleiden van formules
228. Hogeregraadsvergelijkingen en ongelijkheden
229. Het vaasmodel en de productregel
230. Herleiden en combineren van formules
231. Hellingen en buigpunten


i

232. Interpoleren en extrapoleren
233. Inhoud prisma en cilinder
234. Inhoud piramide en kegel
235. Inhoud bij vergroten
236. Informatieverwerking met grafen
237. Informatie
238. Inhoud berekenen
239. Inhoudseenheden
240. Inhoud vergroten
241. Inhoud van ruimtefiguren
242. Informatie in grafieken
243. Inhouden
244. Integralen bij oppervlakte en inhoud
245. Interpoleren, extrapoleren en evenredigheid


k

246. Kruisproducten
247. Kwadratische formules
248. Kwadratische functies
249. Kwadratische vergelijkingen toepassen
250. Kans
251. Kwadratische ongelijkheden
252. Kwadratische vergelijkingen
253. Kwadratische vergelijkingen oplossen
254. Koers en kaart
255. Kwadraatafsplitsen
256. Kwadraten
257. Kwadratische verbanden
258. Kwadraten en wortels
259. Kleine getallen
260. Kwadratische formules opstellen
261. Kansen
262. Kansberekeningen
263. Kansmodellen
264. Kwadratische problemen
265. Kansen berekenen
266. Kansbomen
267. Kansen vermenigvuldigen
268. Klassenindeling en polygonen


l

269. Lineaire formules
270. Lineaire formules opstellen
271. Lineaire vergelijkingen
272. Lineaire functies
273. Lijnstukken berekenen
274. Lineaire ongelijkheden
275. Letterrekenen met breuken
276. Lijndiagram
277. Lengtes van lijnstukken berekenen
278. Lineaire verbanden
279. Lineaire formule opstellen
280. Logaritmen
281. Logaritmische functies
282. Logaritmisch papier
283. Lineaire problemen
284. Limiet en afgeleide
285. Lengte en oppervlakte
286. Logaritmische en exponentiële vergelijkingen
287. Lissajous-figuren
288. Lineaire en exponentiële groei
289. Lijnstukken en hoeken berekenen
290. Lijnen en hoeken
291. Lineaire vormen
292. Lijnen in een assenstelsel
293. Lengten en oppervlakten
294. Limieten en perforaties
295. Limieten bij exponentiele en logaritmische functies
296. Lijnen en cirkels
297. Lineaire programmeringsproblemen
298. Lengte, omtrek en oppervlakte
299. Lineaire formules vergelijken
300. Lineaire vergelijkingen met twee variabelen
301. Logaritmisch papier en redeneren met groeiformules
302. Lijnen en cirkels in een assenstelsel
303. Limieten bij exponentiële en logaritmische functies
304. Lijnstukproblemen


m

305. Machtsfuncties
306. Merkwaardige producten
307. Machten en letters
308. Machtsverbanden
309. Middelloodlijn en omgeschreven cirkel
310. Machten met gehele exponenten
311. Machten met gebroken exponenten
312. Machtsfuncties en wortelfuncties
313. Machten en logaritmen
314. Machten met gehele en gebroken exponenten
315. Meetkundige plaatsen
316. Machten en wortels
317. Maatsystemen
318. Meetkunde
319. Machten met negatieve en gebroken exponenten
320. Meetkunde zonder coördinaten
321. Meetkunde met coördinaten


n

322. Namen van vlakke figuren
323. Niet-lineaire modellen
324. Notaties en regels voor de afgeleide


o

325. Ontbinden in factoren
326. Omgekeerd evenredige verbanden
327. Ongelijkheden grafisch oplossen
328. Oppervlakte van een driehoek
329. Oppervlakte van een vierhoek
330. Oppervlakte bij vergroten
331. Opgaven
332. Ongelijkheden
333. Oppervlakte en omtrek met formules
334. Oppervlakte van ruimtefiguren
335. Oppervlakte en inhoud vergroten
336. Oplossen met grafieken
337. Oplossen met de computer
338. Oplossen met inklemmen
339. Omtrek en oppervlakte
340. Oppervlakte driehoek
341. Oppervlakte parallellogram
342. Omtrek en oppervlakte cirkel
343. Oppervlakte ruimtefiguren
344. Oplossen met de balansmethode
345. Omgaan met tabellen
346. Oppervlakte van vlakke figuren
347. Ongelijkheden oplossen
348. Optimaliseren
349. Oppervlakten onder normaalkrommen
350. Oppervlakten en inhouden
351. Omtrekshoeken en middelpuntshoeken
352. Oppervlakten en afstanden bij grafieken
353. Optimaliseringsproblemen
354. Ongelijkheden en grafieken
355. Oplosmethoden
356. Onderzoeken en presenteren
357. Oppervlakten
358. Omvormen van formules met exponenten en logaritmen
359. Ongelijkheden met twee variabelen
360. Omgekeerd evenredig


p

361. Procentuele toename en afname
362. Procenten berekenen
363. Parabolen
364. Procenten en groeifactoren
365. Periodieke verbanden
366. Procenten
367. Pythagoras in de ruimte
368. Percentage gegeven
369. Percentage gevraagd
370. Promille
371. Procentuele toe- en afname
372. Parabolen verschuiven
373. Projecties
374. Permutaties
375. Primitieve functies
376. Partieel integreren
377. Permutaties en combinaties
378. Parabolen en vergelijkingen
379. Populatie en steekproef
380. Primitieven en integralen
381. Procentberekeningen en de wetenschappelijke notatie
382. Pakken met en zonder terugleggen


r

383. Rekenen met letters
384. Rekenen met breuken
385. Rekenen met procenten
386. Rechthoekige driehoeken
387. Rechthoekige driehoek
388. Raaklijnen
389. Raaklijnen en toppen
390. Radialen
391. Raaklijnen en snelheden
392. Rekenregels voor logaritmen
393. Regels van differentiëren
394. Rekenen met wortels
395. Riemannsommen en integralen
396. Raaklijnen aan grafieken
397. Raken en loodrecht snijden
398. Routes in een rooster
399. Raaklijnen en snijpunten bij cirkels
400. Rekenregels met Logaritmen
401. Raaklijnen en hellinggrafieken
402. Regels voor het oplossen van vergelijkingen
403. Rekenregels en vergelijkingen
404. Raakproblemen
405. Rijtjes en roosters
406. Rekenen met machten en wortels
407. Recursieve en directe formules
408. Rekenkundige en meetkundige rijen
409. Rekenen met procenten en verhoudingen
410. Representatie van data
411. Regels bij telproblemen
412. Rekenen met eenheden
413. Regels voor telproblemen
414. Raaklijnen en hellingsgrafieken
415. Rekenen met machten
416. Redeneren met formules


s

417. Snijpunten van grafieken
418. Snavel- en zandloperfiguren
419. Spreiding en boxplot
420. Spreidingsdiagrammen
421. Steel-bladdiagram en boxplot
422. Stapgrootte
423. Stelsels vergelijkingen
424. Schaal
425. Staafdiagram
426. Steel-bladdiagram
427. Stomphoekige driehoek
428. Somgrafiek en verschilgrafiek
429. Somformule en verschilformule
430. Som- en verschilgrafieken
431. Stijgen, dalen en intervallen
432. Steekproeven
433. Sinusoïden tekenen
434. Stellingen bewijzen
435. Stijgen en dalen
436. Soorten getallen
437. Steel-bladdiagram en boxplot maken
438. Spreidingsmaten
439. Soorten verdelingen
440. Snelheden
441. Snelheid en versnelling
442. Sinusoïden
443. Stelsels van lineaire vergelijkingen
444. Somrijen
445. Snelheden en raaklijnen
446. Statistische verdelingen
447. Standaardgrafieken en transformaties
448. Sprongen en knikken in grafieken


t

449. Toepassingen van kwadratische vergelijkingen
450. Tangens
451. Tellen met en zonder herhaling
452. Telproblemen
453. Tangens van een hoek
454. Tangens op de rekenmachine
455. Tangens en rechthoekige driehoeken
456. Tangens in de ruimte
457. Toepassingen van Pythagoras
458. Turftabel
459. Toenamediagrammen
460. Toenamendiagrammen
461. Transformaties en sinusoïden
462. Trilling en trend
463. Transformaties en formules
464. Telproblemen visualiseren
465. Trekken met en zonder terugleggen
466. Toevalsvariabelen
467. Toepassingen van de afgeleide
468. Toepassingen van de normale verdeling
469. Tweedegraadsvergelijkingen
470. Tweede- en derdegraadsfuncties
471. Toepassingen van logaritmen
472. Transformaties bij sinusoïden
473. Toppen en snijpunten
474. Toepassingen van integralen
475. Toepassingen van de tweede afgeleide
476. Trillingen
477. Toepassingen van de productregel
478. Tabellen
479. Tellen en kansen
480. Toepassingen van sinusoïden
481. Trainen op examenniveau
482. Tekenen in perspectief
483. Twee soorten groei
484. Tweedegraadsfuncties met een parameter
485. Toppen en buigpunten
486. Transformaties en functies
487. Tweedegraadsfuncties en tweedegraadsvergelijkingen
488. Toename diagrammen
489. Toenamediagrammen en differentiequotiënten
490. Toevalsvariabelen en verwachtingswaarde


v

491. Vergelijkingen met machten
492. Vergelijkingen
493. Vergelijkingen oplossen
494. Vergelijkingen van de vorm x2 = c
495. Vergroten en verkleinen
496. Van deel naar geheel
497. Van formule naar grafiek
498. Van tabel naar formule
499. Van grafiek naar formule
500. Verschillende oplossingsmethoden
501. Vergelijkingen toepassen
502. Vergelijkingen gebruiken
503. Vergrotingsfactor
504. Vergroten en oppervlakte
505. Verhoudingen
506. Vierhoeken
507. Vergelijkingen met twee variabelen
508. Vergelijkingen in de meetkunde
509. Vergelijkingen grafisch-numeriek oplossen
510. Vergelijkingen en ongelijkheden
511. Voorwaardelijke kansen
512. Vermoedens ontwikkelen met GeoGebra
513. Vuistregels bij de normale verdeling
514. Vermenigvuldigingsregel en somregel
515. Voorkennis
516. Verdubbelingstijden en halveringstijden
517. Vectoren en lijnen
518. Vectoren en hoeken
519. Vectoren en rotaties
520. Vergelijkingen bij meetkundige figuren
521. Verbanden en berekeningen
522. Voorkennis Statistiek
523. Voorkennis Rekenen met breuken en machten
524. Voorkennis Kansen en de productregel
525. Voorkennis Lineaire vergelijkingen met twee variabelen
526. Voorkennis: lineaire vergelijkingen en ongelijkheden
527. Voorkennis Herleiden van machten
528. Voorkennis: Afgeleide en raaklijn
529. Voorkennis: Stelsels vergelijkingen
530. Voorkennis: Exacte waarden van goniometrische verhoudingen
531. Vectoren
532. Vectoren bij snelheid en versnelling
533. Vergelijkingen bij meetkunde


w

534. Wortels
535. Wortels herleiden
536. Wortelverbanden
537. Wiskundige modellen opstellen
538. Werken met wiskundige modellen
539. Werken met formules
540. Wiskundige modellen
541. Wortelfuncties
542. Wortel- en gebroken vergelijkingen
543. Wortelformules
544. Wortelvormen en gebroken vormen
545. Werken met variabelen
546. Werken met logaritmen
547. Werken met parameters
548. Werken met parametervoorstellingen en bewegingsvergelijkingen


z

549. Zwaartelijn en hoogtelijn
550. Zijden berekenen
551. Zijden berekenen met tangens
552. Zijden berekenen met sinus, cosinus en tangens
553. Zijden en hoeken berekenen
554. Zijden berekenen in rechthoekige driehoeken
555. Zwaartepunten
556. Zijden berekenen in een driehoek
557. Zwaartepunten, middelloodlijnen en bissectrices